Uchwała Nr XXXII/273/2005

 

 

Uchwała Nr XXXII /273/ 2005

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 22 września 2005 roku

 

 

w sprawie opinii do zmiany projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

 

 

Na podstawie art. 22 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 78, poz. 684) oraz art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Opiniuje się pozytywnie zmiany do projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach z siedzibą w Łapach, ul. Korczaka 23, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały, przekazany przy wniosku Zakładu z dnia 08.09.2005 roku.

 

 

§ 2

 

Opinia zawarta w § 1 zostaje wyrażona dla potrzeb Wojewody Podlaskiego, jako organu restrukturyzacyjnego, wydającego decyzję o warunkach restrukturyzacji na podstawie opinii o przedstawionym projekcie programu restrukturyzacyjnego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady – Andrzej Adam Kałużyński

 

 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr XXXII/ 273  /2005

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 22 września 2005 roku.

 

 

 

Zmiany do Projektu Programu Restrukturyzacyjnego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

 

1.       Pkt. 3.3 uzyskuje brzmienie

Prognozy finansowe na lata 2005 –2010

 

1) Planowany wynik finansowy w latach 2005 – 2010 w tys. zł.

 

 

ROK

Przychody

Koszty

Zysk

 

2005

Przychody ze sprzedaży

7884,-

Koszty działalności operacyjnej

7640,-

Wynik na sprzedaży       244,-

Pozostałe przychody operacyjne

166,-

Pozostałe koszty operacyjne

120,-

Wynik na działalności operac.

                       290,-

Przychody finansowe

2,-

Koszty finansowe

70,-

 

RAZEM

8052,-

RAZEM

7830,-

Wynik netto

222,-

2006

Przychody ze sprzedaży

8120,-

Koszty działalności operacyjnej

7772,-

Wynik na sprzedaży       348,-

Pozostałe przychody operacyjne

170,-

Pozostałe koszty operacyjne

150,-

Wynik na działalności operac.

                       368,- 

Przychody finansowe

2,-

Koszty finansowe

70,-

 

RAZEM

8292,-

RAZEM

7992,-

Wynik netto

300,-

2007

Przychody ze sprzedaży

8364,-

Koszty działalności operacyjnej

7900,-

Wynik na sprzedaży       464,-

Pozostałe przychody operacyjne

175,-

Pozostałe koszty operacyjne

171,-

Wynik na działalności operac.

                       468,- 

Przychody finansowe

2,-

Koszty finansowe

70,-

 

RAZEM

8541,-

RAZEM

8141,-

Wynik netto

400,-

2008

Przychody ze sprzedaży

8615,-

Koszty działalności operacyjnej

8110,-

Wynik na sprzedaży       505,-

Pozostałe przychody operacyjne

190,-

Pozostałe koszty operacyjne

127,-

Wynik na działalności operac.

                       568,-

Przychody finansowe

2,-

Koszty finansowe

60,-

 

RAZEM

8807,-

RAZEM

8297,-

Wynik netto

510,-

2009

Przychody ze sprzedaży

8876,-

Koszty działalności operacyjnej

8316,-

Wynik na sprzedaży       560,-

Pozostałe przychody operacyjne

198,-

Pozostałe koszty operacyjne

100,-

Wynik na działalności operac.

                       658,-

                     

Przychody finansowe

2,-

Koszty finansowe

50,-

 

RAZEM

9076,-

RAZEM

8466,-

Wynik netto

610,-

2010

Przychody ze sprzedaży

9140,-

Koszty działalności operacyjnej

8492,-

Wynik na sprzedaży       648,-

Pozostałe przychody operacyjne

1103,5

Pozostałe koszty operacyjne

100,-

Wynik na działalności operac.

                  1651,50

Przychody ze sprzedaży

2,-

Koszty finansowe

50,-

 

RAZEM

10245,5

RAZEM

8642,-

Wynik netto

1603,50

 

Planując przychody i koszty w latach 2005-2010 wzięto pod uwagę to, iż umowy z NFZ zostały zawarte na 3 lata. Uwzględniono również wzrost przychodów za udzielone świadczenia medyczne i porady specjalistyczne z tytułu ustawowego wzrostu składki na ubezpieczenie zdrowotne o 0,25 rocznie, co daje wzrost wartości umów o ok. 3 %.

