Protokół Nr 210 z dnia 28 sierpnia 2014 roku

RP.0022.210.2014     

Protokół Nr 210/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 28 sierpnia 2014 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego IV kadencji, w dniu 28 sierpnia 2014 roku, o godz. 1400 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności w załączeniu /zał. nr 1 - 2/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2.Podpisanie wniosku  do Burmistrza Choroszczy o rozgraniczenie nieruchomości zajętej pod drogę powiatową.

3.Podpisanie protokołu uzgodnień pomiędzy Skarbem Państwa, a Zarządem Powiatu Białostockiego odnośnie umowy darowizny położonej w obrębie miasta Wasilków.

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii odnośnie powierzenia stanowiska kierownika kształcenia praktycznego w Zespole Szkół w Michałowie (685/2014).

5.Podpisanie aneksu do umowy zawartej ze Stowarzyszeniem UROCZYSKO w sprawie  realizacji zadania XIX Spotkania z Naturą i Sztuką - "Podzielmy się historią z nad Supraśli i Sokołdy"

6.Podpisanie aneksu do umowy w sprawie realizacji zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II".

7.Podjęcie uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego  za I półrocze 2014 roku (686/2014).

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2014 - PLAN WYKONAWCZY (687/2014).

9.Upoważnienie dwóch członków Zarządu Powiatu do podpisania ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu użytkowego znajdującego się przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku.

10.Rozpatrzenie wniosków i opinii Komisji Stałych Rady Powiatu.

11.Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bukowiska” w Supraślu dotyczące dozoru budynków po Centrum Edukacji w Supraślu.

12.Sprawy różne.

Ad 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu.

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu nr 209/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku, przyjęli go jednogłośnie, bez uwag.

Ad 2
Podpisanie wniosku  do Burmistrza Choroszczy o rozgraniczenie nieruchomości zajętej pod drogę powiatową.

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku wystąpił do Zarządu Powiatu Białostockiego z prośbą o podpisanie wniosku do Burmistrza Choroszczy o rozgraniczenie działki nr geod. 1027 położonej w obrębie Żółtki, gm. Choroszcz, stanowiącej pas drogi powiatowej Nr 1390B o przebiegu Choroszcz (droga do dzikich) – Dzikie – droga nr 65 ( zał. nr 3).

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, upoważnił Panią Barbarę Grabowską – członka Zarządu oraz Pana Jarosława Wądołowskiego – członka Zarządu do podpisania ww. wniosku ( zał. nr 4).

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad 3
Podpisanie protokołu uzgodnień pomiędzy Skarbem Państwa, a Zarządem Powiatu Białostockiego odnośnie umowy darowizny położonej w obrębie miasta Wasilków.

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości wystąpił do Zarządu Powiatu Białostockiego z prośbą o podpisanie protokołu uzgodnień pomiędzy Skarbem Państwa, a Zarządem Powiatu Białostockiego odnośnie umowy darowizny położonej w obrębie miasta Wasilków.

Pan Czesław Bartoszewicz – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości złożył wyjaśnienia ww. sprawie.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, upoważnił Panią Jolantę Den – Wicestarostę Powiatu Białostockiego oraz Panią Barbarę Grabowską – członka Zarządu do podpisania ww. protokołu uzgodnień ( zał. nr 5).

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Ad 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii odnośnie powierzenia stanowiska kierownika kształcenia praktycznego w Zespole Szkół w Michałowie (685/2014).

Pan Wiesław Pusz - Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał Członków Zarządu z projektem uchwały w sprawie wyrażenia opinii odnośnie powierzenia stanowiska kierownika kształcenia praktycznego w Zespole Szkół w Michałowie (zał. nr 6).

Wyjaśnienia ww. sprawie złożyła zebranym Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjął uchwałę nr 685/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie powierzenia stanowiska kierownika kształcenia praktycznego w Zespole Szkół w Michałowie (zał. nr 7).

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Spraw Społecznych  i Zarządzania Kryzysowego.
Ad 5
Podpisanie aneksu do umowy zawartej ze Stowarzyszeniem UROCZYSKO w sprawie  realizacji zadania XIX Spotkania z Naturą i Sztuką - "Podzielmy się historią z nad Supraśli i Sokołdy".

