Informacja Zarządu Powiatu za rok 2021

INFORMACJA
ZARZĄDU  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO
    Na  podstawie  art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego przedstawia  do publicznej wiadomości – poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 oraz na stronie internetowej www.bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl - informację za 2021 r:I.    Wykonanie budżetu Powiatu Białostockiego  za 2021 rok:

Dochody:
1.    Plan dochodów  po zmianach                 201 353 881,60 zł    
2.    Wykonanie dochodów                        208 466 582,15 zł

Wydatki:
1.    Plan wydatków po zmianach                    220 448 191,57 zł
2.    Wykonanie wydatków                    182 333 779,12 zł    

Wynik budżetu (+ nadwyżka/ - deficyt)
1.    Planowany wynik                                      - 19 094 309,97 zł
2.    Wykonany wynik                                             + 26 132 803,03 zł

II.    Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:               2 246 294,90 zł

III.Wymagalne zobowiązania budżetu powiatu na 31.12.2021 r. 200,79 zł

IV.Kwota dotacji otrzymanych w 2021 roku z budżetu jednostek samorządu terytorialnego     20 979 307,61 zł

V. Kwota dotacji udzielonych w 2021 roku innym jednostkom samorządu terytorialnego             789 772,29 zł

(szczegółowe zestawienie w Załączniku Nr 3 rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2021 rok – Uchwała Nr 959/2022 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 kwietnia 2022  r. – Biuletyn Informacji Publicznej

VI. Udzielone poręczenia i gwarancje                
Zgodnie z Uchwałą Nr 681/2021 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 czerwca 2021 roku zostało udzielone poręczenie kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach do kwoty 500 000 zł.

VII. Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki prawne, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulgi w formie umorzenia w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyny umorzenia:


Karolina Gordon

12 399,94

umorzenie

Ważny interes dłużnika

Iwona Kurowicka

1 346,93

umorzenie

Ważny interes dłużnika

Katarzyna Barska

1 221,00

umorzenie

Ważny interes dłużnika

Krzysztof Gordon

12 457,57

umorzenie

Ważny interes dłużnika

Robert Milewski

2 382,61

umorzenie

Ważny interes dłużnika

Ewa Kosińska

2 440,00

umorzenie

Ważny interes dłużnika

Wioleta Pańkowska

1 905,00

umorzenie

Ważny interes dłużnika

Renata Druć

599,17

umorzenie

Ważny interes dłużnika

Renata Druć,

Piotr Adam Dobrogowski

5 548,13

umorzenie

Ważny interes dłużnika

Romuald Wołpiuk

1 555,00

umorzenie

Ważny interes dłużnika

GEONADIR Sp. z o.o.

3 509,57

umorzenie

Ważny interes dłużnika

Justyna Górska

10 352,31

umorzenie

Ważny interes dłużnika


Podstawa prawna: art.37 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm)

2. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł:
    
Podstawa prawna: art.37 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

VIII.    Osoby prawne i fizyczne, którym udzielono pomocy publicznej – z budżetu powiatu – nie udzielono z państwowych funduszy celowych – wg załącznikaPodpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu
Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta, Roman Czepe - Wicestarosta, Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu, Jan Gradkowski – Członek Zarządu, Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu.

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-05-2022

Data udostępnienia w BIP: 24-05-2022 11:57

Data modyfikacji informacji: 24-05-2022 12:01