Protokół Nr 73 z dnia 5 lutego 2020 roku

RP.0022.73.2020

Protokół Nr 73/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 5 lutego 2020 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego VI kadencji, w dniu 5 lutego 2020 roku, o godz. 1700  w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Jan Bolesław Perkowski.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu. /zał. nr 1/

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przedstawienie porządku obrad.

2.Udzielenie upoważnienia do podpisania umowy dotyczącej usługi cateringowej.

3.Udzielenie upoważnienia do podpisania zapotrzebowania na rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

4.Sprawy różne.

Ad1.Przedstawiony porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji.

Ad2.Udzielenie upoważnienia do podpisania umowy dotyczącej usługi cateringowej.  

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z umową.  

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie udzielił upoważnienia Panu Janowi Bolesławowi Perkowskiemu – Staroście Powiatu Białostockiego oraz Panu Romanowi Czepe – Wicestaroście Powiatu Białostockiego do podpisania  ww. umowy.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

Ad3.Udzielenie upoważnienia do podpisania zapotrzebowania na rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z ww. kwestią.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie udzielił upoważnienia Panu Janowi Bolesławowi Perkowskiemu – Staroście Powiatu Białostockiego oraz Panu Romanowi Czepe – Wicestaroście Powiatu Białostockiego do podpisania ww. pisma.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Ad4.Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono wobec czego posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała:
Renata Zimnoch

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 05-02-2020

Data udostępnienia w BIP: 12-02-2020 13:06

Data modyfikacji informacji: 12-02-2020 13:06