Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

UCHWAŁA Nr 887/2022
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 15 lutego 2022 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2020, poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
§ 1.
1.    Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Powiatu Białostockiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2.    Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Ogłoszenie konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 2 zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, a także na stronie internetowej powiatu.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu
 Załącznik
do uchwały nr 887/2022
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 15 lutego 2022 roku


        
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022
zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegoNa podstawie art. 11, 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2020, poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr L/355/2021 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” Zarząd Powiatu Białostockiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
I Rodzaje zadań objętych konkursem:
Organizacja wydarzeń o charakterze powiatowym (dla mieszkańców minimum dwóch gmin powiatu) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego takich jak:
a)    wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych na terenie powiatu białostockiego,
b)    inicjatywy w zakresie popularyzacji dziedzictwa i tradycji o zasięgu powiatowym,
c)    edukacja kulturalna i historyczna wśród różnych grup wiekowych,
d)    organizacja innych wydarzeń kulturalno – rozrywkowych.

II Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:
Na realizację zadań w 2022 r. przeznacza się łączną kwotę 50 000,00 zł.
W roku 2021 suma dotacji przekazanych na realizację zadań wyniosła 42 900,00 zł, w tym w ramach otwartego konkursu 39 210,00 zł.
III Podmioty uprawnione do składania ofert:
1.    organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2020, poz. 1057 z późn. zm.) oraz ustawy
o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U z 2021 r., poz. 305 z późn. zm),
2.    podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego:
a)    osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
b)    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
c)    spółdzielnie socjalne,
d)    spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U z 2020, poz. 1133 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
3.    O dotację na realizację zadania mogą ubiegać się oferenci, o których mowa w ust. 2
z zastrzeżeniem, że prowadzą działalność statutową w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zadanie będzie realizowane na terenie powiatu białostockiego.

IV Zasady przyznawania dotacji:
1.    Przyznanie dotacji następuje na zasadzie wspierania wykonania zadania publicznego.
2.    Wnioskowana maksymalna kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania nie może przekraczać 70% poniesionych i udokumentowanych wydatków realizacji zadania.
3.    Oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 30% całkowitego kosztu zadania.
4.    Wkład własny  może być wniesiony w całości ze środków finansowych lub ze środków finansowych i wkładu niefinansowego z czego wkład finansowy musi wynosić co najmniej 15 % całkowitego kosztu zadania:
a) wkład finansowy – środki finansowe własne oferenta, inne źródła finansowania, opłaty adresatów zadania,
b) wkład niefinansowy może być wniesiony wyłącznie w formie wkładu osobowego - nieodpłatna, dobrowolna praca, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji (na podstawie umowy lub oświadczenia).
5.  Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod   
     warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną   pożytku publicznego, z której zysk przeznacza wyłącznie na działalność statutową.
6. Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia rezultatów realizacji zadania publicznego uwzględniając cele założone w ofercie adekwatne do priorytetów realizowanego zadania. Akceptacja sprawozdania i rozliczenia dotacji polega m.in. na weryfikacji założonych w ofercie rezultatów realizacji zadania publicznego.

