Protokół Nr 19 z dnia 28 lutego 2019 roku

RP.0022.19.2019

Protokół Nr 19/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 28 lutego 2019 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego VI kadencji, w dniu 28 lutego 2019 roku, o godz. 1015 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Roman Czepe.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przedstawienie porządku obrad.

2.Akceptacja projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie udzielenia dotacji Gminie Juchnowiec Kościelny (Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka, w ramach projektu pod nazwą „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”), kierowanego pod obrady VI sesji Rady Powiatu Białostockiego.

3.Akceptacja projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie udzielenia dotacji Gminie Juchnowiec Kościelny (Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B, w ramach projektu pod nazwą „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”), kierowanego pod obrady VI sesji Rady Powiatu Białostockiego.

4.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Odkryj nasz skarb – Poznaj przyrodę Powiatu Białostockiego” w ramach realizacji zadań z dziedziny edukacja ekologiczna pn.: „Edukacja Ekologiczna mieszkańców województwa podlaskiego w roku 2019” z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. (73/2019)

5.Podpisanie pism skierowanych do związków zawodowych zrzeszającym nauczycieli, Kuratorium Oświaty w Białymstoku dotyczących przekazania  uchwał Rady Powiatu Białostockiego w sprawie likwidacji szkół policealnych dla dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach i Zespołu Szkół w Michałowie, celem zaopiniowania.

6.Podpisanie odpowiedzi na skargę Prokuratora Regionalnego w Białymstoku na uchwałę Rady Powiatu Białostockiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

7.Sprawy różne.

Ad1.Przedstawiony porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji.

Ad2.Akceptacja projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie udzielenia dotacji Gminie Juchnowiec Kościelny (Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka, w ramach projektu pod nazwą „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”), kierowanego pod obrady VI sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały. /zał. nr 2/

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie udzielenia dotacji Gminie Juchnowiec Kościelny (Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka, w ramach projektu pod nazwą „projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”) i postanowił skierować go pod obrady VI sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wicestarosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad3.Akceptacja projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie udzielenia dotacji Gminie Juchnowiec Kościelny (Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B, w ramach projektu pod nazwą „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”), kierowanego pod obrady VI sesji Rady Powiatu Białostockiego.        

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały. /zał. nr 3/

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie udzielenia dotacji Gminie Juchnowiec Kościelny (Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B, w ramach projektu pod nazwą „projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”) i postanowił skierować go pod obrady VI sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wicestarosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego ogłosił przerwę w posiedzeniu i oznajmił, że posiedzenie zostanie wznowione po zakończeniu sesji Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu wznowił obrady po zakończeniu sesji Rady Powiatu.

Ad4.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Odkryj nasz skarb – Poznaj przyrodę Powiatu Białostockiego” w ramach realizacji zadań z dziedziny edukacja ekologiczna pn.: „Edukacja Ekologiczna mieszkańców województwa podlaskiego w roku 2019” z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. (73/2019)       

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały. /zał. nr 4/

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 73/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie upoważnienia do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Odkryj nasz skarb – Poznaj przyrodę Powiatu Białostockiego” w ramach realizacji zadań z dziedziny edukacja ekologiczna pn.: „Edukacja Ekologiczna mieszkańców województwa podlaskiego w roku 2019” z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. /zał. nr 5/

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

Ad5.Podpisanie pism skierowanych do związków zawodowych zrzeszającym nauczycieli, Kuratorium Oświaty w Białymstoku dotyczących przekazania  uchwał Rady Powiatu Białostockiego w sprawie likwidacji szkół policealnych dla dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach i Zespołu Szkół w Michałowie, celem zaopiniowania.      

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z pismami.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał ww. pisma. /zał. nr 6 - 8/

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

Ad6.Podpisanie odpowiedzi na skargę Prokuratora Regionalnego w Białymstoku na uchwałę Rady Powiatu Białostockiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.      

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z pismem.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał ww. pismo. /zał. nr 9/

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Zespołowi Radców Prawnych.

Ad7. Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono wobec czego posiedzenie Zarządu zakończono.


Protokołowała:
Renata Zimnoch


Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek ZarząduMetryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-02-2019

Data udostępnienia w BIP: 07-03-2019 13:31

Data modyfikacji informacji: 07-03-2019 13:31