Po stronie kosztów ujęte zostały podwyżki na towary i usługi w wysokości inflacji rocznej zgodnej z Narodowym Planem Rozwoju oraz koszty obsługi pożyczki z Banku Gospodarki Krajowego w wys. ok. 48 tys. zł. rocznie.

 

2) Planowany bilans w latach  2005-2010 w tys. zł.

 

2005 r.

2006r.

2007r.

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

I.

Aktywa trwałe

2195,-

I.

Kapitał własny 

            -2531,-

1.Kapitał podstawowy

             2186,-

2.Strata z lat ubiegłych

-4939,-

3.Zysk netto  

               222,-                    

I.

Aktywa trwałe

             1895,-

 

I.

Kapitał własny 

            -2231,-

1.Kapitał podstawowy

             2186,-2.Strata z lat ubiegłych

-4717,-

3.Zysk netto  

               300,-                    

I.

Aktywa trwałe

             3595,-

 

I.

Kapitał własny 

               169,-

1.Kapitał podstawowy

             4186,-

2.Strata z lat ubiegłych

-4417,-

3.Zysk netto  

               400,-                    

II.

Aktywa obrotowe

1000,-

1.Zapasy , materiały 

               160,-

2.Należności krótkoterminowe

               830,-

3.Inwestycje krótkoterminowe  

                 10,-

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

             5726,-

1. Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe

             1642,-

2.Zobowiązania długoterminowe

             1391,7

3. Zobowiązania krótkoterminowe  

             2692,3  

II.

Aktywa obrotowe

1000,-

1.Zapasy , materiały 

               160,-

2.Należności krótkoterminowe

               830,-

3.Inwestycje krótkoterminowe  

                 10,-

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

             5126,-

1. Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe

             1496,-

2.Zobowiązania długoterminowe

            1229,6

3. Zobowiązania krótkoterminowe  

             2400,4

II.

Aktywa obrotowe

1000,-

1.Zapasy , materiały 

               160,-

2.Należności krótkoterminowe

               830,-

3.Inwestycje krótkoterminowe  

                 10,-

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

            4426,-

1. Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe

             1026,-

2.Zobowiązania długoterminowe

            1067,5

3. Zobowiązania krótkoterminowe  

             2332,5

Aktywa razem

             3195,-

Pasywa razem

             3195,-

Aktywa razem

             2895,-

Pasywa razem

             2895,-

Aktywa razem

            4595,-

Pasywa razem

             4595,-

 

 

 

 

 

2008r.

2009r.

2010r.

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

I.

Aktywa trwałe

2955,-

I.

Kapitał własny 

               679,-

1.Kapitał podstawowy

             4186,-

2.Strata z lat ubiegłych

-4017,-

3.Zysk netto  

               510,-                    

I.

Aktywa trwałe

             2550,-

 

I.

Kapitał własny 

             1289,-

1.Kapitał podstawowy

             4186,-2.Strata z lat ubiegłych

-3507,-

3.Zysk netto  

               610,-                    

I.

Aktywa trwałe

             2429,-

 

I.

Kapitał własny 

            2892,5

1.Kapitał podstawowy

             4186,-

2.Strata z lat ubiegłych

-2897,-

3.Zysk netto

             1603,5

II.

Aktywa obrotowe

1250,-

1.Zapasy , materiały 

               190,-

2.Należności krótkoterminowe

               900,-

3.Inwestycje krótkoterminowe  

                160,-

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

             3526,-

1. Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe

             426,-

2.Zobowiązania długoterminowe

             905,4 

3. Zobowiązania krótkoterminowe  

             2194,6  

II.

Aktywa obrotowe

1341,-

1.Zapasy , materiały 

               220,-

2.Należności krótkoterminowe

               942,-

3.Inwestycje krótkoterminowe  

                179,-

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

             2602,-

1. Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe

             130,-

2.Zobowiązania długoterminowe

              783,7

3. Zobowiązania krótkoterminowe  

           1688,30

II.

Aktywa obrotowe

1613,5

1.Zapasy , materiały 

               255,-

2.Należności krótkoterminowe

            1098,-

3.Inwestycje krótkoterminowe  

                                     260,50

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

            1150,-

1. Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe

                   0,-

2.Zobowiązania długoterminowe

                   0,-

3. Zobowiązania krótkoterminowe  

             1150,-

Aktywa razem

             4205,-

Pasywa razem

             4205,-

Aktywa razem

             3891,-

Pasywa razem

             3891,-

Aktywa razem

            4042,5

Pasywa razem

             4042,5

 

 

Bilans za lata 2005-2010 uwzględnia  planową amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, stąd wartości te w kolejnych latach zmniejszają się.  W 2007 został zaplanowany wzrost tej pozycji w bilansie o zakupy środków trwałych i ulepszenie budynków ze środków ZPORR oraz dotacji gminnych i powiatowych. Inwestycje na zakupy środków trwałych pochodzących z dotacji księgujemy na zwiększenie kapitałów zgodnie z ustawą o ZOZ. Przewidywane zyski w kolejnych latach zgodnie z ustawą o ZOZ i decyzją dyrektora przeznaczone będą na zmniejszenie strat z lat ubiegłych.

