Protokół Nr 58 z dnia 31 października 2019 roku

RP.0022.58.2019

Protokół Nr 58/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 31 października 2019 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego VI kadencji, w dniu 31 października 2019 roku, o godz. 1500 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Jan Bolesław Perkowski.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przedstawienie porządku obrad.

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019. (252/2019)

3.Sprawy różne.

Ad1.Przedstawiony porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji.

Ad2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019. (252/2019).

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały. /zał. nr 2/

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła, że dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 492 złotych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 16 610 złotych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 91 513 złotych oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 89 631 złotych.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 252/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019. /zał. nr 3/

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad3.Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono wobec czego posiedzenie Zarządu zakończono.


Protokołowała:
Renata Zimnoch


Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Jan Gradkowski – Członek Zarządu


Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 31-10-2019

Data udostępnienia w BIP: 07-11-2019 13:17

Data modyfikacji informacji: 07-11-2019 13:17