GKNII.6821.19.2022

Białystok, dnia 18 lipca 2022 r.

GKNII.6821.19.2022

 

 

OGŁOSZENIE

STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

 

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm), zwanej dalej k.p.a, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia o wszczętym postępowaniu administracyjnym w  sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Karczmisko, gm. Czarna Białostocka, oznaczonej jako działka nr geod. 81/2 o pow. 0,3721 ha, poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na wejście w teren ww. nieruchomości, w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na założeniu i przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej w postaci elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV.

            W rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami w/w nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gdyż jej właścicielka Bożena Arent nie żyje i nie przeprowadzono po niej postępowania spadkowego. W terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia o zamiarze wszczęcia postępowania w niniejszej sprawie, nie zgłosiły się i nie udokumentowały swoich praw rzeczowych do nieruchomości osoby uprawnione.

Wnioskiem z dnia 22 kwietnia 2022 r., pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, wniósł  o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w trybie art. 124 u.g.n., położonej w obrębie Karczmisko, gm. Czarna Białostocka, oznaczonej jako działka o nr geod. 81/2 o pow. 0,3721 ha, w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na założeniu i przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej w postaci elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV.

W złożonym wniosku wskazano, że niezbędna powierzchnia zajęcia przedmiotowej nieruchomości na czas budowy oraz celem dalszej eksploatacji ww. urządzenia po jego wybudowaniu to teren w wielkości 12 m2, tj. pas gruntu o szerokości 1 m, po 0,5 od osi linii kablowej. Ponadto, wyjaśniono, że przedmiotowa inwestycja jest zgodna z ostateczną decyzją Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 23 lutego 2022 r., znak: GP.6733.9.2021, o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, polegającej na budowie podziemnej kablowej sieci elektroenergetycznej SN.

Stosownie do art. 10 k.p.a., Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w niniejszej sprawie skompletowano wszystkie dokumenty i materiały.

W związku z powyższym, można zapoznać się z całością akt sprawy, w terminie 7 dni od dnia uznania niniejszego zawiadomienia za dokonane, w siedzibie Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa, przy ul. Branickiego 13 w Białymstoku (pokój 104). 

Starosta Powiatu Białostockiego informuje, że w terminie 7 dni od dnia uznania niniejszego zawiadomienia za dokonane, strony  mają  prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja, rozstrzygająca sprawę co do istoty.

Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnia, iż zgodnie z art. 40 § 5 k.p.a. strona ma prawo do złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i składania wyjaśnień na piśmie.

Zgodnie z art. 32 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Stosownie do art. 33 k.p.a. pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie.

Zgodnie z art. 40 k.p.a., pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w  Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego                        w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

            Ponadto, stosownie do art. 41 § 1 i 2 k.p.a., tut. organ informuje, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

Stosownie do art. 36 k.p.a., tut. organ zawiadamia, że przedmiotowe postępowanie nie może być ukończone w terminie przewidzianym w art. 35 § 3 k.p.a., z uwagi na konieczność umożliwienia stronom zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.

            Termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 31 sierpnia 2022 r.

            Na podstawie art. 37 k.p.a. tut. organ informuje, że stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); bądź gdy  postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie, które zawiera uzasadnienie, wnosi się do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem tut. organu.

            Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białymstoku (http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/) oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń tut. Starostwa, tj. z dniem 2 sierpnia 2022 r.

            Ww. ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości we wskazany wyżej sposób, w terminie od dnia 18 lipca 2022 r. na okres 14 dni.

 

 

                                                                                             Z up. STAROSTY

                                                                                                                        Małgorzata Ruśkowska

                                                                                                                                 Kierownik

                                                                                                         Referatu Gospodarki Gruntami Nierolnymi

                                                                                                      w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

 

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Z up. STAROSTY Małgorzata Ruśkowska Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami Nierolnymi w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Opublikował: Ewelina Rafałowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 18-07-2022

Data udostępnienia w BIP: 18-07-2022 15:53

Data modyfikacji informacji: 18-07-2022 15:53