URP Nr XLIII/401/10

UCHWAŁA Nr XLIII/401/10
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 25 marca 2010 roku
 
w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i finansowania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303 B ul. Fabryczna w Czarnej Białostockiej” oraz zarządzania odcinkiem tej drogi
 
             Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 12 pkt 8a i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1
                Powierzyć Gminie Czarna Białostocka zadanie z zakresu dróg publicznych powiatowych polegające na:
    1) przebudowie drogi powiatowej Nr 2303 B ul. Fabryczna w Czarnej Białostockiej,
    2) zarządzaniu częścią powyższej drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do
        skrzyżowania z ul. Wrzosową.
 
§ 2
                Na prowadzenie zadania w latach 2011 - 2012 Powiat Białostocki przekaże Gminie Czarna Białostocka dotację na realizację przebudowy drogi w wysokości nie większej niż 750 000,00 zł.
 
§ 3
                Warunki i tryb realizacji powierzonego zadania oraz wzajemne rozliczenia finansowe zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego a Burmistrzem Gminy Czarna Białostocka.
 
 
§ 4
            Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 5
            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-03-2010

Data udostępnienia w BIP: 02-04-2010 09:26

Data modyfikacji informacji: 02-04-2010 09:26