Klauzula informacyjna dla kontrahentów

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

(OFERENTÓW, DOSTAWCÓW, WYKONAWCÓW ITP.)

w zakresie przetwarzania danych osobowych osób kontaktowych, reprezentujących lub zatrudnionych u kontrahenta (zwane dale „dane osobowe”).


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Powiatu Białostockiego, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
2) poprzez e-mail: starostwo@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
2) telefonicznie: 85 740-39-51

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
2) poprzez e-mail: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
3) telefonicznie: 85 740-39-97

3. Dane osobowe osób kontaktowych, reprezentujących lub zatrudnionych u kontrahenta (zwane dale „dane osobowe”) będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków związanych z czynnościami przed zawarciem umowy oraz wynikających z zawartej umowy, na podstawie art.6 ust.1 pkt b RODO. Ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy.

4. Dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od Pana/Pani, mogą nam zostać przekazana przez Pana/Pani pracodawcę lub pochodzić z publicznie dostępnych stron internetowych. W szczególności są to dane w postaci: imię i Nnazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko, dane kontaktowe (e-mail i telefon służbowy itp.).

5. Podanie lub/i przetwarzanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym na podstawie art.6 ust.1 pkt c RODO, w zakresie m.in. obowiązków podatkowo-składkowych, przepisów o zamówieniach publicznych, obowiązków archiwizacji danych itp.

6. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa np.: osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora  z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia.

7. Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu).

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane, przez cały czas trwania umowy, aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń z niej wynikających, a następnie dane będą archiwizowane przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa.

9. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Marek Falkowski - Inspektor Ochrony Danych

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-10-2022

Data udostępnienia w BIP: 29-10-2022 13:31

Data modyfikacji informacji: 29-10-2022 13:38