Uchwały, postanowienia, decyzje Zarządu Powiatu Białostockiego rok 2016

Posiedzenie ZP Nr 117 z dnia 29 grudnia 2016 r.

UZP Nr 498/2016 w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017 – 2027

UZP Nr 497/2016 w sprawie autopoprawek do projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2017 rok.

UZP Nr 496/2016 w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.

POSTANOWIENIE Nr 495/2016 w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa ulicy Rybackiej w Choroszczy wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”

UZP Nr 496/2016 w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i finansowania świadczeń rodzinom zastępczym i usamodzielnianym wychowankom związanych z realizacją zadań dotyczących pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Posiedzenie ZP Nr 114 z dnia 6 grudnia 2016 r.

Decyzja NR 476/2016 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu

UZP Nr 477/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby lokalnej gospodarki” oraz powołania Komisji Konkursowej wyboru Partnera oceniającej złożone oferty

UZP Nr 478/2016 w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Powiatu Białostockiego.

UZP Nr 479/ 2016 w sprawie zasad obowiązujących w powiecie białostockim przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2016 r.

UZP Nr 480/2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.

UZP Nr 481/2016 w sprawie umorzenia należności pieniężnej Powiatu Białostockiego

Posiedzenie ZP Nr 113 z dnia 30 listopada 2016 r.

UZP Nr 475/2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.

UZP Nr 474/2016 w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku, podpisania i realizacji umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020  

UZP Nr 473/2016 w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku, podpisania i realizacji umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020  

UZP Nr 472/2016 w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

UZP Nr 471/2016 w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej Powiatu Białostockiego przypadającej od dłużnika

UZP Nr 470/2016 w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej nr 104467B Kuzie – Charubin.

Posiedzenie ZP Nr 112 z dnia 22 listopada 2016 r.

Posiedzenie ZP Nr 111 z dnia 15 listopada 2016 r.

Posiedzenie ZP Nr 110 z dnia 8 listopada 2016 r.

Posiedzenie ZP Nr 109 z dnia 25 października 2016r.

Posiedzenie ZP Nr 108 z dnia 18 października 2016r.

Posiedzenie ZP Nr 107 z dnia 13 października 2016r.

Posiedzenie ZP Nr 106 z dnia 4 października 2016r.

      Posiedzenie ZP Nr 105 z dnia 27 września 2016r.

UZP Nr 438/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego’’

Postanowienie NR 436/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1420B na odcinku ul. Świerkowej w Czarnej Białostockiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego i zjazdów, rozbudowy przepustów wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej,

Postanowienie NR 435/2016 z dnia 27 września 2016r. w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy skrzyżowania drogi gminnej nr 106532B Płonka Kościelna – Łupianka Stara z drogą powiatową nr 2060B,

Postanowienie NR 437/2016 z dnia 27 września 2016r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie z przebudową drogi gminnej nr 106253B Choroszcz – Jeroniki – Łyski wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na terenie Gminy Choroszcz

      Posiedzenie ZP Nr 104 z dnia 19 września 2016r.

UZP Nr 434/2016 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.

UZP Nr 433/2016 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań przez pełniącą obowiązki dyrektora Domu Dziecka w Supraślu

UZP Nr 432/2016 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie upoważnienia Pani Marty Kisiel pełniącej obowiązki dyrektora Domu Dziecka w Supraślu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu

UZP Nr 431/2016 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Dziecka w Supraślu

UZP Nr 430/2016 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Zespołu Szkół   w Michałowie w przypadku jego nieobecności

UZP Nr 429/2016 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla kierownika kształcenia praktycznego Zespołu Szkół  w Michałowie

Decyzja NR 428/2016 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu

Postanowienie NR 427/2016 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie  wydania opinii dotyczącej budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 682 i Nr 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Markowszczyzna – Roszki Wodźki wraz z obejściem miejscowości Markowszczyzna, Turośń Dolna, Uhowo, Łapy, Płonka Kościelna i Roszki Wodźki – odc. II DW681 od km 3+580,00 do km 7+595 i DW682 od km 0+000,00 do km 2+750,00,

      Posiedzenie ZP Nr 103 z dnia 12 września 2016r.


