Klauzula informacyjna ZFŚS

Klauzula Informacyjna
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych


Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) dalej RODO.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Białostockiego, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób:
1) adres poczty elektronicznej: starostwo@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
2) nr telefonu 85 740-39-51
3) pisemnie na adres siedziby Administratora.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) adres poczty elektronicznej: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
2) nr telefonu 85 740-39-97
3) pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.

Administrator Danych Osobowych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przyznania usług i świadczeń oraz dopłat z ZFŚS, a także do ustalenia ich wysokości na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z: Ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1070), Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)  oraz Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa: ZUS, Urząd Skarbowy, członkowie komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani organizacji międzynarodowej.
    
VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji określonego celu przetwarzania, dochodzenia praw lub roszczeń, zgodnie z kategorią archiwalną wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

Posiada Pani/Pan:
   a)    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
   b)    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
   c)    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 RODO,
   d)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.1
Nie przysługuje Pani/Panu:
   a)    w związku z art. 17 ust 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
   b)    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
   c)    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b  RODO.
Jeżeli  chce  Pani/Pan  skorzystać  z  któregokolwiek  z  tych  uprawnień  prosimy  o  kontakt  z Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych,  wskazany  w  pkt  2  lub  pisemnie  na  adres  naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczeń socjalnych oraz uzyskania świadczeń z ZFŚS

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

X. INFORMACJE DODATKOWE

Więcej informacji o przetwarzaniu Pani /Pana danych osobowych można uzyskać pod numerem telefonu: 85 740 39 97

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Marek Falkowski - Redaktor BIP

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-02-2021

Data udostępnienia w BIP: 23-02-2021 14:06

Data modyfikacji informacji: 23-02-2021 14:06