Uchwały, postanowienia, decyzje Zarządu Powiatu rok 2013

WYKAZ  UCHWAŁ, POSTANOWIEŃ I DECYZJI  PODJĘTYCH PRZEZ  ZARZĄD  POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO W ROKU 2013

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 120 z dnia 3 stycznia 2013r.

Uchwała Nr 402/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie terminu przekazywania przez jednostki budżetowe Powiatu Białostockiego dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 121 z dnia 10 stycznia 2013r.

Uchwała Nr 403/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2013 PLAN WYKONAWCZY.

Uchwała Nr 404/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie w sprawie upoważnienia Starosty do zaciągania zobowiązań.

Posiedzenie  Zarządu Powiatu Nr 122 z dnia 17 stycznia 2013r.

Decyzja Nr 405/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 123 z dnia 24 stycznia 2013r.

Postanowienie Nr 406/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 682 w m. Markowszczyzna od km 1+225,00 do km 7+689,59”.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 124 z dnia 31 stycznia 2013r.

Uchwała Nr 407/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Uchwała Nr 408/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie realizacji Umowy nr WRR/000096/10/D z dnia 22 listopada 2012 r. o dofinansowanie projektów w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarach B, D zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Białostockim w zakresie dotyczącym obszaru B.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 125 z dnia 7 lutego 2013r. 

Uchwała Nr 409/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi położonej na działce o nr geod. 204, w obrębie Trypucie gm. Turośń Kościelna.

Postanowienie  Nr 410/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 682 w m. Markowszczyzna od km 1+225,00 do km 7+689,59”.

Uchwała Nr 411/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie sposobu podziału środków przeznaczonych na wspieranie w 2013 roku doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone.

Uchwała Nr 412/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Uchwała Nr 413/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Uchwała Nr 414/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i finansowania świadczeń rodzinom zastępczym i usamodzielnianym wychowankom związanych z realizacją zadań dotyczących pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim.

Uchwała Nr 415/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 126 z dnia 14 lutego 2013r.

Decyzja Nr 416/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla nieruchomości.

Decyzja Nr 417/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla nieruchomości.

Decyzja Nr 418/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla nieruchomości.

Postanowienie Nr 419/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1485B na odcinku Łubniki - Zwierki”.

Uchwała Nr 420/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie naboru uczniów i słuchaczy do klas pierwszych na rok szkolny 2013/2014 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwała Nr 421/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Uchwała Nr 422/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie ruchome Powiatu Białostockiego.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 127 z dnia 21 lutego 2013r.

Postanowienie Nr 423/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1545B Niewodnica Kościelna – Trypucie.

Uchwała Nr 424/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu w przypadku jego nieobecności w szkole.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 128 z dnia 28 lutego 2013r.

Uchwała Nr 425/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 lutego 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zawierania umów w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Uchwała Nr 426/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2013 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XXVII/219/2013  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2013.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 129 z dnia 7 marca 2013r.

Uchwała Nr 427/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie określenia sposobu realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych należących do kompetencji samorządu powiatowego w zakresie finansowym w 2013r.

Uchwała Nr 428/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Uhowie.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 130 z dnia 14 marca 2013r.

Uchwała Nr 429/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy i Programów Działalności Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach na 2013r.

Uchwała 430/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Uchwała 431/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

Uchwała Nr 432/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

Uchwała Nr 433/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej  nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr 434/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi  w miejscowości Henrykowo gm. Supraśl, na odcinku od skrzyżowania z ul. Jubilerską i drogą powiatową  nr 1475B  o długości 1280 m.

Uchwała Nr 435/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Powiatu Białostockiego pod drogę powiatową.

Uchwała Nr 436/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 131 z dnia 21 marca 2013r.

Decyzja Nr 437/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla nieruchomości.

Decyzja Nr 438/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla nieruchomości.

Decyzja Nr 439/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla nieruchomości.

Decyzja Nr 440/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla nieruchomości.

Uchwała Nr 441/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 132 z dnia 28 marca 2013r.

Uchwała Nr 442/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2012 rok.

Uchwała Nr 443/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 444/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2012 rok.

Uchwała Nr 445/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez Dyrektora SP ZOZ w Łapach.

Postanowienie Nr 446/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Postanowienie Nr 447/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 133 z dnia 4 kwietnia 2013r.

Uchwała Nr 448/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.

Postanowienie Nr 449/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 kwietnia 2013 roku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród”.

Uchwała Nr 450/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 kwietnia 2013 roku w sprawie oceny działalności w 2012 r. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach prowadzonego  przez Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku.

Uchwała Nr 451/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 kwietnia 2013 roku w sprawie oceny działalności w 2012 r. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej prowadzonego  przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Czarnej Białostockiej.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 134 z dnia 11 kwietnia 2013r.

Uchwała Nr 452/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Uhowie.

Uchwała Nr 453/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie upoważnienia Pani Marty Pasieka Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Uhowie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu. 

Uchwała Nr 454/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie podziału rezerw w budżecie powiatu na 2013 rok.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 135 z dnia 18 kwietnia 2013r.

Uchwała Nr 455/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania komisji do odbioru pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych zakupionego na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Uhowie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.

Uchwała Nr 456/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie ruchome Powiatu Białostockiego.

