OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

GKNII.6840.3.2022

Białystok, dnia 15 lipca 2022 r.

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

 

            ZARZĄD POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 108/67 o pow. 0,0940 ha, położonej przy ul. 3 Maja, obręb m. Choroszcz, gm. Choroszcz, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego, dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00107503/4.     

            Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość objęty jest ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne zatwierdzonym uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 grudnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 4, poz. 70 z dnia 20 lutego 2002 r.).  Zgodnie z zapisami planu, działka o nr geod. 108/67 położona jest na terenie przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Powiatu Białostockiego i znajduje się w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy. Po wyłonieniu nabywcy w przetargu, organ niezwłocznie podejmie czynności zmierzające do wygaszenia trwałego zarządu.

            Działka posiada kształt wieloboku – zbliżony do prostokąta, jej obszar jest płaski. Nieruchomość jest aktualnie ogrodzona łącznie z działkami sąsiednimi. Po stronie północno-wschodniej graniczy z pasem ulicy 3 Maja, od strony której posiada dojazd. Wzdłuż południowo-zachodniej granicy przebiega napowietrzna linia SN. Dojazd – ulica 3 Maja, utwardzoną powierzchnią. Dostępne media: sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa i telekomunikacyjna w ul. 3 go Maja.

            Przetarg odbędzie się dnia 13 września 2022 r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 - sala konferencyjna (parter).

            Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono na kwotę 243 090,00 zł netto (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt złotych 00/100) plus podatek VAT.

            O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 2.430,90 zł netto (słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych dziewięćdziesiąt groszy).

            Wadium w pieniądzu wynosi: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

            Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie ustalonego wadium do dnia 8 września 2022 r. Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Starostwa Powiatowego w Białymstoku: PKO Bank Polski S.A. nr 46 1020 1332 0000 1102 0385 2449, w taki sposób, aby do dnia 8 września 2022 r. (włącznie) wpłynęło na konto bankowe sprzedającego. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni (warunkiem jest podanie numeru konta, na które powinno być zwrócone wadium).

            Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisów w księgach wieczystych.

            Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wniesienia wadium oraz dokument tożsamości, a w przypadku występowania w imieniu osoby prawnej lub fizycznej – dokumenty upoważniające do reprezentacji. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty osoby reprezentującej. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku małżeńskiego wspólnego, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność drugiego małżonka lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie zawierającym zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości.

            Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca, który wygra przetarg będzie zobowiązany do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu w terminie trzech dni roboczych przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. 

            Z chwilą wydania nieruchomości, tj. z dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, nabywca zobowiązany będzie do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości.

            Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia (bez swojej winy) do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Białostockiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

            Zarząd Powiatu Białostockiego zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

            Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białymstoku i opublikowane na stronie internetowej: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-bialostocki, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Białostockiego, zaś wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie zamieszczony w prasie o zasięgu lokalnym.

            Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod nr tel.: 85 740 63 93.

                                                                         CZŁONEK ZARZĄDU             CZŁONEK ZARZĄDU

                                                                          Jan Gradkowski                   Zdzisław Łukaszewicz

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: CZŁONEK ZARZĄDU Jan Gradkowski CZŁONEK ZARZĄDU Zdzisław Łukaszewicz

Opublikował: Ewelina Rafałowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 15-07-2022

Data udostępnienia w BIP: 18-07-2022 12:48

Data modyfikacji informacji: 18-07-2022 12:50