Protokół Nr 124 z dnia 19 listopada 2020 roku

RP.0022.124.2020

Protokół Nr 124/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 19 listopada 2020 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego VI kadencji, w dniu 19 listopada 2020 roku, o godz. 1500  w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Jan Bolesław Perkowski.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu (zał. nr 1).

Proponowany porządek obrad:

1.Przedstawienie porządku obrad.

2.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych informacji o kwotach dochodów i wydatków w przyjętym projekcie uchwały budżetowej  Powiatu Białostockiego na 2021 rok. (516/2020)

3.Podpisanie pism skierowanych do kierowników jednostek budżetowych dotyczących przekazania informacji o kwotach dochodów i wydatków w przyjętym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na 2021 rok.

4.Sprawy różne.

Ad2.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych informacji o kwotach dochodów i wydatków w przyjętym projekcie uchwały budżetowej  Powiatu Białostockiego na 2021 rok. (516/2020)

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały (zał. nr 2).

Pani Marta Szczuka - Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła, że powyższa uchwała wynika z podjętej przez Zarząd Powiatu Białostockiego uchwały Nr 512/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2021.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 516/2020 z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych w przyjętym projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok (zał. nr 3).

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad3.Podpisanie pism skierowanych do kierowników jednostek budżetowych dotyczących przekazania informacji o kwotach dochodów i wydatków w przyjętym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na 2021 rok.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z pismem.

Pani Marta Szczuka - Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła, że pisma skierowane do kierowników jednostek budżetowych dotyczą przekazania informacji o kwotach dochodów i wydatków w przyjętym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na 2021 rok.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał ww. pisma.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad4.Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono wobec czego posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała:
Renata Zimnoch

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu


Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Powiatu Białostockiego, Roman Czepe - Wicestarosta Powiatu Białostockiego, Zdzisław Łukaszewicz - Członek Zarządu, Jan Gradkowski - Członek Zarządu, Sebastian Ptaszyński - Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-11-2020

Data udostępnienia w BIP: 27-11-2020 10:29

Data modyfikacji informacji: 27-11-2020 10:29