Protokół Nr 187 z dnia 4 kwietnia 2014 roku

RP.0022.187.2014     

Protokół Nr 187/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 4 kwietnia 2014 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego IV kadencji, w dniu 4 kwietnia 2014 roku, o godz. 1115 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2.Podpisanie zaproszenia do udziału w postępowaniu na wybór banku do kompleksowej obsługi budżetu Powiatu.

3.Podjęcie uchwały w sprawie korekty rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2013 rok (619/2014).

4.Sprawy różne.                                                                                                       

Ad 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu.

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu nr 186/2014 z dnia 31 marca 2014 roku, przyjęli go jednogłośnie, bez uwag.

Ad 2
Podpisanie zaproszenia do udziału w postępowaniu na wybór banku do kompleksowej obsługi budżetu Powiatu.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z zaproszeniami skierowanymi do banków.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego, wyjaśniła iż w pismach skierowanych do banków zaproszono do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania na wykonywanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Powiatu Białostockiego przez okres 3 lat, tj. w okresie od 01.05.2014r. do 30.04.2017r. jednostek i służb powiatowych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Powiatu Białostockiego.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie zaakceptował ww. ogłoszenia, upoważniając do ich podpisania Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Panią Jolantę Den – Wicestarostę Powiatu Białostockiego /zał. nr 2-5/.

Ponadto Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie upoważnił Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Panią Jolantę Den – Wicestarostę Powiatu Białostockiego do podpisania ewentualnych wyjaśnień w ww. sprawie.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Organizacyjnemu.

Ad 3
Podjęcie uchwały w sprawie korekty rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2013 rok (619/2014).

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z projektem uchwały /zał. nr 6/.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego, wyjaśniła iż w uchwale Nr 617/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 marca 2014 roku w podstawie prawnej Uchwały mylnie wpisano rok, za który sporządza się sprawozdanie roczne, w związku z tym zachodzi potrzeba podjęcia uchwały w sprawie korekty rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2013 rok.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie podjął uchwałę nr 619/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie korekty rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2013 rok /zał. nr 7/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad 4
Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 4 kwietnia 2014 roku zakończyło się o godzinie 1215.

 


Podpisał:
Wiesław Pusz – Starosta
Jolanta Den - Wicestarosta
Robert Wardziński – Członek Zarządu
Jarosław Wądołowski – Członek Zarządu


Protokołowała:
Małgorzata Sęk

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Wiesław Pusz – Starosta Jolanta Den - Wicestarosta Robert Wardziński – Członek Zarządu Jarosław Wądołowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 04-04-2014

Data udostępnienia w BIP: 18-02-2019 11:50

Data modyfikacji informacji: 18-02-2019 11:50