Protokół Nr 88 z dnia 22 kwietnia 2020 roku

RP.0022.88.2020

Protokół Nr 88/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 22 kwietnia 2020 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego VI kadencji, w dniu 22 kwietnia 2020 roku, o godz. 900  w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Jan Bolesław Perkowski.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu. /zał. nr 1/

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przedstawienie porządku obrad.

2.Akceptacja projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020, kierowanego pod obrady XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

3.Akceptacja projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie udzielenia Powiatowi Monieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków klęski żywiołowej, kierowanego pod obrady XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

4.Udzielenie upoważnienia do podpisania umowy z Powiatem Monieckim dotyczącej udzielenia dotacji na usuwanie skutków klęski żywiołowej.

5.Udzielenie upoważnienia do zajęcia stanowiska w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.

6.Sprawy różne.

Ad1. Przedstawiony porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji.

Ad2.Akceptacja projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020, kierowanego pod obrady XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020 i postanowił skierować go pod obrady XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad3.Akceptacja projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie udzielenia Powiatowi Monieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków klęski żywiołowej, kierowanego pod obrady XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie udzielenia Powiatowi Monieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków klęski żywiołoweji postanowił skierować go pod obrady XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad4.Udzielenie upoważnienia do podpisania umowy z Powiatem Monieckim dotyczącej udzielenia dotacji na usuwanie skutków klęski żywiołowej.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie udzielił upoważnienia Panu Janowi Bolesławowi Perkowskiemu – Staroście Powiatu Białostockiego oraz Panu Romanowi Czepe – Wicestaroście Powiatu Białostockiego do podpisania  ww. umowy w przypadku podjęcia przez Radę Powiatu Białostockiego uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Monieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków klęski żywiołowej oraz uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020 uwzględniającej ww. pomoc.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

Ad5.Udzielenie upoważnienia do zajęcia stanowiska w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.

Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z wnioskiem o zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. /zał. nr 2/

Uczniowie w trakcie nauki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem, kontrolowaniem pracy oraz konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej np. energii wiatru, wody, słońca. Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej do montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, do kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej oraz wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki. Absolwenci znający najnowsze osiągnięcia dotyczące odnawialnych źródeł energii oraz uwarunkowania prawne w tym obszarze będą przygotowani do wykonywania zadań w zakresie pozyskiwania odnawialnych źródeł wspartych elementami prawa w dziedzinie budownictwa, energetyki, ekologii i gospodarki wodno-ściekowej. Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki a obecnie pojawia się konieczność stosowania ich wynikająca z systematycznego wzrostu cen paliw oraz rosnącej świadomości w zakresie niezbędnej ochrony środowiska naturalnego.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie udzielił upoważnienia Panu Janowi Bolesławowi Perkowskiemu – Staroście Powiatu Białostockiego oraz Panu Romanowi Czepe – Wicestaroście Powiatu Białostockiego do zajęcia stanowiska ww. kwestii.

Ad6.Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono wobec czego posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała:
Renata Zimnoch

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-04-2020

Data udostępnienia w BIP: 28-04-2020 13:28

Data modyfikacji informacji: 28-04-2020 13:28