Protokół Nr 17 z dnia 25 lutego 2019 roku

RP.0022.17.2019

Protokół Nr 17/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 25 lutego 2019 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego VI kadencji, w dniu 25 lutego 2019 roku, o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Jan Bolesław Perkowski – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przedstawienie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 19 lutego 2019 r.

3.Udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach do samodzielnego reprezentowania organu prowadzącego dotyczącego uczestnictwa szkoły w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

4.Sprawy różne.

Ad1.Przedstawiony porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji.

Ad2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 19 lutego 2019 r.
Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu nr 16/2019 z dnia 19 lutego 2019r., przyjęli go jednogłośnie, bez uwag.

Ad3.Udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach do samodzielnego reprezentowania organu prowadzącego dotyczącego uczestnictwa szkoły w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.         

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił Członkom Zarządu przedłożony projekt pełnomocnictwa. /zał. nr 2/

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym pełnomocnictwo Pani Dorocie Kondratiuk – Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszystkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (Fundacja) dotyczących uczestnictwa Placówki w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał ww. pełnomocnictwo.   /zał. nr 3/

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

Ad4.Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono.Protokołowała:
Renata ZimnochPodpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu
Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-02-2019

Data udostępnienia w BIP: 06-03-2019 12:37

Data modyfikacji informacji: 06-03-2019 12:37