 

                Planowany Bilans za 2005 r. uwzględnia wzrost zobowiązań długoterminowych o kwotę ok. 1,6 mln. zł. uzyskanej pożyczki z BGK zg. z ust. o restrukturyzacji pomniejszoną o planowaną spłatę 1 raty  pożyczki w m- cu grudniu 2005 r. W kolejnych latach kwota zobowiązań długoterminowych będzie malała  o spłatę kolejnych rat pożyczki, rocznie jest to kwota ok. 162,1 tys. zł. Przeznaczone do spłaty w ciągu 12 m-cy raty pożyczki, będą pokazywane w bilansie jako zobowiązania krótkoterminowe zg. z ustawą o rachunkowości.

Przewidziane jest umorzenie pożyczki z BGK zgodnie z ustawą o restrukturyzacji art. 35 pkt. 10 w grudniu 2010 roku po spłacie 50 % uzyskanej pożyczki. Ma to swoje odzwierciedlenie w pozostałych przychodach operacyjnych w 2010, wynik finansowy za ten okres wzrósł do 1603,5  tys.  zł. W bilansie za ten rok kwota zobowiązań długoterminowych jest równa 0,-.

W bilansie za 2005 r. planowany jest spadek zobowiązań o wypłacone z pożyczki zobowiązania krótkoterminowe 970310,58 zł. oraz wzrost pozostałych przychodów operacyjnych w Rachunku zysku i strat za 2005 r. o kwotę 72360,- zł. Są to uzyskane umorzenia odsetek od tych zobowiązań zgodnie z zaproponowanymi do podpisania  ugodami cywilnoprawnymi.

Po otrzymaniu pierwszej raty pożyczki z BGK w 2005 roku zostaną wypłacone zobowiązania wobec pracowników z tyt. ustawy „203” wraz z pochodnymi. Tym samym rezerwy utworzone na ten cel, których wysokość na 31.05.2005 r.wynosi 547,- tys. zł. zostaną rozwiązane.

Uwzględniono również spadek rezerwy na odsetki od zobowiązań z tyt. ustawy „203”. Planowana jest wypłata odsetek w 2005 zgodnie z zaproponowanymi do podpisania  ugodami z pracownikami w wys. ok. 67 tys. zł. , w 2006r. -150 tys. zł.

Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego planowane jest na grudzień 2006 roku.

Zgodnie z w/ w ustawą planowany jest wzrost pozostałych przychodów operacyjnych SPZOZ o umorzone zobowiązania publicznoprawne ZUS i PFRON w wys. ok.150 tys. zł.

 

Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowo – ekonomicznej

Wskaźniki rentowności:

 

 

zyskowność sprzedaży = wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży  w %

 

Wskaźnik

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

zyskowność sprzedaży = wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

3,1

4,3

5,5

5,8

6,3

7,1

 

 

 

zyskowność działalności gospodarczej = wynik na działalności gospodarczej/ przychody ogółem w %

 

Wskaźnik

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

zyskowność działalności gospodarczej = wynik na działalności gospodarczej / przychody ogółem

2,75

3,62

4,68

5,79

6,72

15,65

 

 

 

zyskowność netto = wynik netto / przychody ogółem w %

 

Wskaźnik

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

zyskowność netto = wynik netto / przychody ogółem

2,75

3,62

4,68

5,79

6,72

15,65

 

 

 

 

 

 

Ocena tendencji wskaźników rentowności wraz z podaniem przyczyn

 

Poziom rentowności w przedsiębiorstwie zależy od efektywności gospodarowania , stanowi wyraz jego sprawności finansowej. Wskaźniki natomiast wyrażają zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysku. Służą do oceny perspektyw rozwojowych firmy.

