OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA ODDANIE W NAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

 

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA ODDANIE W NAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

 

            ZARZĄD POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem powierzchni użytkowej 4 m2 zlokalizowanej na parterze budynku zajmowanego przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Filia w Łapach, przy ul. Sikorskiego 19, posadowionego na nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Powiatu Białostockiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 230/61 o pow. 0,8329 ha, położonej w obrębie Łapy II, gm. Łapy, ujawnionej w księdze wieczystej nr BI1B/00114067/7, w części 32/1000, która nie jest oddana w trwały zarząd.

Powierzchnia użytkowa przeznaczona jest do najmu na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele związane ze świadczeniem usług z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Przedmiotem przetargu jest miesięczna stawka czynszu za 1 m2. Wywoławcza stawka czynszu za 1 m2 wynosi 100,00 zł (sto złotych) + podatek VAT.

Przetarg na wyłonienie najemcy odbędzie się w dniu 10 maja 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2, w sali konferencyjnej.

Wykaz obejmujący w/w powierzchnię użytkową podany został do publicznej wiadomości w dniu 2 lutego 2022 r.

Wadium w pieniądzu wynosi  80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie ustalonego wadium do dnia 4 maja 2022 r. Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Starostwa Powiatowego w Białymstoku: PKO Bank Polski S.A. nr  46 1020 1332 0000 1102 0385 2449, w taki sposób, aby do dnia 4 maja 2022 r.  (włącznie) wpłynęło na w/w konto bankowe.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni (warunkiem jest podanie numeru konta, na które powinno być zwrócone wadium).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 1 zł (słownie: 1 złoty).

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dokument tożsamości, a w przypadku występowania w imieniu osoby prawnej lub fizycznej – dokumenty upoważniające do reprezentacji. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty osoby reprezentującej.                                   

Najemca powierzchni użytkowej zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Podpisanie umowy najmu nastąpi w terminie do 6 tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.

Najemca będzie miał możliwość korzystania z przedmiotowej powierzchni użytkowej w godzinach i dniach pracy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku, tj.: w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Najemca będzie miał również możliwość korzystania z powierzchni użytkowej w innych dniach ustalonych jako dni pracujące Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku. W dni ustalone jako wolne od pracy, najemca nie będzie miał możliwości korzystania z najmowanej powierzchni. Wynajmujący zapewni najemcy nieograniczony dostęp do toalety znajdującej się na parterze budynku w godzinach ustalonych powyżej.

Wynajmujący udostępni najemcy, biurko oraz krzesło, celem korzystania w ramach prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Cena czynszu nie zawiera podatku od nieruchomości, do którego zapłaty będzie zobowiązany Najemca. Czynsz będzie płatny do 10 dnia każdego miesiąca, a należności przewidziane w umowie będą ulegać zmianie, stosownie do wartości siły nabywczej pieniądza, zgodnie ze wskaźnikami wzrostu cen towarów i usług, ogłoszonymi przez Prezesa GUS. Wyłoniony najemca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 4 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 roku,  poz. 1170 ze zm.). Poza stawką czynszu, najemca nie będzie obciążony innymi kosztami eksploatacyjnymi.

Jeżeli osoba ustalona jako najemca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwionej przyczyny do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Białostockiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd Powiatu Białostockiego zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Oględzin powierzchni użytkowej można dokonać w Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku, przy ul. Sikorskiego 19 (budynek Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach), nr tel.: (85) 833 40 06.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białymstoku i opublikowane na stronie internetowej, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Białostockiego, zaś wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie zamieszczony w prasie o zasięgu lokalnym.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru  i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Branickiego 13, pokój 105,tel. 85 740 63 93.

                                   

                                                                                              CZŁONEK ZARZĄDU                        WICESTAROSTA

                                                                                              Sebastian Ptaszyński                         Roman Czepe

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: CZŁONEK ZARZĄDU Sebastian Ptaszyński WICESTAROSTA Roman Czepe

Opublikował: Ewelina Rafałowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-03-2022

Data udostępnienia w BIP: 30-03-2022 12:09

Data modyfikacji informacji: 30-03-2022 12:11