V Termin składania ofert
16.02.2022 r. – 08.03.2022 r.
VI Termin realizacji zadań:
Realizacja zadań powinna odbywać się w wybranym terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31-12-2022 r.
VII Zasady składania ofert:
1.    Oferent może złożyć maksymalnie jedną ofertę w ramach niniejszego konkursu.
2.    Ofertę realizacji zadania należy sporządzić według wzoru, stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
Druk do pobrania na stronie internetowej powiatu: www.powiatbialostocki.pl (załatw sprawę, zakładka Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji /konkursy ofert w sferze kultury).
3.    Do oferty należy załączyć:
a)    aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b)    umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera).
4.    Oferty wraz z załącznikami mogą być składane w godzinach pracy Urzędu - osobiście
w Kancelarii Ogólnej, 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2 (parter) lub przesłane pocztą na w/w adres (liczy się data wpływu do Urzędu).
VIII Kwalifikowalność kosztów:
1.    Koszty będą uznane za kwalifikowane tylko, gdy:
a)    są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji,
b)    są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe,
c)    zostały faktycznie poniesione i są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości wraz z dowodem zapłaty),
d)    zostały poniesione w ramach realizowanego zadania tj. zgodnie z terminem przyjętym w umowie na realizację zadania publicznego.
2.    Z dotacji Powiatu Białostockiego mogą być pokryte w szczególności następujące wydatki:
a)    wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia, honoraria,
b)    wynajem obiektów i sal niezbędnych do przeprowadzenia zadania,
c)    koszty obsługi technicznej,
d)    nagrody rzeczowe i finansowe,
e)    materiały niezbędne do realizacji zadania,
f)    zakup usług obcych: przejazdy, zakwaterowanie, transport,
g)    wydatki związane z działaniami promocyjnymi zadania (m.in. plakaty, ulotki, ogłoszenia).
3.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
4.  Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy oraz na pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją danego zadania lub trudnych do wyodrębnienia.
6.    Do wydatków, które nie mogą być finansowane w ramach udzielonej dotacji, należą wydatki nieodnoszące się jednoznacznie do danego zadania, w tym m.in.:
a)    odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,
b)    obsługa prawna,
c)    rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań.
IX Kryteria i tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty:
1.    Do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie powołuje się Uchwałą Zarządu Powiatu Białostockiego Komisję Konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w regulaminie pracy Komisji.
2.    Odrzuceniu podlegają oferty:
a)    złożone na formularzach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
b)    złożone po terminie,
c)    których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,
d)    dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
e)    złożone przez podmiot nieuprawniony,
f)    nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu,
g)    oferty organizacji, które w latach poprzednich nie rozliczyły otrzymanej dotacji lub wydatkowały ją niezgodnie z przeznaczeniem,
h)    podpisane przez osoby nieupoważnione,
3    Po odrzuceniu ofert, które nie odpowiadają w/w wymogom członkowie Komisji dokonują oceny merytorycznej pozostałych ofert punktowo (maksymalnie 10 pkt za każde kryterium) według przyjętych warunków:
a)    merytoryczne (zgodność oferowanego projektu z zadaniami i działaniami określonymi w ogłoszeniu konkursu ofert, wpływ zadania na upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Powiecie Białostockim, celowość realizacji zadania),
b)    budżet (wysokość wkładu własnego organizacji lub z innych źródeł w realizację zadania, wysokość wkładu osobowego, realność przyjętych w kalkulacji stawek jednostkowych, przejrzystość budżetu),
c)    organizacyjne (realizacja zadania angażuje bądź skierowana jest do społeczności Powiatu Białostockiego (ma znaczenie ponadgminne), doświadczenie oraz potencjał ludzki i rzeczowy organizacji),
d)    ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną, rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach,
e)    zgodność planowanych rezultatów z założonymi celami.
4. W ofercie obligatoryjne jest zamieszczenie informacji o planowanych rezultatach realizacji zadania publicznego, planowanym poziomie ich osiągnięcia oraz sposobie monitorowania osiągnięcia rezultatu (punkt III.6 oferty).
5. Po zsumowaniu punktów wybierane są najlepsze według Komisji oferty (według otrzymanych punktów).
6. Ze swoich prac Komisja sporządza protokół, w którym przedstawia listę rekomendowanych ofert wraz z propozycją wysokości dotacji oraz listę ofert, których nie rekomenduje do otrzymania dotacji. Protokół przedkładany jest Zarządowi Powiatu Białostockiego.
X Wybór ofert:
1.    Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Białostockiego w formie uchwały, po zapoznaniu się
z protokołem komisji nie później niż w terminie 30 dni od daty zakończenia składania ofert.
2.    Wysokość dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może:
a)    zmniejszyć zakres rzeczowy zadania oraz zmniejszyć deklarowany wkład własny zawarty w ofercie proporcjonalnie do zmniejszonej dotacji,
b)    zrezygnować z dotacji, oświadczając o tym pisemnie.
3.    Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie na stronie internetowej Urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białymstoku. Dodatkowo podmioty zgłaszające oferty zostaną pisemnie powiadomione o decyzji Zarządu.
4.    Od uchwały Zarządu Powiatu Białostockiego w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
XI Warunki realizacji zadania:
1.    Podmioty, których oferty zostały wybrane przedkładają do tutejszego Urzędu zaktualizowany harmonogram i kosztorys zadania (w przypadku zmian).
2.    Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy sporządzonej według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r poz. 2057). Formularz do pobrania na stronie internetowej powiatu: www.powiatbialostocki.pl.
3.    W przypadku, gdy oferent chce wprowadzić zmiany w umowie, w tym wprowadzić nową pozycję do kosztorysu finansowaną z dotacji, konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.
4.    Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie następuje po podpisaniu jej przez obie strony we wskazanym w umowie terminie.
5.    Zleceniobiorca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowej i ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
6.    Oferent zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6-7 ustawy z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).
7.    Oferent zobowiązany jest do realizacji zadań zgodnie z zapisami Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 roku. Strony internetowe, filmy oraz prezentacje zrealizowane w ramach zadania powinny być przygotowane zgodnie z „Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowane dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych” (załącznik do ww. ustawy).
8.    W przypadku realizacji przez Oferenta zadania z naruszeniem przepisów Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami skutkującego nałożeniem przez organ państwowy z tego tytułu kar na Powiat Białostocki, Powiat Białostocki ma prawo obciążyć tymi kosztami Oferenta za nieprzestrzeganie zapisów tej ustawy
XII Organizacje, którym przekazano dotacje z budżetu powiatu w 2021 r.
a)    Stowarzyszenie Uroczysko w Supraślu Jubileuszowe XXV Spotkania z Naturą i Sztuką „Uroczysko” 2021 i 7 edycja projektu „Podzielmy się historią znad Supraśli i Sokołdy” (10 000,00 zł),
b)    Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie „Koncert w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej  i Kameralnej im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie” (5 000,00 zł),
c)    Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w „Poznajemy tradycje i swoje możliwości w ich tworzeniu” (8 530,00 zł),
d)    Koło Gospodyń Wiejskich „Szafarki” w Leszni „Rodzinna zabawa to fajna sprawa – festyn rodzinny w Doktorcach” (4 000,00 zł),
e)    Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „Barwa” w Rafałówce „Wspólne śpiewanie połączone z kuchnią tradycyjną” (4 500,00 zł),
f)    Stowarzyszenie Zwykłe „Olmonty” w Olmontach „Piknik z okazji 252 Rocznicy Bitwy Konfederatów Barskich pod Olmontami, 13 VII 1769 r.” (7 180,00 zł),
g)    Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej w Gródku „Odkrywanie tożsamości mieszkańców ziemi czystej wody i lasów zielonych. Puszcza Knyszyńska i jej okolice” (3 690,00 zł).


Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 15-02-2022

Data udostępnienia w BIP: 15-02-2022 13:28

Data modyfikacji informacji: 15-02-2022 13:31