17.11.2022 r.

OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż 17 listopada 2022 roku o godz.  1300  odbędzie się LXVII sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku (sala konferencyjna).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego – Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2022 – 2034.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
 7. Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2023 rok.
 8. Przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2023 - 2034.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia, w formie darowizny, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności urządzeń i budowli na rzecz Powiatu Białostockiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Bociani Szlak”.
 15. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2022 rok.
 16. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2022 rok.
 17. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2022 rok.
 18. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2022 rok.
 19. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2022 rok.
 20. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2022 rok.
 21. Interpelacje i zapytania Radnych.
 22. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 23. Przyjęcie protokołu z obrad LXV oraz LXVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 24. Sprawy różne.
 25. Zamknięcie obrad LXVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

 

                                                                  Podpisał:                    

                                                           Mariusz Gołaszewski

                                               Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

 

 

 

Białystok, 9.11.2022 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Mariusz Gołaszewski - Wiceprzewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 09-11-2022

Data udostępnienia w BIP: 09-11-2022 10:07

Data modyfikacji informacji: 09-11-2022 12:01