Protokół Nr 54 z dnia 11 października 2019 roku

RP.0022.54.2019

Protokół Nr 54/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 11 października 2019 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego VI kadencji, w dniu 11 października 2019 roku, o godz. 830 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Jan Bolesław Perkowski.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przedstawienie porządku obrad.

2.Podpisanie pisma dotyczącego umieszczenia w ciągu drogi powiatowej Nr 2389B obiektu budowlanego (dot. umieszczenia postumentu świętego Jozafata na chodniku w ciągu ul. Piłsudskiego w Supraślu).

3.Udzielenie upoważnienia do podpisania umów na realizację zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz innych dokumentów związanych z realizacją zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

4.Sprawy różne.

Ad1.Przedstawiony porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji.

Ad2.Podpisanie pisma dotyczącego umieszczenia w ciągu drogi powiatowej nr 2389B obiektu budowlanego (dot. umieszczenia postumentu świętego Jozafata na chodniku w ciągu ul. Piłsudskiego w Supraślu).

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wyjaśnił, że pismo dotyczy umieszczenia w ciągu drogi powiatowej Nr 2389B obiektu budowlanego postumentu świętego Jozafata na chodniku w ciągu ulicy Piłsudskiego w Supraślu.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał ww. pismo. /zał. nr 2/

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad3.Udzielenie upoważnienia do podpisania umów na realizację zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz innych dokumentów związanych z realizacją zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.    

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku poprosił o udzielenie upoważnienia dwóm członkom Zarządu Powiatu Białostockiego do podpisania umów na realizację zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz innych dokumentów związanych z realizacją zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.       

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie udzielił upoważnienia Panu Janowi Bolesławowi Perkowskiemu – Staroście Powiatu Białostockiego oraz Panu Romanowi Czepe – Wicestaroście Powiatu Białostockiego do podpisania  ww. umów oraz innych dokumentów związanych z realizacją zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad4.Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono wobec czego posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała: Renata Zimnoch


Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 11-10-2019

Data udostępnienia w BIP: 17-10-2019 08:19

Data modyfikacji informacji: 17-10-2019 08:19