Protokół Nr 192 z dnia 29 kwietnia 2014 roku

RP.0022.192.2014     

Protokół Nr 192/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 29 kwietnia 2014 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego IV kadencji, w dniu 29 kwietnia 2014 roku, o godz. 1400 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzyła Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego.

Obecni wg listy obecności w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2.Przyjęcie i zatwierdzenie:

a)Bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za rok 2013,

b)Zestawienia zmian w funduszu jednostki za rok 2013,

c)Rachunku strat i zysków za rok 2013.

3.Podpisanie umowy zasadniczej z Bankiem PKO SA na obsługę bankową budżetu Powiatu na lata 2014-2016.

4.Rozpatrzenie wniosków Dyrektora PZD w sprawie zmian w budżecie.

5.Zapoznanie się z pismem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie wyrażenia zgody na wejście na teren działek celem wykonania prac geologicznych.

6.Zapoznanie się z pismem w sprawie zainstalowania progów spowalniających na jezdni ulicy Zastawie I w Choroszczy.

7.Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (633/2014).

8.Zapoznanie się z decyzją w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą pod realizację inwestycji drogowej.

9.Sprawy różne.

Ad 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu.

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu nr 191/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku, przyjęli go jednogłośnie, bez uwag.

Ad 2
Przyjęcie i zatwierdzenie:

a)Bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za rok 2013,

b)Zestawienia zmian w funduszu jednostki za rok 2013,

c)Rachunku strat i zysków za rok 2013.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego, poprosiła Panią Skarbnik o omówienie ww. podpunktów.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego, omówiła bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za rok 2013, zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2013 oraz rachunek zysków i strat jednostki za rok 2013.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie zaakceptował ww. bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za rok 2013, zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2013 oraz rachunek zysków i strat jednostki za rok 2013, upoważniając do ich podpisania wszystkich obecnych Członków Zarządu Powiatu Białostockiego /zał. nr 2-4/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad 3
Podpisanie umowy zasadniczej z Bankiem PKO SA na obsługę bankową budżetu Powiatu na lata 2014-2016.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego, zapoznała zebranych z umową zasadniczą z Bankiem PKO SA.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego, wyjaśniła iż w związku ze złożoną w dniu 17 kwietnia 2014 r. ofertą Banku na wykonywanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Powiatu Białostockiego na warunkach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i ofercie złożonej w przeprowadzonym przez Zarząd Powiatu w trybie zapytania ofertowego na bankową obsługę budżetu Powiatu Białostockiego została przedłożona do podpisania umowa zasadnicza.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował ww. umowę, upoważniając do jej podpisania Panią Jolantę Den – Wicestarostę Powiatu Białostockiego oraz Pana Roberta Wardzińskiego – Członka Zarządu Powiatu Białostockiego, przy kontrasygnacie Pani Marii Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego /zał. nr 5/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad 4
Rozpatrzenie wniosków Dyrektora PZD w sprawie zmian w budżecie.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym wnioski Dyrektora PZD.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, poprosił o dokonanie zmian w planie inwestycji na 2014 rok:

1. Zwiększyć plan na zadaniu poz. 12 „Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacje stanów własnościowych gruntów w pasach drogowych o kwotę 10.000 zł (pomoc finansowa Gminy Choroszcz).

2. Zwiększyć plan na zadaniu poz. 11 „Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe” o kwotę 35.000 zł (pomoc finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny),

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował ww. wnioski, kierując je do Pani Marii Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego, w celu ujęcia w najbliższym projekcie uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok /zał. nr 6-7/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad 5
Zapoznanie się z pismem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie wyrażenia zgody na wejście na teren działek celem wykonania prac geologicznych.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z pismem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich /zał. nr 8/.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, wyjaśnił iż w piśmie zwrócono się z prośbą o wyrażenie zgody na wejście na teren działek o nr 151, 518, obręb Księżyno i 195 obręb Niewodnica Korycka celem wykonania badań geologicznych.

Zarząd Powiatu Białostockiego zapoznał się z ww. pismem.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad 6
Zapoznanie się z pismem w sprawie zainstalowania progów spowalniających na jezdni ulicy Zastawie I w Choroszczy.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z ww. pismem /zał. nr 9/.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, wyjaśnił iż w piśmie zwrócono się z prośbą o zainstalowanie na ul. Zestawie I w Choroszczy (część drogi powiatowej Nr 1543B Choroszcz – Czaplino – Markowszczyzna), na odcinku od przepustu drogowego do POM-u w Choroszczy progów spowalniających. Dyrektor, dodał że  zostanie powołana Komisja ds. Zarządzania Ruchem na drogach celu rozeznania sprawy.

Zarząd Powiatu Białostockiego zapoznał się z ww. pismem.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad 7
Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (633/2014).

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego, zapoznała zebranych z projektem uchwały /zał. nr 10/.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego, wyjaśniła iż wyłonione oferty są zgodne z celami, założeniami oraz zadaniami objętymi otwartym konkursem ofert.

Ponadto Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego poprosiła Dyrektor o zwrócenie uwagi na to, aby wszystkie imprezy w ramach pozyskanych środków z Powiatu Białostockiego były odpowiednio promowane, nagłośniane już na etapie zaproszeń i plakatów.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 633/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji /zał. nr 11/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

Ad 8
Zapoznanie się z decyzją w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą pod realizację inwestycji drogowej.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego odczytała decyzję:
- GKNII.683.2.121.2012 w sprawie ustalenia wartości rynkowej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 113/5 o pow. 0,0025 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Złota Wieś, gm. Czarna Białostocka /zał. nr 12/.

Zarząd Powiatu Białostockiego, zapoznał się z ww. decyzją.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Ad 9
Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 29 kwietnia 2014 roku zakończyło się o godzinie 1515.

Podpisała:
Jolanta Den – Wicestarosta
Robert Wardziński – Członek Zarządu
Jarosław Wądołowski – Członek Zarządu


Protokołowała:
Małgorzata Sęk


Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jolanta Den – Wicestarosta Robert Wardziński – Członek Zarządu Jarosław Wądołowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-04-2014

Data udostępnienia w BIP: 18-02-2019 14:52

Data modyfikacji informacji: 18-02-2019 14:52