UZP Nr 423 /2016 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu p.n. „Program 30+” realizowanego w ramach Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
UZP Nr 424 /2016 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do umarzania należności oraz udzielania innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych jednostki mających charakter cywilnoprawny
UZP Nr 425 /2016 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do umarzania należności oraz udzielania innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych jednostki mających charakter cywilnoprawny
UZP Nr 426 /2016 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do umarzania należności oraz udzielania innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych jednostki mających charakter cywilnoprawny

      Posiedzenie ZP Nr 102 z dnia 6 września 2016r.

UZP Nr 421 /2016 z dnia 6 września 2016 r. w sprawie przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań do realizacji przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016-2020
UZP Nr 422 /2016 z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.

      Posiedzenie ZP nr 101 z dnia 31 sierpnia 2016

UZP Nr 416/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania
UZP Nr 417/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach – Pani Dorocie Kondratiuk
UZP Nr 418/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.
UZP Nr 419/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
UZP Nr 420/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania  budżetu Powiatu Białostockiego za  I półrocze 2016 roku 

      Posiedzenie ZP nr 100 z dnia 31 sierpnia 2016

UZP Nr 406/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie uznania niecelowości i nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego polegającego na realizacji szkolenia pn. „Wykorzystanie technik neuromarketingowych w sprzedaży bezpośredniej a także w procesie budowy relacji z partnerami biznesowymi” będącego przedmiotem oferty złożonej przez Instytut Badań i Analiz działalności Jednostek Samorządu Terytorialnego z siedzibą w Krakowie, 31-831, ul. Fatimska 41 A
UZP Nr 407/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 rokuw sprawie udzielenia poręczenia kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach w Spółdzielczym Banku Rozwoju Oddział w Białymstoku oraz wskazania członków zarządu upoważnionych do dokonania czynności prawnych.
UZP Nr 408/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 rokuw sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.
UZP Nr 409/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 rokuw sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie od roku szkolnego 2016/2017 dziennika lekcyjnego wyłącznie w formie elektronicznej
Postanowienie NR 410/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 rokuw sprawie wydania opinii dotyczącej przebudowy z rozbudową ulic: Marszałkowskiej, Zielonej, Młynowej, Podleśnej, Skórzanej, Różanej i Krótkiej w Czarnej Białostockiej wraz z drogami dojazdowymi do posesji, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przebudową przepustów na cieku wodnym w ul. Marszałkowskiej i Młynowej,
Postanowienie NR 411/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 rokuw sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej – „Budowa ul. Klonowej w Michałowie wraz ze zjazdami, przebudową i budową infrastruktury technicznej”
Postanowienie NR 412/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 rokuw sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej – „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 106273B – ul. 3 Maja w Choroszczy od km rob. 0+000 do km rob. 0+748 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”
UZP Nr 413/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 rokuw sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń i lokali
UZP Nr 414/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 rokuw sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
UZP Nr 415/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 rokuw sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

      Posiedzenie ZP nr 98 z dnia 9 sierpnia 2016

UZP Nr 405/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach

     Posiedzenie ZP Nr 97 z dnia 28 lipca 2016

Postanowienie NR 401/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy z rozbudową dróg gminnych – ul. Rymarka Nr 105068B i ul. Uroczysko Pustelnia Nr 105094B w Supraślu wraz z niezbędną infrastrukturą,
UZP Nr 402 /2016 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku do zaciągania zobowiązań
UZP Nr 403/2016 z dnia 28 lipca 2016 r.  w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu  kategorii drogi  powiatowej  odcinka drogi nr 1777B, położonej na terenie Powiatu Hajnowskiego
UZP Nr 404/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu  kategorii drogi  powiatowej drogi  nr 1644B, położonej na terenie Powiatu Hajnowskiego.

     Posiedzenie ZP Nr 96 z dnia 19 lipca 2016

Postanowienie Nr 399/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1377B z drogami gminnymi Nr 10501B i Nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, ze zjazdami, z budową i przebudową infrastruktury techniczne (Gmina Tykocin),
UZP Nr 400/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.

     Posiedzenie ZP Nr 95 z dnia 15 lipca 2016

UZP Nr 394/2016 z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.
UZP Nr 395/2016 z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.
UZP Nr 396/2016 z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie przekazania składnika rzeczowego majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Białostockiego
UZP Nr 397/2016 z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.
Postanowienie NR 398/2016 z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 106251B na odcinku Choroszcz – Sienkiewicze oraz wzdłuż drogi gminnej na działkach nr 169/2 oraz 170 obręb Sienkiewicze

     Posiedzenie ZP Nr 94 z dnia 11 lipca 2016

UZP Nr 391/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia do podpisania Założeń Programu regionalnego aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim z dn. 05.07.2016 r. oraz zawarcia Porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku a Powiatowym Urzędem Pracy
w Białymstoku na podstawie art. 66c ust. 10 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i złożenia wniosku o przyznanie środków rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie realizacji programu regionalnego.
UZP Nr 392/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wyboru Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”
UZP Nr 393/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach w Spółdzielczym Banku Rozwoju Oddział  w Białymstoku oraz wskazania członków zarządu upoważnionych do dokonania czynności prawnych.