Pan Wiesław Pusz - Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał Członków Zarządu z projektem aneksu do umowy zawartej ze Stowarzyszeniem UROCZYSKO w sprawie  realizacji zadania XIX Spotkania z Naturą i Sztuką - "Podzielmy się historią z nad Supraśli i Sokołdy" (zał. nr 8).

Wyjaśnienia ww. sprawie złożyła zebranym Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, upoważnił Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Panią Jolantę Den – Wicestarostę Powiatu Białostockiego do podpisania ww. aneksu (zał. nr 9).

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

Ad 6
Podpisanie aneksu do umowy w sprawie realizacji zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II".

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego poinformował zebranych o konieczności upoważnienia dwóch członków Zarządu do podpisania aneksu do umowy w sprawie realizacji zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II".

Wyjaśnienia ww. sprawie złożył zebranym Pan Tomasz Budnik – Inspektor w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, upoważnił Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Panią Barbarę Grabowską – członka Zarządu Powiatu do podpisania ww. aneksu (zał. nr 10).

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Organizacyjnemu.

Ad 7
Podjęcie uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego  za I półrocze 2014 roku (686/2014).

Pan Wiesław Pusz - Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał Członków Zarządu z projektem uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego  za I półrocze 2014 roku (zał. nr 11).

Szczegółowe wyjaśnienia ww. sprawie złożyła zebranym Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjął uchwałę nr 686/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego  za I półrocze 2014 roku (zał. nr 12).

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2014 - PLAN WYKONAWCZY (687/2014).

Pan Wiesław Pusz - Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał Członków Zarządu z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2014 - PLAN WYKONAWCZY (zał. nr 13).

Szczegółowe wyjaśnienia ww. sprawie złożyła zebranym Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjął uchwałę nr 687/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2014 - PLAN WYKONAWCZY (zał. nr 14).

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad 9
Upoważnienie dwóch członków Zarządu Powiatu do podpisania ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu użytkowego znajdującego się przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku.

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości wystąpił do Zarządu Powiatu Białostockiego z prośbą o upoważnienie dwóch członków Zarządu Powiatu do podpisania ogłoszenia  o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu użytkowego znajdującego się przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku ( zał. nr 15).

Pan Czesław Bartoszewicz – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości złożył wyjaśnienia ww. sprawie.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, upoważnił Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Pana Jarosława Wądołowskiego – członka Zarządu do podpisania ww. ogłoszenia.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Ad 10
Rozpatrzenie wniosków i opinii Komisji Stałych Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu Białostockiego zapoznał się z wnioskami i opiniami z posiedzeń Komisji:

•Komisji Infrastruktury Technicznej w dniu 25 sierpnia 2014 roku ( zał. nr 16),

•Komisji Budżetu i Finansów ( zał. nr 17),

•Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny ( zał. nr 18).

Zarząd Powiatu Białostockiego, zapoznał się z ww. wnioskami Komisji.

Ad 11
Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bukowiska” w Supraślu dotyczące dozoru budynków po Centrum Edukacji w Supraślu.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym pismo Dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bukowisko” w Supraślu dotyczące dozoru budynków po Centrum Edukacji w Supraślu ( zał. nr 19).

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, zaakceptował koszty oraz warunki dotyczące dozoru budynków po Centrum Edukacji w Supraślu zawarte ww. piśmie. Ponadto, Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, upoważnił Starostę Powiatu Białostockiego do podpisania stosownej umowy ww. sprawie

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

Ad 12
Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 28 sierpnia 2014 roku zakończyło się o godzinie 1600.
 
Podpisał:
Wiesław Pusz – Starosta
Barbara Grabowska – Członek Zarządu
Jarosław Wądołowski – Członek Zarządu


Protokołowała:
Anna Gadomska

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Wiesław Pusz – Starosta Barbara Grabowska – Członek Zarządu Jarosław Wądołowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-08-2014

Data udostępnienia w BIP: 18-02-2019 14:55

Data modyfikacji informacji: 18-02-2019 14:55