Protokół Nr 215 z dnia 25 września 2014 roku

RP.0022.215.2014     

Protokół Nr 215/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 25 września 2014 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego IV kadencji, w dniu 25 września 2014 roku, o godz. 1400 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2.Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (700/2014).

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2014 - PLAN WYKONAWCZY (701/2014).

4.Upoważnienie 2 członków Zarządu do podpisania wniosków o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

5.Zapoznanie się z pismem Dyrektora PZD w sprawie majątku ruchomego po zlikwidowanym Centrum Edukacji w Supraślu.

6.Sprawy różne.

Ad 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu.

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu nr 214/2014 z dnia 22 września 2014 roku, przyjęli go jednogłośnie, bez uwag.

Ad 2
Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (700/2014).

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z projektem uchwały oraz przedstawił skład komisji /zał. nr 2/.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 700/2014 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej /zał. nr 3/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

Ad 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2014 - PLAN WYKONAWCZY (701/2014).

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z projektem uchwały /zał. nr 4/.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 701/2014 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2014 – PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XLV/349/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2014 /zał. nr 5/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad 4
Upoważnienie 2 członków Zarządu do podpisania wniosków o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, poprosił Zarząd o upoważnienie 2 osób do podpisania wniosków o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie upoważnił Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Panią Jolantę Den – Wicestarostę Powiatu Białostockiego, przy kontrasygnacie Pani Marii Borodziuk –Skarbnik Powiatu Białostockiego do podpisania ww. wniosków.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad 5
Zapoznanie się z pismem Dyrektora PZD w sprawie majątku ruchomego po zlikwidowanym Centrum Edukacji w Supraślu.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z pismem Dyrektora PZD, w którym PZD nie jest zainteresowany przejęciem zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego po zlikwidowanym Centrum Edukacji w Supraślu /zał. nr 6/.

Zarząd Powiatu Białostockiego zapoznał się z ww. pismem.

Ad 6
Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 25 września 2014 roku zakończyło się o godzinie 1500.

Podpisał:
Wiesław Pusz – Starosta
Jolanta Den - Wicestarosta
Barbara Grabowska – Członek Zarządu
Robert Wardziński – Członek Zarządu
Jarosław Wądołowski – Członek Zarządu


Protokołowała:
Małgorzata Sęk

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Wiesław Pusz – Starosta Jolanta Den - Wicestarosta Barbara Grabowska – Członek Zarządu Robert Wardziński – Członek Zarządu Jarosław Wądołowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-09-2014

Data udostępnienia w BIP: 19-02-2019 13:57

Data modyfikacji informacji: 19-02-2019 13:57