URP Nr XLIII/402/10

                                                                                                                               
Uchwała Nr XLIII/402/10
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 25 marca 2010 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998  r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 i ust.2, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu uchwala następujące zmiany w uchwale Nr XLI/376/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2010, zmienionej uchwałą Nr XLII/393/10 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010:
 
§ 1
 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 656 224 zł. 
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą 100 463 285 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 89 498 321 zł,
- majątkowe w wysokości 10 964 964 zł,
3. Uszczegółowienie dokonanych zmian, zawiera załączona Tabela Nr 1.
 
§ 2
 
1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 4 541 199 zł. 
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 104 348 260 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 75 173 789 zł,
- majątkowe w wysokości 29 174 471 zł,
3. Uszczegółowienie dokonanych zmian, zawiera załączona Tabela Nr 2.
 
 
§ 3
 
Planowany deficyt budżetu w wysokości 3 884 975 zł postanawia się pokryć z następujących źródeł:
1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych            1 734 975 zł,
2) kredyt długoterminowy                                  2 150 000 zł.
 
§ 4
 
1. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych w 2010 roku.
2. Wykaz zadań inwestycyjnych w 2010 roku otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 1.
 
 
 
§ 5
 
1.     Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2010 rok.
2.     Planowane przychody po zmianie wyniosą 3 689 900 zł, planowane rozchody – 1 539 900 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
 
§ 6
 
Aktualizuje się:
1) Prognozę kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 UFP, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
 
§ 7
 
§ 6 uchwały Nr XLI/376/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2010 otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł oraz kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 150 000 zł”.
 
§ 8
 
Objaśnienia dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 5.
 
§ 9
 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 10
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-03-2010

Data udostępnienia w BIP: 02-04-2010 09:46

Data modyfikacji informacji: 02-04-2010 09:46