GKNII.6821.55.2022

                                                                                              Białystok, dnia 21 listopada 2022 r.

   

     GKNII.6821.55.2022

 

OGŁOSZENIE

Starosty Powiatu Białostockiego

 

            Działając na podstawie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)

 

informuję

 

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym Nowodworce, gm. Wasilków, oznaczonej jako działka o nr geod. 1514/16 o pow. 0,1730 ha, w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV.

            W rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ww. nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gdyż jej współwłaściciele, tj.:

  • Kazimierz Romuald Kalinowski s. Franciszka i Kazimiery;
  • Mirosław Raszkiewicz s. Bolesława i Walerii;
  • Teresa Raszkiewicz c. Stanisława i Leonardy;
  • Jerzy Siemieniuk s. Piotra i Nadziei,

nie żyją.

W związku z powyższym, Starosta Powiatu Białostockiego wzywa osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa rzeczowe do nieruchomości.

Powyższych czynności można dokonać w Wydziale Geodezji, Katastru  i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, przy ul. Jana Klemensa Branickiego 13, 15-085 Białystok, pok. 104, w poniedziałki w godzinach 8ºº - 16ºº lub od wtorku do piątku w godzinach 730 - 1530, nr tel.: 85 740 63 93.

            Starosta Powiatu Białostockiego jednocześnie zawiadamia, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.           

 

  STAROSTA

    Jan Bolesław Perkowski

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: STAROSTA Jan Bolesław Perkowski

Opublikował: Ewelina Rafałowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-11-2022

Data udostępnienia w BIP: 29-11-2022 10:14

Data modyfikacji informacji: 29-11-2022 10:16