Uchwały Rady Powiatu rok 2007

WYKAZ  TERMINÓW  SESJI  RADY  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO  ODBYTYCH  W  ROKU  2007

1.    Sesja Nr III z  dnia  1 lutego 2007 roku.

2.       Sesja Nr IV z dnia 1 marca 2007 roku.

3.       Sesja Nr V z dnia  22 marca 2007 roku.

4.       Sesja Nr VI z dnia 25 kwietnia 2007 roku.

5.       Sesja Nr VII z dnia 26 kwietnia 2007 roku.

6.       Sesja Nr VIII z dnia 24 maja 2007 roku.

7.     Sesja Nr IX z dnia 28 czerwca 2007 roku.

8.     Sesja Nr X z dnia 9 sierpnia 2007 roku.

9.     Sesja Nr XI  z dnia 27 września 2007 roku.

10.   Sesja Nr XII z dnia 25 października 2007 roku.

11.   Sesja Nr XIII z dnia 29 listopada 2007 roku.

12.   Sesja Nr XIV z dnia 20 grudnia 2007 roku.

Wykaz uchwał Rady Powiatu z roku 2007

Sesja  Nr  III  z  dnia  1 lutego  2007 r.

Uchwała Nr III/23/ 07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 lutego 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach

Uchwała Nr III/24/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2006

Uchwała Nr III/25/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Uchwała Nr III /26/ 07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie skargi na Starostę Powiatu Białostockiego

Uchwała Nr III /27/ 07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie skargi na działalność zarządcy drogi powiatowej tj. Zarząd Powiatu Białostockiego oraz Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku

Uchwała Nr III /28/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie powołania  Komisji Statutowej Rady Powiatu Białostockiego

Uchwała Nr III /29/ 07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego

 

                                                       

Sesja Nr IV z dnia 1 marca 2007 r.

 

Uchwała Nr IV/30/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego dotyczącego budowy obwodnicy Wasilkowa

 

Uchwała Nr IV/31/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu

Uchwała Nr IV/32/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2007 roku

Uchwała Nr IV/33/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2007 rok

 

Uchwała Nr IV/34/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2007 rok

 

Uchwała Nr IV/35/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki

 

Uchwała Nr IV/36/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie

 

Uchwała Nr IV/37/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki

Uchwała Nr IV/38/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej

Uchwała Nr IV/39/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2007”

 

Uchwała Nr IV/40/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na terenie Powiatu Białostockiego

 

Uchwała Nr IV/41/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 marca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku

 

Uchwała Nr IV/42/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie przekazania skargi do załatwienia

 

Uchwała Nr IV/43/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie Stanowiska Rady Powiatu

 

 

Sesja Nr V z dnia 22 marca 2007 r.

Uchwała Nr V/44/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2007

 

Uchwała Nr V/45/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za rok 2006

 

Uchwała Nr V/46/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2006

 

Uchwała Nr V/47/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (1)

 

Uchwała Nr V/48/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2)

 

Uchwała Nr V/49/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Stowarzyszenia „Związek Powiatów Polskich”

 

Uchwała Nr V/50/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu Białostockiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

 

Uchwała Nr V/51/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie powiadomienia Sekretarza Powiatu Białostockiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

 

Uchwała Nr V/52/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku

 

Uchwała Nr V/53/07 Rady Powiatu Białostockiego z  dnia 22 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego

 

 

Sesja Nr VI z dnia 25 kwietnia 2007 r.

 

Uchwała Nr VI/54/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Powiatowej Komisji do spraw referendum, działającej jako organ pomocniczy do ustalania zbiorczych wyników głosowania z obwodów znajdujących się na obszarze Powiatu Białostockiego

 

Sesja Nr VII z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VII/55/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego

Uchwała Nr VII/56/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Białostockiego do rad społecznych zakładów opieki zdrowotnej o zasięgu wojewódzkim.

Uchwała Nr VII/57/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2007 rok

Uchwała Nr VII/58/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2007 rok

Uchwała Nr VII/59/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie Stanowiska Rady Powiatu Białostockiego

Uchwała Nr VII/60/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie odmowy uchylenia uchwały

 

Sesja Nr VIII z dnia 24 maja 2007 r.

 

Uchwała Nr VIII/61/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 maja 2007 roku w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2007 rok

Uchwała Nr VIII/62/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 maja 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu

Uchwała Nr VIII/63/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2007

 

Uchwała Nr VIII/64/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 maja 2007 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 

 

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 maja 2007 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 

 

Uchwała Nr VIII/66/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 maja 2007 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań w związku z ubieganiem się  o dofinansowanie projektu w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 

 

Uchwała Nr VIII/67/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 maja 2007 roku w sprawie skargi na Starostę Powiatu Białostockiego

 

Sesja Nr IX z dnia 28 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr IX/68/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała Nr IX/69/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie nadania Statutu Szkole Policealnej dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej

Uchwała Nr IX/70/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 czerwca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku.

Uchwała Nr IX/71/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2007 rok.

Uchwała Nr IX/72/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005-2008”.

Uchwała Nr IX/73/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zaopiniowania „Planu działań Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na 2007 rok w zakresie realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005-2008”.

Uchwała Nr IX/74/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2006 rok.

Uchwała Nr IX/75/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznych Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Uchwała Nr IX/76/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr IX/77/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr IX/78/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr IX/79/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr IX/80/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2007.

