URP Nr XLIII/399/10

 
Uchwała Nr XLIII/399/10
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 25 marca 2010 roku
 
w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach
 
Na podstawie art.39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 Nr 14, poz.89 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn .zm.), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
       
§ 1
Zatwierdza się przyjętą uchwałą Nr 7/2010 Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach z dnia 17 marca 2010 roku, zmianę w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
                    § 2
                                                                 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                              
 
 
Podpisał:
Przewodniczący Rady

Sławomir Gołaszewski

 

 

 
                                                                                               Załącznik
                                                                                             do uchwały Nr XLIII/399/10
                                                                                             Rady Powiatu Białostockiego
                                                                                             z dnia 25 marca 2010r.
 
Uchwała Nr 7/2010
Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach
z dnia 17 marca 2010 roku
 
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach
Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późn. zm.), Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach uchwala, co następuje:
§ 1
                W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach przyjętym uchwałą Nr 3/05 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach z dnia 31 maja 2005 r. w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 9.1. W skład zakładu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1)     szpital z siedzibą w Łapach, ul. Korczaka 23,
2)     przychodnia z siedzibą w Łapach, ul. Korczaka 23 i ul. Piaskowa 9,
3)     Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy z siedzibą w Łapach, ul. Korczaka 23,
4)     punkt RTG i USG z siedzibą w Białymstoku, ul. Słonimska 15”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Społecznej
SP ZOZ w Łapach
Wiesław Pusz
                                                                                                                                                           Podpisał:
                                                                                                                                                          Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-03-2010

Data udostępnienia w BIP: 02-04-2010 09:13

Data modyfikacji informacji: 02-04-2010 09:13