Protokół Nr 182 z dnia 27 lutego 2014 roku

RP.0022.182.2014     

Protokół Nr 182/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 27 lutego 2014 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego IV kadencji, w dniu 27 lutego 2014 roku, o godz. 1345 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2.Zaakceptowanie Aneksu nr 2 do Umowy Partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „Wspólne działanie - jeden projekt”.

3.Podjęcie uchwały w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg powiatowych drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Stary Laskowiec gmina Zambrów, obejmującej działki o nr geod. 106/3, 109/3, 82/4, 5/3, 4/3, 3/1, 2/1 (604/2014).

4.Podjęcie uchwały o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg położonych w granicach administracyjnych miejscowości: Henrykowo, Sobolewo, Zaścianki (605/2014).

5.Podpisanie aneksu nr 1 do umowy dzierżawy z dnia 31 grudnia 2013r.

6.Podpisanie pisma do POSiR „Bukowisko” w Supraślu w sprawie przesunięcia terminu płatności do dnia 30.09.2014r.

7.Podjęcie uchwały w sprawie naboru uczniów i słuchaczy do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki (606/2014).

8.Przyjęcie rozliczenia dotacji przekazanych Książnicy Podlaskiej na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej na rzecz 15 gminnych bibliotek na terenie powiatu białostockiego.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2014 rok (607/2014).

10.Sprawy różne.

Ad 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu.

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu nr 181/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku, przyjęli go jednogłośnie, bez uwag.

Ad 2
Zaakceptowanie Aneksu nr 2 do Umowy Partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „Wspólne działanie - jeden projekt”.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, przedstawił zebranym zmiany jakie zostały wprowadzone w Aneksie nr 2 do Umowy Partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „Wspólne działanie – jeden projekt” z dnia 18 grudnia 2013r. /zał. nr 2/.

Po naniesieniu drobnych korekt przez Panią Skarbnik, Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie upoważnił Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Panią Jolantę Den - Wicestarostę Powiatu Białostockiego, przy kontrasygnacie Pani Marii Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego do podpisania aneksu.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Powiatowemu Urzędowi Pracy w Białymstoku.

Ad 3
Podjęcie uchwały w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg powiatowych drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Stary Laskowiec gmina Zambrów, obejmującej działki o nr geod. 106/3, 109/3, 82/4, 5/3, 4/3, 3/1, 2/1 (604/2014).

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z projektem uchwały /zał. nr 3/.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 604/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg powiatowych drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Stary Laskowiec gmina Zambrów, obejmującej działki o nr geod. 106/3, 109/3, 82/4, 5/3, 4/3, 3/1, 2/1 /zał. nr 4/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad 4
Podjęcie uchwały o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg położonych w granicach administracyjnych miejscowości: Henrykowo, Sobolewo, Zaścianki (605/2014).

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z projektem uchwały /zał. nr 5/.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, przedstawił wykaz dróg położonych na terenie miejscowości: Henrykowo, Sobolewo, Zaścianki, gmina Supraśl.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 605/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg położonych w granicach administracyjnych miejscowości: Henrykowo, Sobolewo, Zaścianki /zał. nr 6/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad 5
Podpisanie aneksu nr 1 do umowy dzierżawy z dnia 31 grudnia 2013r.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał Członków Zarządu z treścią projektu aneksu /zał. nr 7/.

Pan Czesław Bartoszewicz – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości, przedstawił zebranym zmiany jakie zostały wprowadzone w aneksie nr 1 do umowy dzierżawy z dnia 31 grudnia 2013r. zawartym pomiędzy Powiatem Białostockim a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Centrum Medycyny Rodzinnej” z siedzibą w Supraślu przy ul. Dolnej 21.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie zaakceptował ww. aneks,  upoważniając do jego podpisania Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Panią Jolantę Den – Wicestarostę Powiatu Białostockiego /zał. nr 8/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Ad 6
Podpisanie pisma do POSiR „Bukowisko” w Supraślu w sprawie przesunięcia terminu płatności do dnia 30.09.2014r.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, przedstawił zebranym pismo skierowane do Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bukowisko” w Supraślu.

Pan Czesław Bartoszewicz – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości, wyjaśnił iż w piśmie poinformowano Dyrektora o tym, że wyraża się zgodę na przesunięcie terminu opłaty do dnia 30.09.2014r. z tytułu trwałego zarządu nieruchomością oznaczoną jako działki nr 562/7, 482/8, 164/13, 165/1 oraz udziału 24/100 w działce nr 164/17, położoną w Supraślu.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie zaakceptował ww. pismo, upoważniając do jego podpisania Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego /zał. nr 9/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Ad 7
Podjęcie uchwały w sprawie naboru uczniów i słuchaczy do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki (606/2014).

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z projektem uchwały /zał. nr 10/.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego, przedstawiła Plan naboru do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat Białostocki w roku szkolnym 2014/2015.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 605/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie naboru uczniów i słuchaczy do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki /zał. nr 11/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

Ad 8
Przyjęcie rozliczenia dotacji przekazanych Książnicy Podlaskiej na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej na rzecz 15 gminnych bibliotek na terenie powiatu białostockiego.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, przedstawił zebranym rozliczenie dotacji i pismo skierowane do Kierownika Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego, wyjaśniła iż dotacja w wysokości 63 000 zł została rozliczona w sposób prawidłowy.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie przyjął ww. rozliczenie i zaakceptował pismo, upoważniając do ich podpisania Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego /zał. nr 12-13/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

Ad 9
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2014 rok (607/2014).

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z projektem uchwały /zał. nr 14/.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego, omówiła zmiany w planie wydatków budżetowych oraz zmiany w planie wydatków jednostek budżetowych.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 607/2014 z dnia 27 lutego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2014 rok /zał. nr 15/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad 10
Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 27 lutego 2014 roku zakończyło się o godzinie 1445.


Podpisał:
Wiesław Pusz – Starosta
Jolanta Den – Wicestarosta
Barbara Grabowska – Członek Zarządu
Robert Wardziński – Członek Zarządu


Protokołowała:
Małgorzata Sęk

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Wiesław Pusz – Starosta Jolanta Den – Wicestarosta Barbara Grabowska – Członek Zarządu Robert Wardziński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-02-2014

Data udostępnienia w BIP: 18-02-2019 11:50

Data modyfikacji informacji: 18-02-2019 11:50