GKNII.6845.4.2021

                 ZARZĄD

POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO                                                  

Białystok, dnia 18 stycznia 2022 r.

      GKNII.6845.4.2021

 

 

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

na wyłonienie najemcy lokalu użytkowego oznaczonego numerem porządkowym 19 o powierzchni 35,65 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych, określonym na 24,52 m2, znajdującego się na parterze w budynku, przy ulicy Słonimskiej 15/1 w Białymstoku, na nieruchomości oznaczonej nr geod. 587/2 o pow. 0,4329 ha, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego, dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00116347/8.

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j., Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) Zarząd Powiatu Białostockiego informuje, że w dniu 11 stycznia 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2, został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na wyłonienie najemcy lokalu użytkowego oznaczonego numerem porządkowym 19 o powierzchni 35,65 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych, określonym na 24,52 m2, znajdującego się na parterze w budynku, przy ulicy Słonimskiej 15/1 w Białymstoku.

Wywoławcza stawka czynszu za 1 m2 została ustalona w wysokości 29,90 zł (dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) + podatek VAT. Wadium w pieniądzu wyniosło  100,00 zł (sto złotych). Wadium wpłaciło dwóch oferentów. Do przetargu dopuszczono dwóch oferentów, jednakże udział wziął jeden oferent.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Minimalne postąpienia ustalono na kwotę 0,30 zł, tj. 1% ceny wywoławczej. Dokonano jednego postąpienia.

W przetargu osiągnięto najwyższą cenę za m2 w wysokości 30,20 zł (słownie: trzydzieści złotych dwadzieścia groszy) netto. Z należnym podatkiem VAT (23%) cena za m2 wyniosła 37,15 zł (słownie: trzydzieści siedem złotych piętnaście groszy), co daje łączną kwotę czynszu w wysokości 2.235,32 zł za powierzchnię użytkową lokalu (35,65 m2) oraz udział w części wspólnej (24,52 m2) wraz z należnym podatkiem VAT.

W wyniku przeprowadzonego przetargu komisja przetargowa wyłoniła jako nabywcę Jerzego Artemiuka.

 

                                                                               CZŁONEK ZARZĄDU                        CZŁONEK ZARZĄDU

                                                                                Jan Gradkowski                         Zdzisław Łukaszewicz

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: CZŁONEK ZARZĄDU Jan Gradkowski CZŁONEK ZARZĄDU Zdzisław Łukaszewicz

Opublikował: Ewelina Rafałowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 18-01-2022

Data udostępnienia w BIP: 24-01-2022 15:40

Data modyfikacji informacji: 24-01-2022 15:40