UZP Nr 407/2016

uchwała nr 407 /2016

Zarządu powiatu białostockiego

z dnia 22 sierpnia 2016 roku

        w sprawie udzielenia poręczenia kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach w Spółdzielczym Banku Rozwoju Oddział w Białymstoku oraz wskazania członków zarządu upoważnionych do dokonania czynności prawnych.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), oraz art. 94 i art. 262 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016r. poz. 195), Zarząd Powiatu Białostockiego postanawia, co następuje:

§ 1. Udziela się poręczenia kredytu obrotowego planowanego do zaciągnięcia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach w Spółdzielczym Banku Rozwoju Oddział w Białymstoku w wysokości do 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).

§ 2. Roszczenia mogące wyniknąć z udzielonego poręczenia pokryte zostaną ze środków własnych powiatu.

§ 3. Do dokonywania czynności prawnych w związku z udzieleniem poręczenia kredytu obrotowego upoważnić:

1. Antoniego Pełkowskiego – Starostę Powiatu Białostockiego,

2. Jolantę Den – Wicestarostę Powiatu Białostockiego.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 393/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach w Spółdzielczym Banku Rozwoju Oddział w Białymstoku oraz wskazania członków zarządu upoważnionych do dokonania czynności prawnych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisali:

Antoni Pełkowski – Starosta

Jolanta Den – Wicestarosta

Jan Kaczan – Członek Zarządu

Wiesław Pusz – Członek Zarządu

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski – Starosta, Jolanta Den – Wicestarosta, Jan Kaczan – Członek Zarządu, Wiesław Pusz – Członek Zarządu

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-08-2016

Data udostępnienia w BIP: 05-09-2016 14:15

Data modyfikacji informacji: 05-09-2016 14:15