W SPZOZ w 2004 roku kiedy to zakład uzyskał po wielu latach zysk, wskaźniki rentowności po raz pierwszy były dodatnie. W prognozowanych latach 2005-2010 planowane jest sukcesywne zwiększanie zysku, co ma swoje odzwierciedlenie w obliczonych wskaźnikach zyskowności. Wpływ na to ma w dużej mierze ma ustawa o pomocy publicznej i restrukturyzacji, dzięki której na zakończenie procesu restrukturyzacji, który planowany jest w grudniu 2006 umorzone zostaną zobowiązania publicznoprawne, w wys. ok. 150 tys. zł.

W 2010 zgodnie z w/ w ustawą, po spełnieniu wymaganych warunków, Zakład może ubiegać się o umorzenie 50% pożyczki z Budżetu państwa. W SPZOZ planowany jest zysk w wysokości 1,6 mln. zł. w związku z tym wskaźniki zyskowności działalności gospodarczej i zyskowności netto osiągną  poziom 15,65 %.

Wskaźniki zyskowności sprzedaży będą sukcesywnie rosnąć z 3,1% w 2005 roku do 7,1% w 2010 roku.  Spowodowane to jest przewidywanym zwiększaniem przychodów, związanym ze wzrostem składki na ubezpieczenie zdrowotne o ok. 3%. SPZOZ stara się również o dodatkowe umowy na poradnie specjalistyczne oraz rozszerzenie działalności zakładu o Zakład pielęgnacyjno- opiekuńczy. Oddział ten finansowany będzie częściowo przez NFZ, częściowo przez pacjentów. Planowany wzrost przychodów to ok. 50 tys. rocznie.

 

 

Wskaźniki płynności:

 

 

wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 

 

Wskaźnik

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe

0,37

 

0,41

0,42

0,56

0,79

 

1,4

 

 

wskaźnik szybki = należności krótkoterminowe + inwestycje krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe

 

Wskaźnik

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

wskaźnik szybki = należności krótkoterminowe + inwestycje krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe

 

0,37

 

 

0,35

 

 

0,36

 

0,48

 

0,66

 

1,18

 

 

Ocena tendencji wskaźników wraz z podaniem przyczyn

Wskaźniki płynności informują ile razy aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania. Wielkość

wzorcowa dla tych wskaźników wynosi 1,3-2.

W SPZOZ wskaźniki płynności sukcesywnie wzrastają, aż do 2010 roku kiedy to planowane jest osiągnięcie poziomu powyżej 1. Wpływ na to ma spadek wysokości  zobowiązań z lat poprzednich, poprzez wypłatę tych zobowiązań z środków budżetu państwa.

Z wypracowanego zysku  będą wypłacane zaległe wynagrodzenia pracownicze, na które

w  zakładzie są utworzone rezerwy.

 

Wskaźniki sprawności finansowej:

 

 

rotacja należności krótkoterminowych (w dniach) = przeciętny stan należności krótkoterminowych x 360/ przychody ze sprzedaży

 

Wskaźnik

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

rotacja należności krótkoterminowych (w dniach) = przeciętny stan należności krótkoterminowych x360/ przychody ze sprzedaży

37,9

36,8

35,7

37,6

38,2

39,2

 

 

 

rotacja zobowiązań (w dniach) = przeciętny stan zobowiązań krótkoterminowych x 360 / przychody ze sprzedaży

 

Wskaźnik

2005 r.

2006 r.

2007r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

rotacja zobowiązań (w dniach) = przeciętny stan zobowiązań krótkoterminowych x 360 / przychody ze sprzedaży

122,9

106,4

100,4

91,7

68,5

45,3

 

 

rotacja zapasów (w dniach) = przeciętny stan zapasów x 360 / przychody ze sprzedaży

 

Wskaźnik

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

rotacja zapasów (w dniach) = przeciętny stan zapasów x 360 / przychody ze sprzedaży

 

7,3

 

7,09

6,9

7,9

8,9

10,04

 

Ocena tendencji wskaźnika wraz z podaniem przyczyn

Wskaźnik rotacji należności krótkoterminowych można go uznać za dobry, jest na poziomie ok.

30 dni w każdym z analizowanych lat.

Odwrotna sytuacja występuje w przypadku zobowiązań . 122,9 dni w 2005 r. oznacza, że spłata

zobowiązań zastąpi po 4 m- cach i nie jest to dobra sytuacja. Pozytywne jest to, że kontrahenci

nie naliczają odsetek za nieterminową spłatę zobowiązań lub też naliczają i na wniosek szpitala

umarzają je.

