OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

 

Białystok, dnia 15 lipca 2022 r.

 

 

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

   NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

 

            ZARZĄD POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Zabudowie,  przy ul. Grzegorza Chodkiewicza, oznaczonej jako działka nr 7/20 o pow. 0,0818 ha, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00139779/2. Przedmiotowa działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

            Pierwszy przetarg ustny odbył się dnia 5 lipca 2022 r., a cena wywoławcza została ustalona na kwotę 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) plus podatek VAT. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

            Obszar, na którym położona jest działka nr 7/20 nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działki została objęta ostateczną decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Burmistrza Zabłudowa, znak: RGiGG.6730.392.2020 z dnia 9 kwietnia 2021 r., zgodnie z którą uzgodniono warunki zabudowy dla budowy 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Przeznaczenie nieruchomości – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Użytki wg ewidencji gruntów: ŁIV, RIVb i RV.

            Działka posiada kształt wieloboku – zbliżony do wydłużonego prostokąta, jej obszar jest płaski. Dojazd – ulicą Chodkiewicza, posiada utwardzoną nawierzchnię. Dostępne media: w ulicy Chodkiewicza przebiega sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa i telekomunikacyjna.

            Drugi przetarg odbędzie się dnia 23 sierpnia 2022 r. o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 - sala konferencyjna (parter).

            Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) plus podatek VAT.

            O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 1.000 zł netto (słownie: tysiąc złotych).

            Wadium w pieniądzu wynosi: 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

            Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie ustalonego wadium do dnia 18 sierpnia 2022 r. Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Starostwa Powiatowego w Białymstoku: PKO Bank Polski S.A. nr  46 1020 1332 0000 1102 0385 2449, w taki sposób, aby do dnia  18 sierpnia 2022 r. (włącznie) wpłynęło na konto bankowe sprzedającego. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.      Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisów w księgach wieczystych.

            Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wniesienia wadium oraz dokument tożsamości, a w przypadku występowania w imieniu osoby prawnej lub fizycznej – dokumenty upoważniające do reprezentacji. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty osoby reprezentującej. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku małżeńskiego wspólnego, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność drugiego małżonka lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie zawierającym zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości.

            Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca, który wygra przetarg będzie zobowiązany do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu w terminie trzech dni roboczych przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. 

            Z chwilą wydania nieruchomości, tj. z dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, nabywca zobowiązany będzie do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości.

            Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia (bez swojej winy) do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Białostockiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

            Zarząd Powiatu Białostockiego zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

            Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białymstoku i opublikowane na stronie internetowej: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-bialostocki, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Białostockiego, zaś wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostaje zamieszczony w prasie o zasięgu lokalnym.

            Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod nr tel.: 85 740 63 93.

                                                          

                                                                      

                                                                        CZŁONEK ZARZĄDU              CZŁONEK ZARZĄDU

                                                                          Jan Gradkowski                   Zdzisław Łukaszewicz

 

                                                          

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: CZŁONEK ZARZĄDU Jan Gradkowski CZŁONEK ZARZĄDU Zdzisław Łukaszewicz

Opublikował: Ewelina Rafałowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 15-07-2022

Data udostępnienia w BIP: 18-07-2022 12:44

Data modyfikacji informacji: 18-07-2022 12:46