Wydział Komunikacji

 

STRUKTURA WYDZIAŁU, ZADANIA I PRACOWNICY

Informacja tel. 85 740 39 01

Dyrektor Wydziału:
Iwona Kazberuk

I piętro, pok. 121, tel. 85 740 39 75

Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów:
Joanna Micota

I piętro, pok. 113, tel. 85 740 39 80

Kierownik Referatu Praw Jazdy:
Monika Szpakowska

I piętro, pok. 120, tel. 85 740 39 69

Referat Rejestracji Pojazdów: I piętro, tel. 85 740 39 01

I piętro, pok. 113, tel. 85 740 39 80

Sala obsługi interesanta - rejestracja pojazdów: I piętro, pok. 115  

I piętro, pok. 117 - tel 85 740 39 01
Informacja dotycząca rejestracji pojazdów
Adnotacje urzędowe
Skierowania na Stacje Kontroli Pojazdów
Wydawanie zaświadczeń
Obsługa przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami

Referat Praw Jazdy: niski parter, pok. 45, tel. 85 740 39 92

Stanowisko ds. Transportu, Szkolenia i Badań Technicznych Pojazdów 
Iwona Kazberuk
I piętro, pok. 121, tel. 85 740 39 75
Monika Szpakowska
I piętro, pok. 120, tel. 85 740 39 69

Do zadań Wydziału Komunikacji należy:
Referat Rejestracji Pojazdów:

 • rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych lub dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic rejestracyjnych,

 • przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, dokonaniu istotnych zmian konstrukcyjnych w pojazdach, ich zniszczeniu (kasacji), bądź o zmianie swego adresu (siedziby),

 • zwracanie dowodów rejestracyjnych lub odpowiadających im dokumentów po ustaniu przyczyn zatrzymania,

 • wpisywanie do dowodów rejestracyjnych pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy terminu badania technicznego,

 • wpisywanie do dowodów rejestracyjnych stosownych oznaczeń, w odniesieniu do pojazdu do nauki jazdy, pojazdu zasilanego gazem, terminu następnego badania technicznego,

 • dokonywanie wpisów w dowodach rejestracyjnych o ustanowieniu zastawu rejestrowego w pojeździe,

 • dokonywanie wpisów w dowodach rejestracyjnych zgloszonych zmian dotyczących pojazdu i właściciela,

 • przyjmowanie do akt pojazdu zastrzeżeń – w zakresie przewidzianym przepisami prawa,

 • udzielanie informacji na podstawie akt pojazdów organom i podmiotom uprawnionym w tym zakresie na podstawie przepisów prawa,

 • kontrola obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów,

 • wyrejestrowywanie pojazdów,

 • wydawanie zaświadczeń na podstawie akt pojazdu,

 • współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w zakresie funkcjonowania systemu POJAZD.

Referat Praw Jazdy

Do zadań Referatu Praw Jazdy należy:

 • wydawanie krajowych praw jazdy – pokój nr 045 (niski parter), tel. 85/740-39-92
 • wydawanie międzynarodowych praw jazdy - pokój nr 045 (niski parter),                tel. 85/740-39-92,
 • wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek - pokój nr 045 (niski parter),                     tel. 85/740-39-92,
 • wydawanie zezwoleń do kierowania pojazdem uprzywilejowanym - pokój nr 045 (niski parter), tel. 85/740-39-92,
 • wydawanie pozwoleń do kierowania tramwajem - pokój nr 045 (niski parter), tel. 85/740-39-92,
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami - pokój nr 045 (niski parter), tel. 85/740-39-92,
 • kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na kontrolne badania lekarskie i badania psychologiczne - pokój nr 045 (niski parter), tel. 85/740-39-92 ,
 • kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji - pokój nr 045 (niski parter), tel. 85/740-39-92
 • zatrzymywanie i zwracanie dokumentu prawa jazdy - pokój nr 045 (niski parter), tel. 85/740-39-92,
 • cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami - pokój nr 045               (niski parter), tel. 85/740-39-92,
 • udostępnianie danych z akt kierowców i akt pojazdów uprawnionym podmiotom - pokój nr 045 (niski parter), tel. 85/740-39-92
 • współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w zakresie systemu KIEROWCA - pokój nr 045 (niski parter), tel. 85/740-39-92.

Stanowisko  ds. Transportu i  szkolenia kierowców oraz  badań technicznych pojazdów:

Do zadań Stanowiska należy:

 • wydawanie licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy lub pośrednictwo przy przewozie rzeczy – I piętro pokój 120,  tel. 85/740-39-69,
 • wydawanie zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe osób lub rzeczy na przewozy własne – I piętro pokój 120,  tel. 85/740-39-69,
 • wydawanie zezwoleń na dokonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób – I piętro pokój 120,  tel. 85/740-39-69,
 • wpisywanie przedsiębiorców do rejestru ośrodków szkolenia kierowców działających na terenie Powiatu Białostockiego – I piętro pokój 120, tel. 85/740-39-69,
 • wpisywanie przedsiębiorców do rejestru stacji kontroli pojazdów działających na terenie Powiatu Białostockiego – I piętro pokój 120,  tel. 85/740-39-69,
 • sprawowanie nadzoru nad przedsiębiorcami wykonującymi zarobkowy transport drogowy osób lub rzeczy – I piętro pokój 120, tel. 85/740-39-69,
 • sprawowanie nadzoru na przedsiębiorcami wykonującymi nieodpłatne przewozy drogowe osób, rzeczy na potrzeby własne – I piętro pokój 120, tel. 85/740-39-69,
 • sprawowanie nadzoru  nad stacjami kontroli pojazdów wpisanymi do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Starostę Białostockiego – I piętro pokój 120,  tel. 85/740-39-69,
 • sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców wpisanymi do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Starostę Białostockiego – I piętro pokój 120, tel. 85/740-39-69,
 • wydawanie i cofanie uprawnień instruktorom nauki jazdy – I piętro pokój 120,  tel. 85/740-39-69,
 • wydawanie i cofanie  uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów – I piętro pokój 120,  tel. 85/740-39-69,
 • uzgadnianie przebiegu linii komunikacyjnych w krajowych przewozach drogowych regularnych osób – I piętro pokój 120, tel. 85/740-39-69,
 • wykonywanie sprawozdawczości z zakresu spraw dotyczących wydanych uprawnień przewozowych (na potrzeby GUS, Ministerstwa) – I piętro pokój 120, tel. 85/740-39-69,
 • powołanie komisji i przeprowadzenie egzaminu dla przedsiębiorców ubiegających się o licencję na wykonywanie transportu taksówką – I piętro pokój 120, tel. 85/740-39-69,
 • udzielanie informacji oraz udostępnianie dokumentacji uprawnionym organom w zakresie realizowanych zadań dotyczących wydawania uprawnień przewozowych prowadzenia rejestru ośrodków szkolenia kierowców, prowadzenia rejestru stacji kontroli pojazdów, prowadzenia ewidencji instruktorów nauki jazdy i ewidencji diagnostów – I piętro pokój 120, tel. 85/740-39-69.
 
Szczegółowy  wykaz  zadań  realizowanych  przez  Wydział  Komunikacji określa  Regulamin  Organizacyjny  Starostwa  Powiatowego  w  Białymstoku.

 

Autor: I. Kazberuk
Data upublicznienia infomacji: 2007-10-24
Data wprowadzenia do BIP: 2007-10-24
Data publikacji: 2007-10-24
Data modyfikacji: 2014-10-07
Drukuj