      Posiedzenie ZP Nr 91 z dnia 5 lipca 2016r.

UZP Nr 389/2016  z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
UZP Nr 390/2016  z dnia 5 lipca 2016 r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.

      Posiedzenie ZP Nr 89 z dnia 28 czerwca 2016r.

Postanowienie Nr 386/2016 z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1552B – ul. Dominikańska w Choroszczy ze zjazdami oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej
Postanowienie Nr 387/2016 z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2301B: ul. Kościelna w Czarnej Białostockiej ze zjazdami, z budową i przebudową infrastruktury technicznej
Postanowienie Nr 388/2016 z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg powiatowych Nr 2300 B – ul. Torowa, Nr 2302 B – ul. Sienkiewicza i Nr 2303 B – ul. Fabryczna w Czarnej Białostockiej ze zjazdami, z budową i przebudową infrastruktury technicznej

      Posiedzenie ZP Nr 88 z dnia 21 czerwca 2016r.

UZP Nr 383/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi nr 1574B Bielsk Podlaski (ul. 11 Listopada)- Augustowo- Wyszki- Topczewo
Postanowienie Nr 384/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na przebudowie wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B na odcinku od cmentarza do ulicy Łąkowej wraz z budową zjazdów, parkingów, murka oporowego oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej w Niewodnicy Kościelnej (gm. Turośń Kościelna),
Postanowienie Nr 385/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 2391B – ul. Nowa od skrzyżowania z ul. Dolną do Alei Niepodległości i Aleja Niepodległości w Supraślu wraz ze zjazdami oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej.

    Posiedzenie ZP Nr 87 z dnia 16 czerwca 2016r.


UZP Nr 377/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.
Postanowienie Nr 378/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 104909B – ulicy Świerkowej w Czarnej Białostockiej.
UZP Nr 379/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego” w roku 2016.
UZP Nr 381/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach do zaciągania zobowiązań  
UZP Nr 382/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań do realizacji przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego

      Posiedzenie ZP Nr 86 z dnia 7 czerwca 2016r.


Postanowienie Nr 372/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1529B Płonka Kościelna – Płonka-Matyski i Nr 1528B w m. Płonka Kościelna (gm. Łapy) wraz ze zjazdami oraz przebudową, rozbiórką i budową infrastruktury technicznej i przepustów,
Postanowienie Nr 373/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Białystok-Juchnowiec Kościelny ze zjazdami, mostów, przepustów, infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących budynków,
Postanowienie Nr 374/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową dróg powiatowych Nr 2345B, 2351B, 1527B na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do Łap Osse – ul. Sokołowskiej – Gąsówka-Skwarki – Gąsówka-Somachy (gm. Łapy) wraz ze zjazdami, przebudową, rozbiórką i budową infrastruktury technicznej i przepustów, przebudową przejazdu kolejowego oraz rozbiórką mostu i budową przepustu,
UZP Nr 375/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Białostockiego.
UZP Nr 376/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 85 z dnia 02 czerwca 2016r.

- nie podjęto uchwał na posiedzeniu

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 84 z dnia 31 maja 2016r.

UZP Nr 365/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 1342B, położonej na terenie Powiatu Sokólskiego.

Postanowienie NR 366/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej rozbudowy ul. Kraszewskiego wraz z budową pętli autobusowej, budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Tuwima w Kleosinie, gm. Juchnowiec Kościelny postanawia zaopiniować pozytywnie.

Postanowienie NR 367/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy drogi dojazdowej wzdłuż ogródków działkowych w rejonie ul. Kraszewskiego w Kleosinie, gm. Juchnowiec Kościelny

UZP Nr 368/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości 

UZP Nr 369/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zasad obowiązujących w Powiecie Białostockim przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2016 r.  - Moduł I

UZP Nr 370/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2015 rok

UZP Nr 371/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 83 z dnia 24 maja 2016r.

