Protokół Nr 35 z dnia 4 czerwca 2019 roku

RP.0022.35.2019

Protokół Nr 35/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 4 czerwca 2019 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego VI kadencji, w dniu 4 czerwca 2019 roku, o godz. 800 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Roman Czepe.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przedstawienie porządku obrad.

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.   (160/2019)

3.Sprawy różne.

Ad1.Przedstawiony porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji.

Ad2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.   (160/2019)      

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały. /zał. nr 2/

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła, że dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 476 złotych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 676 złotych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 200 złotych.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 160/2019 z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019.  /zał. nr 3/

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad3.Sprawy różne.   

Spraw różnych nie zgłoszono wobec czego posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała:
Renata Zimnoch


Podpisali:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta Powiatu Białostockiego

Roman Czepe - Wicestarosta Powiatu Białostockiego

Zdzisław Łukaszewicz - Członek Zarządu

Jan Gradkowski - Członek Zarządu

Sebastian Ptaszyński - Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 04-06-2019

Data udostępnienia w BIP: 13-06-2019 08:31

Data modyfikacji informacji: 13-06-2019 08:31