W 2010 roku planowane jest osiągnięcie wskaźnika 45,3 co może oznaczać częściowe wyjście z

sytuacji braku płynności finansowej. Stanie się to za przyczyną spłaty zobowiązań z uzyskanej pożyczki z BGK, umorzenie zobowiązań publicznoprawnych  oraz spłata zobowiązań wobec pracowników. Planuje się również osiąganie coraz większej wartości umów z NFZ , zawieranie dodatkowych umów na porady specjalistyczne oraz osiąganie dodatkowych przychodów z nowootwartego oddziału ZPO.

 

Wskaźniki zadłużenia:

 

 

wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem własnym = kapitał własny / aktywa w %

 

Wskaźnik

2005 r.

2006r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem własnym = kapitał własny / aktywa

-79,2

-77,1

3,7

16,1

33,1

 

71,5

 

 

wskaźnik zadłużenia ogółem = zobowiązania ogółem / pasywa w %

 

Wskaźnik

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

wskaźnik zadłużenia ogółem = zobowiązania ogółem / pasywa

179,20

177

96,3

83,9

66,9

28,4

 

Ocena tendencji wskaźnika wraz z podaniem przyczyn

Kapitał własny w latach 2005-2006 jest ciągle  ujemny. Przyczyną tego była ogromna strata z lat

poprzednich. Zysk, który planuje się osiągnąć w kolejnych latach będzie wpływał na zmniejszenie tej straty. Również planowane inwestycje ze środków  ZPORR oraz dotacji wpłyną na wzrost kapitałów. Te przyczyny będą miały znaczący wpływ na wzrost wskaźników zadłużenia . Dodatnią wartość wskaźnika pokrycia aktywów kapitałem własnym SPZOZ planuje osiągnąć w 2007, a już w 2010 poziom 71,5%.

Wskaźnik zadłużenia ogółem wykazuje pozytywną tendencję malejącą, przyczyną tego jest wcześniej opisywany spadek zobowiązań.

 

 

Wskaźniki produktywności ( sprawności działania):

 

 

wskaźnik produktywności aktywów = przychody ogółem / aktywa w %

 

Wskaźnik

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

wskaźnik produktywności aktywów = przychody ogółem / aktywa

252,2

286,4

185,9

209,4

233,3

253,4

 

 

wskaźnik produktywności rzeczowych aktywów trwałych = przychody ze sprzedaży / rzeczowe aktywa trwałe w %

 

Wskaźnik

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

wskaźnik produktywności rzeczowych aktywów trwałych = przychody ze sprzedaży / rzeczowe aktywa trwałe

359,2

428,5

232,7

286,7

348,1

376,3

 

Ocena tendencji wskaźnika wraz z podaniem przyczyn

Wskaźniki produktywności są miernikiem efektywności wykorzystania posiadanego majątku  trwałego. Nie jest tajemnicą, że w szpitalach z powodu ciągłego zadłużenia brak jest inwestycji w zakupy czy ulepszenie istniejących środków trwałych. Jedynie otrzymywane dotacje od organu założycielskiego oraz organów terytorialnych przeznaczane są na inwestycje w środki trwałe. W 2007 r. planuje się zakup środka trwałego oraz ulepszenie budynku szpitala ze środków ZPORR oraz dotacji gminnych. Wartość planowanej inwestycji to ok. 2 mln. zł. W kolejnych latach wzrost wskaźnika produktywności oznacza zużycie istniejących środków trwałych, tzn. naliczana jest planowana amortyzacja. Od 2008 r. planuje się zakupy środków trwałych z własnych środków finansowych.

 

2. Pkt. 4 uzyskuje brzmienie

Planowana sytuacja SPZOZ w Łapach po zakończeniu procesu    restrukturyzacji

 

 

                Zakończenie procesu restrukturyzacji finansowej zaplanowane jest na dzień 31 grudnia 2006 roku. Planowane wyniki finansowe uwzględniające efekty finansowe restrukturyzacji zostały przedstawione w pkt. 3.3.

Program restrukturyzacyjny uwolni ZOZ od ok. 1,75 mln długu, tj. ok. 1,6 mln złotych zostałoby spłacone z uzyskanej pożyczki, a 150 tys. złotych umorzono zobowiązań publiczno- prawnych. Zgodnie z ustawą o restrukturyzacji spłacimy w miesiącu sierpniu 2005 r. zobowiązania wobec pracowników z tyt. ustawy „203” z pochodnymi tj. ZUS i podatek, a w następnej kolejności zobowiązania  cywilnoprawne w wys. 970  tys. zł.