Postanowienie NR 362/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 2287B – ul. Mickiewicza w m. Choroszcz od km rob. 0+000 do km rob. 0+750 ze zjazdami, z budową i przebudową infrastruktury technicznej.

UZP Nr 363/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych  w Łapach

UZP Nr 364/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 82 z dnia 17 maja 2016r.

UZP Nr 357/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Białostockiego Nr 348/2016      z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej  do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach

UZP Nr 358/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach

UZP Nr 359/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Powiatu Białostockiego

UZP Nr 360/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim 

UZP Nr 361/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.

     Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 81 z dnia 10 maja 2016r.

Postanowienie NR 352/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1514B na odcinku Baranki-Zimnochy (gm. Juchnowiec Kościelny) ze zjazdami, infrastruktury technicznej, przepustów i przejazdu kolejowego oraz budową zbiornika rozsączająco-odparowującego.

Postanowienie NR 353/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1389B w m. Jaworówka (gm. Dobrzyniewo Duże) ze zjazdami, infrastruktury technicznej, przepustów oraz budową zbiornika rozsączająco-odparowującego.
 
UZP Nr 354/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 

UZP Nr 355/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości „Nagrody Starosty Białostockiego’’ nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki w roku 2016.

UZP Nr 356/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawiew powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim 

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 80 z dnia 28 kwietnia 2016r.

Uchwała Nr 350/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad obowiązujących w powiecie białostockim przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2016 r. Moduł II -  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Uchwała Nr 351/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 79 z dnia 26 kwietnia 2016r.

Postanowienie Nr 344/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie  wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1444B przejście przez Sokole ze zjazdami, budową przepustu, budową i przebudową infrastruktury technicznej (gm. Michałowo);

Postanowienie Nr 345/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na Budowie drogi powiatowej nr 1469B na odcinku Protasy – Folwarki Małe i przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1470B Folwarki Małe – Zabłudów (Gm. Zabłudów) ze zjazdami, budową i przebudową przepustów, budową i przebudową infrastruktury technicznej.

Uchwała Nr 346/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania.

Uchwała Nr 347/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania.

Uchwała Nr 348/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu  na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych   w Łapach.

Uchwała Nr 349/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie mian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 78 z dnia 19 kwietnia 2016r.

Postanowienie Nr 340/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy drogi gminnej – ulica Nilskiego-Łapińskiego w Łapach

Uchwała Nr 341/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ozłożenia na raty należności pieniężnej Skarbu Państwa przypadającej od dłużnika

Uchwała Nr 342/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie naboru uczniów i słuchaczy do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki 

Uchwała Nr 343/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.

 

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 76 z dnia 5 kwietnia 2016r.

Uchwała Nr 333/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Uchwała Nr 334/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie  częściowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Uchwała Nr 336/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim 

 

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 73 z dnia 22 marca 2016r.

Postanowienie Nr 320/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej przebudowy z rozbudową ul. Białostockiej i Grodzieńskiej w Wasilkowie na odcinku od T. Kościuszki do ul. Zajęczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Decyzja Nr 321/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie skierowania przez Zarząd Powiatu Białostockiego do Marszałka Województwa Podlaskiego wniosku o umorzenie całości opłat rocznych z tytułu nietrwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Uchwała Nr 322/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Uchwała Nr 323/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie oceny działalności w 2015 r. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach prowadzonego  przez Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku.

Uchwała Nr 324/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie oceny działalności w 2015 r. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli prowadzonego  przez Fundację NOWA WOLA.

Uchwała Nr 325/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie oceny działalności w 2015 r. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej prowadzonego  przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Czarnej Białostockiej

 

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 72 z dnia 15 marca 2016r.

Uchwała ZP Nr 317/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.

Uchwała ZP Nr 318/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej wraz z odsetkami przypadających Powiatowi Białostockiemu od dłużnika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Uchwała ZP Nr 319/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia do podpisania porozumienia w sprawie współpracy przy tworzeniu i utrzymywaniu zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach i krajowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 71 z dnia 11 marca 2016r.

Na posiedzeniu nie podjęto żadnych uchwał

       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 70 z dnia 08 marca 2016r.

Uchwała ZP Nr 314/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 08 marca 2016 r. w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg położonych na terenie Gminy Supraśl.

Decyzja Zarządu Powiatu Białostockiego Nr 315/2016  z dnia 08 marca 2016 r. w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu.

