Klauzula informacyjna - w sprawie przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego”

K L A U Z U L A  I N F O R M A C Y J N A
w sprawie przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego”Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, dalej zwanym RODO informuję, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Białostockiego, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób:
1) adres poczty elektronicznej: starostwo@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
2) nr telefonu 85 740-39-51
3) pisemnie na adres siedziby Administratora.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) adres poczty elektronicznej: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
2) nr telefonu 85 740-39-97
3) pisemnie na adres siedziby Administratora.
4) osobiście w siedzibie Administratora, pok. nr 122

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.
Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procedury wyłonienia kandydatów do nagrody Starosty Białostockiego oraz podjęcie decyzji o przyznaniu ww. nagrody. Podstawa prawna przetwarzania: 1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.),
2) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511).

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Zebrane dane będą przechowywane w archiwum administratora:
a) w przypadku wniosków o przyznanie nagrody przez 10 lat licząc od roku następującego po roku, w którym zakończono sprawę - po uprzedniej ekspertyzie Archiwum Państwowego.
b) w przypadku protokołu i dokumentacji z posiedzenia komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody - dokumentacja przechowywana bezterminowo.

V. PRAWA OSÓB, DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

VI. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie o ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

VII. INFORMACJA O WYMOGU DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wszczęcia postępowania w sprawie.

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 08-10-2019

Data udostępnienia w BIP: 08-10-2019 13:03

Data modyfikacji informacji: 08-10-2019 13:03