Protokół Nr 190 z dnia 22 kwietnia 2014 roku

RP.0022.190.2014     

Protokół Nr 190/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 22 kwietnia 2014 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego IV kadencji, w dniu 22 kwietnia 2014 roku, o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2.Zaakceptowanie autopoprawki do projektu uchwały RPB w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2014.

3.Sprawy różne.

Ad 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu.

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu nr 189/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku, przyjęli go jednogłośnie, bez uwag.

Ad 2
Zaakceptowanie autopoprawki do projektu uchwały RPB w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2014.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, przedstawił zebranym wniosek Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok. Zmiana wynika z decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększającej dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.400 zł z przeznaczeniem na zwrot części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową repatriantki.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie zaakceptował wprowadzenie powyższej kwoty do budżetu Powiatu w rozdz. 85334 § 2110 oraz zwiększenie wydatków budżetowych w celu pokrycia kosztów powyższej aktywizacji zawodowej repatriantki.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad 3
Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 22 kwietnia 2014 roku zakończyło się o godzinie 1400.


Podpisał:
Wiesław Pusz – Starosta
Jolanta Den – Wicestarosta
Jarosław Wądołowski – Członek Zarządu


Protokołowała:
Małgorzata Sęk


Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Wiesław Pusz – Starosta Jolanta Den – Wicestarosta Jarosław Wądołowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-04-2014

Data udostępnienia w BIP: 18-02-2019 07:43

Data modyfikacji informacji: 18-02-2019 07:43