Uchwała ZP Nr 316/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 08 marca 2016 r. w sprawie częściowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 67 z dnia 16 luty 2016r.

Uchwała ZP Nr 294/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i  rokowań dotyczących zbywania, wydzierżawiania oraz wynajmowania nieruchomości będących własnością Powiatu Białostockiego

Uchwała ZP Nr 295/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

Uchwała ZP Nr 296/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

Postanowienie 297/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie sprostowania z urzędu błądu rachunkowego w wypowiedzeniu nr GKN.7003-7/11 z dnia 20 października 2015 r.

Postanowienie 298/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie sprostowania z urzędu błądu rachunkowego w wypowiedzeniu nr GKN.7003-5/11 z dnia 20 października 2015 r.

Uchwała ZP Nr 299/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i  rokowań dotyczących zbywania, wydzierżawiania oraz wynajmowania nieruchomości będących własnością Powiatu Białostockiego

Uchwała ZP Nr 300/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Uchwała ZP Nr 301/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.

Uchwała ZP Nr 302/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Uchwała ZP Nr 303/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Białostockiego.

       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 66 z dnia 9 luty 2016r.

Uchwała ZP Nr 284/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (II)” realizowanego w ramach Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Uchwała ZP Nr 285/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim oraz powiecie miasto Białystok (II)” realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Uchwała ZP Nr 286/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości

Uchwała ZP Nr 287/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego 

Uchwała ZP Nr 288/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania

Uchwała ZP Nr 289/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie naboru uczniów i słuchaczy do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki

Uchwała ZP Nr 290/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu Białostockiego

Uchwała ZP Nr 291/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Starosty Powiatu Białostockiego do zaciągania zobowiązań.

Uchwała ZP Nr 292/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji dla Powiatu Białostockiego  w roku 2016 oraz plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją tych zadań.

Uchwała ZP Nr 293/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.

       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 65 z dnia 2 luty 2016r.

Uchwała ZP Nr 277/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia do podpisania: wniosku, umowy partnerskiej oraz umowy o dofinansowanie projektu „Aktywna Integracja Osób Niepełnosprawnych z terenu powiatu białostockiego ”

Uchwała ZP Nr 278/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi położonej  w m Kowale, na terenie gminy  Suraż.

Uchwała ZP Nr 279/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg położonych w miejscowości  Supraśl  i  w  miejscowości Karakule  gm. Supraśl.

Postanowienie 280/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1393B na odcinku Dobrzyniewo Duże – Ogrodniki ze zjazdami, budową i przebudową przepustów, budową i przebudową infrastruktury technicznej (gm. Dobrzyniewo Duże);

Uchwała ZP Nr 281/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Uchwała ZP Nr 282/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Uchwała ZP Nr 283/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Powiatu Białostockiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach

       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 64 z dnia 28 stycznia 2016r.

Uchwała ZP Nr 270/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia do podpisania umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Rozwój – Praca - Odpowiedzialność” realizowanego w ramach Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Uchwała ZP Nr 271/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku do zaciągnięcia zobowiązania na świadczenie usługi badań lekarskich dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku

Uchwała ZP Nr 272/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia do podpisania wstępnej umowy o partnerstwie oraz wniosku o dofinansowanie projektu p.n. „Wyjście z cienia – program reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem” realizowanego w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Postanowienie 273/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród – Zwodzieckie wraz z obejściem m. Bondary, m. Lewkowo Nowe i m. Narewka

Uchwała ZP Nr 274/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie

Uchwała ZP Nr 275/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania

Uchwała ZP Nr 276/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych  przyjętych w uchwale budżetowej na 2016 rok

       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 63 z dnia  21 stycznia 2016r.

- brak podjętych uchwał

       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 62 z dnia  19 stycznia 2016r.

Postanowienie 268/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

Uchwała ZP Nr 269/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Białostockiego.

       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 61 z dnia    stycznia 2016r.

- brak podjętych uchwał

       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 60 z dnia  5 stycznia 2016r.

Uchwała ZP Nr 266/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 05 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty z tytułu służebności gruntowej

Uchwała ZP Nr 267/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 05 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy i Programów Działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaźniach na 2016 r. 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Marek Falkowski

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Marek Falkowski

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-02-2016

Data udostępnienia w BIP: 23-02-2016 10:24

Data modyfikacji informacji: 08-06-2017 07:47