 Będziemy nadal pracować nad tym, aby z pracownikami podpisać porozumienie dotyczące zawieszenia lub rozłożenia na raty zobowiązań z tytułu ZFN za lata 1999 – 2002. ZFN za rok 2003 został już wypłacony. Jednocześnie należy rozpocząć proces podpisywania ugody dotyczącej rezygnacji z  należnych odsetek (lub ich rozłożenia na raty) od zobowiązań - ugody już zostały podpisane z 50 z 200 osób pracujących. Pozytywnie zakończony proces restrukturyzacji finansowej umożliwi szybsze spłacanie zaległych wynagrodzeń poprzez uniknięcie płacenia odsetek od zobowiązań cywilnoprawnych, możliwe będzie także negocjowanie niższych cen od dostawców wskutek terminowego płacenia za zrealizowane usługi i dostawy.

Należy ułożyć wraz ze związkami zawodowymi działającymi przy SP ZOZ oraz innymi przedstawicielami załogi Zakładu harmonogram spłat zobowiązań pracowniczych tak, aby każdy wiedział w jakim miesiącu otrzyma należne zaległe wynagrodzenie. W ten sposób sytuacja finansowa zakładu ustabilizuje się, a co najważniejsze oddalone zostanie widmo ciągłych egzekucji komorniczych.

 

Jednocześnie zobowiązania zakładu zwiększą się o uzyskaną pożyczkę tj. 1,6 mln. złotych, zgodnie z ustawą  będziemy się starać o umorzenie tej pożyczki w 50% tj. w grudniu 2010 roku.

Dodatkowo koszty nasze wzrosną o odsetki z tytułu pożyczki, rocznie jest to ok. 48.000,- złotych.

                Należy jednak mieć na uwadze, że zobowiązanie te powstaną w miejsce dotychczas istniejących, które stwarzały ryzyko postępowań nakazowych i egzekucji komorniczych, co znacznie utrudniało planowanie miesięcznych wydatków ZOZ, szczególnie ustalania harmonogramy spłat zobowiązań wobec dostawców. Zamiana części zadłużenia na długoterminowy kredyt pozwoli na bardziej racjonalne planowanie wydatków.

                „Ucywilizowanie” części zadłużenia pozwoli na bieżące płacenie zobowiązań publicznoprawnych oraz cywilnoprawnych, co przede wszystkim spowoduje uniknięcie ponoszenia zbędnych kosztów w postaci odsetek a ponadto uwiarygodni pozycję ZOZ jako solidnego pracodawcę wobec pracowników oraz godnego zaufania partnera wobec kontrahentów.

 

 

3. Pkt. 5 uzyskuje brzmienie

Źródła finansowe na restrukturyzację  SPZOZ w Łapach

 

                W celu realizacji programu restrukturyzacji finansowej SP ZOZ planuje uzyskanie pożyczki z Budżetu  Państwa za pośrednictwem BGK w wysokości ok. 1,6mln. zł, która zostanie poręczona wekslem in blanco wystawionym przez SP ZOZ w Łapach- poz. 1.

W poz. 2 ujęto planowane umorzenie zobowiązań publicznoprawnych zgodnie z art. 6 ustawy o restrukturyzacji.

 

 

 

 

 

L.p.

Opis źródła finansowania

Wysokość

Forma

Termin

Podstawa prawna

1

Pomoc publiczna

Zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa

 

1,6 mln. zł.

 

gotówka

 

01.08.2005 r.-30.11.2005 r.

 

Art. 34 ustawy

2

Inne

Umorzenie zobowiązań publicznoprawnych

 

150 tys. zł.                  

 

umorzenie

   

  12.2006r.

 

Art. 6 ustawy

 

 

data i podpis głównego księgowego                                                                                                             podpis kierownika zakładu

 

08.09.2005 r. J. Kalinowska

                                                                                                                                                   Dyrektor

 Samodzielnego Publicznego

 Zakładu Opieki Zdrowotnej

                                                                                                                                                    w Łapach

lek. med. Bogdan Kalicki   

 

 

 

 

Przewodniczący Rady – Andrzej Adam Kałużyński

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Bogdan Kalicki

Opublikował: Tomasz Budnik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-09-2005

Data udostępnienia w BIP: 13-10-2005 14:13

Data modyfikacji informacji: 17-10-2005 11:51