Protokół Nr 102 z dnia 16 lipca 2020 roku

0022.102.2020


Protokół Nr 102/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 16 lipca 2020 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego VI kadencji, w dniu 16 lipca 2020 roku, o godz. 1700  w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Jan Bolesław Perkowski.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu. /zał. nr 1/

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przedstawienie porządku obrad.

2.Udzielenie upoważnienia do podpisania umów związanych z dofinansowaniem OSP i Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

3.Podpisanie umowy w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2020 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

4.Sprawy różne.

Ad1.Przedstawiony porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji.

Ad2.Udzielenie upoważnienia do podpisania umów związanych z dofinansowaniem OSP i Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z umowami.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie udzielił upoważnienia Panu Janowi Bolesławowi Perkowskiemu – Staroście Powiatu Białostockiego oraz Panu Romanowi Czepe – Wicestaroście Powiatu Białostockiego do podpisania  ww. umów.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

Ad3.Podpisanie umowy w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2020 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z umową.

Umowa dotyczy wysokości i trybu przekazywania w 2020 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020. Przedmiotem umowy jest określenie i tryb przekazywania Powiatowi przez Wojewodę w 2020 roku środków Funduszu z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej oraz środków Funduszu na koszty związane z obsługą programu.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał ww. umowę. /zał. nr 2/

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Ad4.Sprawy różne.                 

Spraw nie zgłoszono wobec czego posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała:
Renata Zimnoch

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 16-07-2020

Data udostępnienia w BIP: 22-07-2020 10:40

Data modyfikacji informacji: 22-07-2020 10:40