GKNII.6821.60.2022

 

                                                                                        Białystok, dnia 22 listopada 2022 r.

 

     GKNII.6821.60.2022                                                              

 

OGŁOSZENIE

Starosty Powiatu Białostockiego

 

            Działając na podstawie art. 124a w zw. z art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 oraz art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)

informuję

 

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Klepacze, gm. Choroszcz, oznaczonej numerem geodezyjnym 263/11 o pow. 0,1806 ha, stanowiącej współwłasność nieżyjącego Przemysława Sokołowskiego, poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na wejście w teren ww. nieruchomości, w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej nN.

            W rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ww. nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gdyż jej współwłaściciel nie żyje, a prawa spadkowe po nieżyjącym nie zostały stwierdzone i ujawnione w ewidencji gruntów i budynków.

W związku z powyższym, Starosta Powiatu Białostockiego wzywa osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa rzeczowe do nieruchomości.

Powyższych czynności można dokonać w Wydziale Geodezji, Katastru  i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, przy ul. Jana Klemensa Branickiego 13, 15-085 Białystok, pok. 104, w poniedziałki w godzinach 8ºº - 16ºº lub od wtorku do piątku w godzinach 730 - 1530, nr tel.: 85 740 63 93.

            Starosta Powiatu Białostockiego jednocześnie zawiadamia, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.           

 

     STAROSTA 

Jan Bolesław Perkowski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: STAROSTA Jan Bolesław Perkowski

Opublikował: Ewelina Rafałowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-11-2022

Data udostępnienia w BIP: 29-11-2022 10:19

Data modyfikacji informacji: 29-11-2022 10:20