22.12.2022 r.

OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż 22 grudnia 2022 roku o godz.  1030  odbędzie się LXX sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku
(sala konferencyjna).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXX sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2022.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2022 – 2034.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2023 - 2034.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2023 r.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszy najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym na łączny okres przekraczający 3 lata.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
  w trybie bezprzetargowym na dalszy okres przekraczający 3 lata.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu oraz użyczenia lokali użytkowych, zlokalizowanych w budynku położonym przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu użytkowego, oznaczonego numerem porządkowym 33, znajdującego się w budynku położonym w Białymstoku, przy ul. Słonimskiej 15/1, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego z pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego oraz zmiany uchwały nr II/9/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego.
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2023 rok.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2023 rok.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Supraśl”.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Świsłocz”.
 29. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego podjętych od dnia 14 grudnia 2021 r. do dnia 15 grudnia 2022 r.
 30. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego podjętych od dnia 7 grudnia 2021 r. do dnia 9 grudnia 2022 r.
 31. Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego za 2022 rok.
 32. Przyjęcie planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego na 2023 rok.
 33. Interpelacje i zapytania Radnych.
 34. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 35. Przyjęcie protokołu z obrad LXVII, LXVIII nadzwyczajnej oraz LXIX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 36. Sprawy różne.
 37. Zamknięcie obrad LXX sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

 

                               Podpisał:                     

                       Zenon Żukowski

                      Przewodniczący Rady

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Białystok, 15.12.2022 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 15-12-2022

Data udostępnienia w BIP: 15-12-2022 11:42

Data modyfikacji informacji: 19-12-2022 13:46