Protokół Nr 201 z dnia 26 czerwca 2014 roku

RP.0022.201.2014     

Protokół Nr 201/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 26 czerwca 2014 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego IV kadencji, w dniu 26 czerwca 2014 roku, o godz. 1335 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2014 – PLAN WYKONAWCZY (659/2014).

3.Sprawy różne.

Ad 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu.

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu nr 200/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku, przyjęli go jednogłośnie, bez uwag.

Ad 2
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2014 – PLAN WYKONAWCZY (659/2014).

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z projektem uchwały /zał. nr 2/.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego, omówiła szczegóły dotyczące planu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2014 rok.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 659/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2014 – PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XLIII/335/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2014 /zał. nr 3/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad 3
Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 26 czerwca 2014 roku zakończyło się o godzinie 1400.


Podpisał:
Wiesław Pusz – Starosta
Jolanta Den – Wicestarosta
Barbara Grabowska – Członek Zarządu
Jarosław Wądołowski – Członek Zarządu


Protokołowała:
Małgorzata Sęk

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Wiesław Pusz – Starosta Jolanta Den – Wicestarosta Barbara Grabowska – Członek Zarządu Jarosław Wądołowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-06-2014

Data udostępnienia w BIP: 18-02-2019 14:54

Data modyfikacji informacji: 18-02-2019 14:54