URP Nr XLIII/403/10

UCHWAŁA Nr XLIII/403/10
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 25 marca 2010 roku
 
w sprawie stanowiska – wystąpienia Rady Powiatu Białostockiego
 
                Na podstawie § 13 ust.2 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Nr XII/100/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 245, poz. 2518 z 2007r.) zmienioną uchwałami Nr XIII/111/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2007r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 272, poz. 3009 z 2007r.) i Nr XXXIII/308/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2009r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 143, poz. 1546 z 2009r.) w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Białostockiego– Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wystosować stanowisko - wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.), zawarte w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2
                Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 

  

 

       Załącznik
       do Uchwały Nr XLIII/403/10
       Rady Powiatu Białostockiego                          
       z dnia 25 marca 2010 roku
 
 
 
 
Rada Powiatu Białostockiego wyraża swoje zaniepokojenie wolnym tempem prac nad zmianą ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.).
Dokonywane w latach 1982-2009 nowelizacje ustawy ograniczały się jedynie do kwestii kompetencyjnych, nie regulując stosunków własnościowych gruntów, wchodzących w skład wspólnot gruntowych.
Na terenie Powiatu Białostockiego istnieje obecnie 85 wspólnot gruntowych, obejmujących powierzchnię ok. 2640 ha. Niektóre z nich występują w miastach i obejmują grunty już zurbanizowane.
Jedynie dla trzech wspólnot utworzone zostały spółki do sprawowania zarządu nad zagospodarowaniem gruntów wspólnoty, uchwalony i zatwierdzony statut ich działania oraz zostały wybrane zarządy. W pięciu innych wspólnotach wybrane zostały jedynie zarządy wspólnot, przy czym nie utworzono formalnie spółek.
Z analizy danych zawartych w operatach ewidencji gruntów wynika, iż nie są również aktualizowane wykazy osób uprawnionych do udziału we wspólnotach.
Powyższe uwarunkowania sprawiają, iż grunty wchodzące w skład wspólnot gruntowych nie są właściwie zagospodarowywane, a mieszkańcy powiatu białostockiego zgłaszają szereg uwag oraz występują z interwencjami w sprawie wspólnot gruntowych
W gminach, dotkniętych stosunkowo dużą migracją do miasta, znaczna część osób uprawnionych do udziału we wspólnotach gruntowych, zamieszkująca w mieście i pracująca poza rolnictwem, nie jest zainteresowana zagospodarowaniem wspólnot gruntowych, na obowiązujących zasadach.
Utrudnia to zarówno utworzenie spółek jak i prawidłową gospodarkę na gruntach wspólnotowych, a także tworzy szereg konfliktów społecznych. Szczególnie dotyczy to wspólnot leśnych, gdzie dochodzi do nielegalnego wyrębu lasu, a tym samym dewastacji drzewostanów.
Problemem jest również przyznawanie płatności bezpośrednich dla rolników, prowadzących działalność rolniczą zarówno na gruntach własnych jak i gruntach rolnych, wchodzących w skład wspólnot gruntowych.
Odmienna sytuacja występuje w gminach, położnych wokół aglomeracji białostockiej.                           Z uwagi na wysokie ceny nieruchomości rolnych, grunty wchodzące w skład wspólnot gruntowych są zbywane na rzecz prywatnych inwestorów bądź dąży się do ich podziału, pomiędzy osoby uprawnione.
Stosownie natomiast do art. 5 ustawy dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U z 1963, nr 28, poz.169) podział wspólnoty może nastąpić jedynie                               w przypadku objęcia jej gruntów postępowaniem scaleniowym.
Do Starostwa Powiatowego w Białymstoku wpływają wnioski o wszczęcie postępowań scaleniowych i objęcie takim postępowaniem gruntów wspólnotowych.
Wykonana analiza jednego z takich obiektów, wskazuje natomiast, że wynikający z art. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2003r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.) cel scalenia, jakim jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu, nie zostanie osiągnięty.
A zatem organ nie może wszczynać postępowań scaleniowych, na obiektach, gdzie podstawowym celem jest podział wspólnoty gruntowej, co z kolei rodzi falę niezadowolenia społecznego.
Realizując wniosek Wojewody Podlaskiego, Starostwo Powiatowe w Białymstoku dokonało w roku 2008, analizy aktualnego stanu wspólnot gruntowych i przedstawiło swoje propozycje zmian w ustawie o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, proponując m.in. możliwość podziału wspólnot gruntowych pomiędzy osoby uprawnione do udziału w tych wspólnotach poza postępowaniem scaleniowym, ustawowe przekształcenie wspólnot gruntowych we współwłasność, której zniesienie bądź podział odbywałby się w postępowaniu cywilno- prawnym i ewentualną komunalizację gruntów, wykazanych w operacie ewidencji gruntów, jako wspólnoty gruntowe, a nieobjętych do chwili obecnej postępowaniem, prowadzonym w trybie art. 8 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
Mając na uwadze powyższe, Rada Powiatu Białostockiego zwraca się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie zdecydowanych kroków, zmierzających do pilnej nowelizacji ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.) lub przygotowania projektu nowej ustawy, która umożliwi rozwiązanie pojawiających się coraz częściej problemów, związanych z funkcjonowaniem wspólnot gruntowych.

 

Podpisał:

Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-03-2010

Data udostępnienia w BIP: 02-04-2010 09:32

Data modyfikacji informacji: 02-04-2010 09:32