Klauzula informacyjna dla pracownika

Klauzula informacyjna dla pracowników
Starostwa Powiatowego w BiałymstokuPodstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) dalej RODO

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Białostockiego, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób:
1) adres poczty elektronicznej: starostwo@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
2) nr telefonu 85 740-39-51
3) pisemnie na adres siedziby Administratora.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) adres poczty elektronicznej: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
2) nr telefonu 85 740-39-97.
3) pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA

1. Dane osobowe przetwarzane  są w celach związanych  z Pani / Pana zatrudnieniem w oparciu o przepisy prawa, w szczególności: przepisy prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym również na potrzeby ustalenia mojej zdolności do pracy – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO, a także korzystania przez Panią/Pana  ze szczególnych uprawnień pracownika przewidzianych w prawie pracy lub uregulowaniach wewnętrznych pracodawcy tj. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO), jako uzasadniony interes administratora danych.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie zgodnym z art. 22 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)  i ustawą z dnia 21 listopada  2008 r. o  pracownikach  samorządowych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) z zachowaniem przesłanek legalności przetwarzania danych osobowych określonych w art. 6 ust. 1 RODO tj.:

a) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) przetwarzanie   Pani/Pana   danych   jest  niezbędne  do  wykonania  zadania,  które realizujemy w interesie publicznym w ramach powierzonej nam władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
c) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa w tym zakresie, wymaga Pani/Pana oddzielnie wyrażonej zgody na ich przetwarzanie.

5. W  związku  z  prowadzonym  monitoringiem  na  terenie  siedziby  Starostwa i jej otoczenia Pani/Pana wizerunek przetwarzany jest przez pracodawcę w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, informacji i mienia w siedzibie i jej otoczeniu zgodnie z art. 6  ust 1 pkt e RODO w związku z art. 4b  Ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności: medycyna pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, firma ubezpieczeniowa, ośrodki szkoleniowe, Urząd Skarbowy.

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH – poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani organizacji międzynarodowej.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
-    przez okres 50 lat w przypadku akt osobowych pracowników zatrudnionych do 31 grudnia 2018 r.
-    przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym ustał stosunek pracy, w przypadku akt osobowych pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r.
- wszystkie teczki rzeczowe będą przechowywane przez okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
- przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących pracodawcy i w stosunku do niego.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Ma Pani/ Pana prawo do żądania od administratora:

- dostępu do swoich  danych osobowych oraz otrzymania kopii,
- sprostowania (poprawienia) i uzupełnienia swoich danych osobowych,
- usunięcia swoich danych osobowych w przypadku  przetwarzania przez pracodawcę danych w zakresie szerszym niż dane, których zakres wynika z przepisów prawa na podstawie odrębnie wyrażonej zgody
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją w przypadku przetwarzania  danych niezbędnych do wykonania zadania, które realizowane jest w interesie publicznym w ramach powierzonej władzy publicznej,
- przenoszenia swoich danych osobowych w przypadku  gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie odrębnie wyrażonej Pani/Pana zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną.
- złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Jeżeli  chce  Pani/Pan  skorzystać  z  któregokolwiek  z  tych  uprawnień  prosimy  o  kontakt  z Inspektorem  

VIII. INFORMACJA O WYMOGU DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Pani/Pana danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) i stanowi warunek zatrudnienia.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

X. INFORMACJE DODATKOWE

Więcej informacji o przetwarzaniu Pani /Pana danych osobowych można uzyskać pod numerem telefonu: 85 740 39 97
………………………………
                                                                                                                                   (data i podpis pracownika)

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Marek Falkowski - Redaktor BIP

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-02-2021

Data udostępnienia w BIP: 23-02-2021 14:01

Data modyfikacji informacji: 23-02-2021 14:01