Klauzula informacyjna

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679 z   27   kwietnia   2016   r.   w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w   związku   z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem   Pani/Pana   danych   osobowych   jest   Starosta Powiatu Białostockiego  z   siedzibą w   Białymstoku,   ul.   Borsucza 2, kod   pocztowy   15-569,   adres   e-mail: starostwo@st.bialystok.wrotapodlasia.pl, tel. 85 740-39-14

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku możliwy jest pod numerem tel. nr. 085 740 39 97 lub adresem email: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a,  c -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z  Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z póź. zm.)

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z kategorii archiwalnych Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W określonych przypadkach, zbierane są dane osobowe w postaci np.: numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej e-mail w celu łatwiejszego kontaktu urzędu z petentem, wówczas wymagana jest pisemna zgoda petenta.

7. W ramach postępowań prowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych

- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu), polegającemu na wykorzystaniu danych osobowych do oceny  niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

11. Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w innym celu  niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane na podstawie przepisów prawa.

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski – Starosta

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-05-2018

Data udostępnienia w BIP: 24-05-2018 13:50

Data modyfikacji informacji: 29-08-2018 12:26