Klauzula informacyjna dla Radnych Rady Powiatu Białostockiego

K L A U Z U L A  I N F O R M A C Y J N A
dla Radnych Rady Powiatu Białostockiego


Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119).

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Białostockiego, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób:
1) adres poczty elektronicznej: starostwo@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
2) nr telefonu: 85 740-39-51
3) pisemnie na adres siedziby Administratora.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) adres poczty elektronicznej: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
2) nr telefonu: 85 740-39-97
3) pisemnie na adres siedziby Administratora.
4) osobiście w siedzibie Administratora, pok. nr 122

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań powiatu – art.6 ust.1 pkt c RODO

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH – poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

VIII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ma Pani/Pan  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IX. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

X. INFORMACJA O WYMOGU DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa (min.: Ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym), a ich podawanie przez Panią/Pana jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w punkcie III niniejszej informacji. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Pani/Pan zostaną o tym fakcie poinformowani.

XI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Administrator Danych
Starosta Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Marek Falkowski - Redaktor BIP

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-03-2019

Data udostępnienia w BIP: 26-03-2019 09:37

Data modyfikacji informacji: 14-05-2019 13:26