Protokół Nr 11 z dnia 17 stycznia 2019 roku

RP.0022.11.2019

Protokół Nr 11/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 17 stycznia 2019 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego VI kadencji, w dniu 17 stycznia 2019 roku, o godz. 1045 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Roman Czepe – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przedstawienie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 15 stycznia 2019 r.

3.Akceptacja projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019, kierowanego pod obrady V sesji Rady Powiatu Białostockiego.

4.Akceptacja projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034, kierowanego pod obrady V sesji Rady Powiatu Białostockiego.

5.Zatwierdzenie planu postępowań o udzielenie zamówień planowanych do zrealizowania w 2019 roku.

6.Sprawy różne.

Ad1.Przedstawiony porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji.

Ad2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 15 stycznia 2019 r.

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu nr 10/2018 z dnia 15 stycznia 2019r., przyjęli go jednogłośnie, bez uwag.

Ad3. Akceptacja projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019, kierowanego pod obrady V sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały. /zał. nr 2/

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019 i postanowił skierować go pod obrady V sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wicestarosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad4.Akceptacja projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034, kierowanego pod obrady V sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały. /zał. nr 3/

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034 i postanowił skierować go pod obrady V sesji Rady Powiatu Białostockiego. Wicestarosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad5.Zatwierdzenie planu postępowań o udzielenie zamówień planowanych do zrealizowania w 2019 roku.

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem planu. /zał. nr 4/

Pani Małgorzata Nowik – Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego zapoznała zebranych z planem postępowań o udzielenie zamówień jakie Zarząd Powiatu Białostockiego zamierza przeprowadzić w 2019 roku.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał ww. plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku. /zał. nr 5/

Wicestarosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Organizacyjnemu.

Ad6.Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono.

Protokołowała:
Renata Zimnoch

Podpisali:
Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu


Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 17-01-2019

Data udostępnienia w BIP: 30-01-2019 09:09

Data modyfikacji informacji: 30-01-2019 09:09