Wydział Komunikacji

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

STRUKTURA WYDZIAŁU, ZADANIA I PRACOWNICY

Informacja tel. 85-740-39-01  

Dyrektor Wydziału:
Iwona Kazberuk

I piętro, pok. 121, tel. 85 740 39 75

Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów:
Joanna Micota

I piętro, pok. 113, tel. 85 740 39 80

Kierownik Referatu Praw Jazdy:
Monika Szpakowska

I piętro, pok. 120, tel. 85 740 39 69


Tomasz Borecki
I piętro, pok. 113, tel. 85 740 39 80

Referat Rejestracji Pojazdów: I piętro, tel. 85 740 39 01

I piętro, pok. 114  

Dariusz Topczewski
Dorota Mirończuk
Jarosław Anchim
Anna Wildner-Matysik

 

I piętro pok. 116

Małgorzata Ciborowska
Grzegorz Kozłowski
Katarzyna Sokolik
Michał Grzybko

Marzanna Dzierżek 

I piętro, pok. 117

Informacja, odbiór stałych dowodów rejestracyjnych, adnotacje
Bożena Smolska
Karolina Lewczuk

I piętro, pok. 117

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami
Danuta Zarecka

niski parter - archiwum pojazdów

Anna Łobaczewska
Ewa Pawluczuk

Sala obsługi interesanta: I piętro, pok. 115  

Referat Praw Jazdy:
niski parter, pok. 45, tel. 85 740 39 92

Marzena Kajewska
Bożenna Żukowska
Aldona Abramowicz
Maciej Sańczyk
Roman Krajecki
Anna Barbara Popławska

 
Stanowisko ds. Transportu, Szkolenia i Badań Technicznych Pojazdów:
Iwona Kazberuk
I piętro, pok. 121, tel. 85 740 39 75
Monika Szpakowska
I piętro, pok. 120, tel. 85 740 39 69
  

W celu podniesienia jakości obsługi naszych Klientów istnieje możliwość umówienia się telefonicznie celem załatwienia sprawy w Wydziale Komunikacji;

- Referat Rejestracji Pojazdów  (85) 740-39-80

- Referat Praw Jazdy                (85) 740-39-92

Do zadań Wydziału Komunikacji należy:
Referat Rejestracji Pojazdów:
 • rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych lub dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic rejestracyjnych,
 • przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, dokonaniu istotnych zmian konstrukcyjnych w pojazdach, ich zniszczeniu (kasacji), bądź o zmianie swego adresu (siedziby),
 • zwracanie dowodów rejestracyjnych lub odpowiadających im dokumentów po ustaniu przyczyn zatrzymania,
 • wpisywanie do dowodów rejestracyjnych pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy terminu badania technicznego,
 • wpisywanie do dowodów rejestracyjnych stosownych oznaczeń, w odniesieniu do pojazdu do nauki jazdy, pojazdu zasilanego gazem, terminu następnego badania technicznego,
 • dokonywanie wpisów w dowodach rejestracyjnych o ustanowieniu zastawu rejestrowego w pojeździe,
 • dokonywanie wpisów w dowodach rejestracyjnych zgloszonych zmian dotyczących pojazdu i właściciela,
 • przyjmowanie do akt pojazdu zastrzeżeń – w zakresie przewidzianym przepisami prawa,
 • udzielanie informacji na podstawie akt pojazdów organom i podmiotom uprawnionym w tym zakresie na podstawie przepisów prawa,
 • kontrola obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów,
 • wyrejestrowywanie pojazdów,
 • wydawanie zaświadczeń na podstawie akt pojazdu,
 • współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w zakresie funkcjonowania systemu POJAZD.
 Referat Praw Jazdy:
 • wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na badanie lekarskie w przypadkach określonych przepisami prawa,
 • kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w przypadkach określonych przepisami,
 • zatrzymywanie i zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • udzielanie informacji oraz udostępnianie dokumentacji organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w zakresie systemu KIEROWCA.
 Stanowisko ds. Transportu, Szkolenia i Badań Technicznych Pojazdów:
 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad stacjami kontroli pojazdów na terenie Powiatu,
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 • prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 • skreślanie z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 • wydawanie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów,
 • cofanie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów,
 • prowadzenie ewidencji diagnostów,
 • udzielanie właściwym organom informacji w sprawie wydanych zaświadczeń do prowadzenia stacji kontroli pojazdów i wydanych diagnostom uprawnień,
 • wydawanie licencji i zaświadczeń w zakresie transportu drogowego,
 • przeprowadzanie kontroli przedsiebiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia na wykonywanie przewozow drogowych,
 • wydawanie zezwoleń na dokonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym,
 • występowanie do wyspecjalizowanego podmiotu w celu opracowania analizy sytuacji rynkowej poprzedzającej wydanie zezwolenia,
 • uzgadnianie przebiegu linii komunikacyjnych z innymi organami samorządu terytorialnego,
 • cofanie licencji i zezwoleń w przypadku w przypadku wykonywania transportu drogowego niezgodnie z warunkami ich udzielenia oraz w sytuacjach przewidzianych ustawą o transporcie drogowym,
 • przekazywanie informacji odnośnie liczby i zakresu udzielonych licencji i zezwoleń ministrowi włąściwemu ds. transportu,
 • powołanie komisji i przeprowadzenie egzaminu dla przedsiębiorców ubiegających się o licencje na transport taksówką,
 • przygotowywanie sprawozdań na potrzeby GUS,
 • określenie miejsca przeprowadzenia egzaminu na kategorię T,
 • powoływanie komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na egzaminatoróww zakresie kategorii T,
 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad ośrodkami szkolenia kierowców,
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzający wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
 • prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
 • wydawanie i cofanie instruktorom uprawnień do szkolenia kierowców,
 • prowadzenie ewidencji instruktorów nauk jazdy,
 • zawiadomienie jednostki wskazanej przez ministra właściwego ds. transportu o dokonanym wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia oraz wpisie do ewidencji instruktorów,
 • udzielanie informacji oraz udostepnianie dokumentacji organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 
Szczegółowy  wykaz  zadań  realizowanych  przez  Wydział  Komunikacji określa  Regulamin  Organizacyjny  Starostwa  Powiatowego  w  Białymstoku.

 

Autor: I. Kazberuk
Data upublicznienia infomacji: 2007-10-24
Data wprowadzenia do BIP: 2007-10-24
Data publikacji: 2007-10-24
Data modyfikacji: 2014-09-24
Drukuj