 

 

 

 

 

Sesja XII z dnia 25 października 2007 r.
Uchwała Nr XII /99/2007 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok”
Uchwała Nr XII/100/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego.
Uchwała  Nr XII/101/07 Rady  Powiatu  Białostockiego z dnia  25 października 2007 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji projektu w ramach Programu „ Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół Comenius
Uchwała Nr XII/102/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia25 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2007.
Uchwała Nr XII /103/ 07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
Uchwała Nr XII /104/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr XII /105/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr XII /106/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr XII/107/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr XII/108/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego 
Uchwała Nr XII/109/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego

 

 

 

 

 

Sesja Nr X z dnia 9 sierpnia 2007 r.
Uchwała Nr X/81/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 9 sierpnia 2007 roku w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z listy nr 4 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
Uchwała Nr X/82/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 9 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia środków z budżetu powiatu na realizację programów operacyjnych
Uchwała Nr X /83/07Rady Powiatu Białostockiegoz dnia 9 sierpnia 2007 rokuw sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Łapy
Uchwała Nr X/84/ 07Rady Powiatu Białostockiegoz dnia 9 sierpnia 2007 rokuw sprawie skargi na działalność Dyrektora Domu Dziecka w Supraślu
 
Sesja Nr XI z dnia 27 września 2007 r.
Uchwała Nr XI/85/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2007 rok
Uchwała Nr XI/86/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2007.
Uchwała Nr XI/87/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Białostockiego do zaciągnięcia zobowiązania finansowego z tytułu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1421B Czarna Wieś Kościelna -Klimki- Wólka Ratowiecka- Ruda Rzeczka-droga 19”, której termin zapłaty upłynie w 2008 roku
Uchwała Nr XI/88/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 września   2007 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku
Uchwała Nr XI/89/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2007 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIII/102/2003 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Białostockiego” oraz „Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Białostockiego”
Uchwała Nr XI/90/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr XI/91/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku
Uchwała Nr XI/92/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi
Uchwała Nr XI/93/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2344 B ulicy Pięknej w Łapach oraz nr 2344 B ulicy Bociańskiej w Łapach
Uchwała Nr XI/94/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie nadania kategorii drogi powiatowej ulicy Sokołowskiej w Łapach
Uchwała Nr XI/95/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2007 rokuw sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy  
Uchwała Nr XI/96/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2007 rokuw sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr XI/97/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2007 rokuw sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego

Uchwała Nr XI/98/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania

Sesja Nr  XII z dnia 25 października 2007 r.
Uchwała Nr XII /99/2007 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok”
Uchwała Nr XII/100/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego.
Uchwała  Nr XII/101/07 Rady  Powiatu  Białostockiego z dnia  25 października 2007 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji projektu w ramach Programu „ Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół Comenius
Uchwała Nr XII/102/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia25 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2007.
Uchwała Nr XII /103/ 07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
Uchwała Nr XII /104/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr XII /105/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr XII /106/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr XII/107/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr XII/108/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego 
Uchwała Nr XII/109/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego
 
Sesja Nr XIII z dnia 29 listopada 2007 r.
Uchwała Nr XIII/110/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie diet przysługujących Radnym Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr XIII/111/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr XIII/112/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2007 rokuw sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr XIII/113/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2007 rokuw sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr XIII/114/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia projektu rocznego planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok 
Uchwała Nr XIII/115/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2007 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku
Uchwała Nr XIII/116/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2007 rok
Uchwała Nr XIII/117/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2007.
Uchwała Nr XIII /118/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie podjęcia działań w celu utworzenia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Uchwała Nr XIII /119/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Upowszechniania Kultury w Powiecie Białostockim na lata 2008-2013”
Uchwała Nr XIII /120/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Kultury Fizycznej i Sportu w Powiecie Białostockim na lata 2008-2013”
Uchwała Nr XIII /121/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie Stanowiska Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr XIII /122/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie Stanowiska Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr XIII/123/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu Białostockiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Uchwała Nr XIII/124/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie powiadomienia Sekretarza Powiatu Białostockiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Sesja XIV z dnia 20 grudnia 2007 r.
 
Uchwała Nr XIV/125/07Rady Powiatu Białostockiegoz dnia 20 grudnia 2007 rokuw sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2008 rok
Uchwała Nr XIV/126/07Rady Powiatu Białostockiegoz dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok
Uchwała Nr XIV/ 127 /07Rady Powiatu Białostockiegoz dnia 20 grudnia 2007 rokuw sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2008.
Uchwała Nr XIV/128/07Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2007 rokuw sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007
Uchwała Nr XIV /129/ 07Rady Powiatu Białostockiegoz dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w Supraślu
Uchwała Nr XIV/130/ 07Rady Powiatu Białostockiegoz dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w Krasnem
Uchwała Nr XIV/131/07Rady Powiatu Białostockiegoz dnia 20 grudnia 2007 rokuw sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2007
Uchwała Nr XIV / 132 / 07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr XIV/133/ 07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr XIV/134/ 07Rady Powiatu Białostockiegoz dnia 20 grudnia 2007 rokuw sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Statutowej

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Monika Kropiewnicka

Data udostępnienia w BIP: 06-02-2007 08:13

Data modyfikacji informacji: 27-02-2008 08:34