Protokół Nr 47 z dnia 29 sierpnia 2019 roku

RP.0022.47.2019

Protokół Nr 47/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 29 sierpnia 2019 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego VI kadencji, w dniu 29 sierpnia 2019 roku, o godz. 1250 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Jan Bolesław Perkowski.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przedstawienie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 26 sierpnia 2019 r.

3.Podjęcie uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2019 roku.  (216/2019)

4.Akceptacja projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019, kierowanego pod obrady XV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

5.Akceptacja projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034, kierowanego pod obrady XV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

6.Udzielenie upoważnienia dla Pana Waldemara Bajgusa p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie do przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym Gminie Michałowo dokumentacji.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019. (217/2019)

8.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku do zaciągania zobowiązań. (218/2019)

9.Podpisanie wniosku skierowanego do Sądu Rejonowego w Białymstoku Wydział Cywilny o stwierdzenie nabycia spadku (dot. nieruchomości położonej w obrębie Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże, zajętej pod drogę powiatową).

10.Podpisanie umowy o udzieleniu dotacji celowej z budżetu Powiatu Białostockiego na realizację rządowego programu „Dobry start” za dzieci przebywające w Pogotowiu Opiekuńczym OPOKA w Wasilkowie.

11.Sprawy różne.

Ad1.Przedstawiony porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji.

Ad2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 26 sierpnia 2019 r.
       

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu nr 46/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r., przyjęli go jednogłośnie, bez uwag.

Ad3.Podjęcie uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2019 roku.  (216/2019)
    

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał Członków Zarządu z projektem uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2019 roku. /zał. nr 2/

Szczegółowe wyjaśnienia w ww. sprawie przedstawiła zebranym Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 216/2019z dnia 29 sierpnia 2019 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2019 roku. /zał. nr 3/

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad4.Akceptacja projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019, kierowanego pod obrady XV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
     

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały. /zał. nr 4/
     

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019 i postanowił skierować go pod obrady XV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
     

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad 5.Akceptacja projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034, kierowanego pod obrady XV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
    

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały.  /zał. nr 5/
     

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034 i postanowił skierować go pod obrady XV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
     

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

O godzinie 1300 Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego ogłosił przerwę w obradach Zarządu Powiatu Białostockiego na czas trwania obrad XV Sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego wznowiono o godzinie 1540.

Ad6.Udzielenie upoważnienia dla Pana Waldemara Bajgusa p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie do przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym Gminie Michałowo dokumentacji.
    

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem upoważnienia.  /zał. nr 6/
    

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie przyjął i podpisał ww. upoważnienie./zał.nr7/
     

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

Ad7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019. (217/2019)
        

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały. /zał. nr 8/
      

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła, że dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 237 653,43 złotych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 250 000 złotych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 201 953,43 złotych oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 214 300 złotych.  
    

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 217/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.  /zał. nr 9/

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad8.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku do zaciągania zobowiązań. (218/2019)
     

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały. /zał. nr 10/
      

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 218/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku do zaciągania zobowiązań.  /zał. nr 11/

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad9.Podpisanie wniosku skierowanego do Sądu Rejonowego w Białymstoku Wydział Cywilny o stwierdzenie nabycia spadku (dot. nieruchomości położonej w obrębie Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże, zajętej pod drogę powiatową).         

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem wniosku. /zał. nr 12/
    

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał ww. wniosek. /zał. nr 13/

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Ad10.Podpisanie umowy o udzieleniu dotacji celowej z budżetu Powiatu Białostockiego na realizację rządowego programu „Dobry start” za dzieci przebywające w Pogotowiu Opiekuńczym OPOKA w Wasilkowie.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt umowy. /zał. nr 14/
    

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał ww. umowę.  /zał. nr 15/   

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Ad7.Sprawy różne.
       

W sprawach różnych Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z pismem Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej skierowanym do Pana Łukasza Czułkowskiego – Dyrektora Departamentu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotyczący wycofania wniosku złożonego do Marszałka Województwa Podlaskiego za pośrednictwem Zarządu Powiatu Białostockiego w sprawie umorzenia za 2019 rok opłaty rocznej z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów rolnych na działce nr 1590/5 położonej w obrębie Wasilków, gm. Wasilków./zał. nr 16/
        

Zarząd Powiatu Białostockiego zapoznał się z ww. pismem.
       

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z pismem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach skierowanym do Starosty Powiatu Białostockiego z prośbą o zwiększenie zatrudnienia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach o etat psychologa. /zał. nr 17/
       

Zarząd Powiatu Białostockiego zapoznał się z ww. pismem i wyraził zgodę na podjęcie ww. działań.   /zał. nr 18/
       

Więcej spraw różnych nie zgłoszono wobec czego posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała:
Renata Zimnoch

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński - Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-08-2019

Data udostępnienia w BIP: 05-09-2019 10:24

Data modyfikacji informacji: 05-09-2019 10:24