Postanowienie Nr 457/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie i przebudowie drogi gminnej – ulicy Handlowej (Nr 106420B) w m. Łapy.

Uchwała Nr 458/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 kwietnia 2013 roku dotycząca zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tykocinie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

Uchwała Nr 459/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim.

Uchwała Nr 460/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim.

Uchwała Nr 461/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 462/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 136 z dnia 25 kwietnia 2013r.

Uchwała Nr 463/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Uchwała Nr 464/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2013 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XXX/236/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2013.

Uchwała Nr 465/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 137 z dnia 9 maja 2013r.

Uchwała Nr 466/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania.

Uchwała Nr 467/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie przeznaczenia do wynajęcia części nieruchomości.

Postanowienie Nr 468/2013 z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie z rozbudową drogi gminnej Nr 106687B (ul. Łąkowa w Niewodnicy Kościelnej)”.

Uchwała Nr 469/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku o przyznanie pomocy finansowej.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 138 z dnia 16 maja 2013r.

Uchwała Nr 470/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy na „Budowę toru przeszkód crossowych dla koni na terenach rekreacyjno – sportowych Powiatu Białostockiego w Supraślu” oraz udzielenia zabezpieczenia wykonania tej umowy.

Uchwała Nr 471/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Uchwała Nr 472/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia negocjacji w sprawie dofinansowania projektu pn. „Wspomaganie rozwoju szkół w Powiecie Białostockim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Uchwała Nr 473/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białymstoku w przypadku jego nieobecności w placówce.

Decyzja Nr 474/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie ustanowienia na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, trwałego zarządu dla nieruchomości, wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1501B o przebiegu: droga 678 – Zalesiany.

Decyzja Nr 475/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie ustanowienia na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, trwałego zarządu dla nieruchomości, wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1504B o przebiegu: Markowszczyzna – Iwanówka – Turośń Kościelna – Czaczki Wielkie.

Decyzja Nr 476/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie ustanowienia na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, trwałego zarządu dla nieruchomości, wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1506B o przebiegu: Czaczki Małe – Chodory.

Decyzja Nr 477/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie ustanowienia na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, trwałego zarządu dla nieruchomości, wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1505B o przebiegu: Czaczki Wielkie – Rynki – Średzińskie – Zawyki.

Decyzja Nr 478/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie ustanowienia na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, trwałego zarządu dla nieruchomości, wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1555 B o przebiegu: droga 1488B – Dołki.

Decyzja Nr 479/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie ustanowienia na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, trwałego zarządu dla nieruchomości, wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1518 B o przebiegu: Turośń Kościelna – Borowskie Gziki – Kowale - Suraż.

Uchwała Nr 480/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.

Uchwała Nr 481/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie korekty informacji o stanie mienia Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 482/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie sprawozdania finansowego za 2012 roku.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 139 z dnia 23 maja 2013r.

Uchwała Nr 483/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim. 

Uchwała Nr 484/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2013 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XXXI/247/2013  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2013.

Uchwała Nr 485/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 maja 2013 roku  o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki pieniężnej długoterminowej.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 140 z dnia 27 maja 2013r.

Uchwała Nr 486/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Białostockiego Nr 211/2000 z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie darowizny nieruchomości zabudowanej.

Uchwała Nr 487/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu.

           Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 141 z dnia 6 czerwca 2013r.

Uchwała Nr 488/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Uchwała Nr 489/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie oceny działalności w 2012 r. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli prowadzonego  przez Fundację Podlaskie Hospicjum Onkologiczne.

           Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 142 z dnia 13 czerwca 2013r.

Uchwała Nr 490/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu p.n. „Wspólne działanie - jeden projekt” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr 491/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Uchwała Nr 492/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie przekazania środka trwałego między Domem Pomocy Społecznej w Uhowie a Ośrodkiem Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach.

Uchwała Nr 493/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie korekty błędu w sprawozdaniu finansowym.

             Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 143 z dnia 20 czerwca 2013r.

Uchwała Nr 494/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie blokowania wydatków budżetowych na 2013 rok.

Uchwała Nr 495/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie podziału rezerw oraz zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.

            Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 144 z dnia 25 czerwca 2013r.

Na posiedzeniu Nr 144 nie podjeto żadnych uchwał, postanowień, decyzji.

           Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 145 z dnia 27 czerwca 2013r.

Uchwała Nr 496/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na wynajęcie lokalu użytkowego.

Postanowienie Nr 497/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na „Budowie odcinka drogi gminnej w Henrykowie wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Uchwała Nr 498/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu.

Uchwała Nr 499/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań do realizacji przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 500/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2013 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XXXII/251/2013  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2013.

          Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 146 z dnia 4 lipca 2013r.

Uchwała Nr 501/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 lipca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Uchwała Nr 502/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miejscowości Słomianka-Sempiki gm. Tykocin.

Uchwała Nr 503/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Krzysztofa Domasa - Dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu.

Uchwała Nr 504/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa ekspertów z listy ekspertów wchodzących w skład  komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

Uchwała Nr 505/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu.

            Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 147 z dnia 8 lipca 2013r.

Uchwała Nr 506/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.

            Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 148 z dnia 11 lipca 2013r.

Uchwała Nr 507/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lipca 2013 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości.

Uchwała Nr 508/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lipca 2013 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku.

Uchwała Nr 509/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lipca 2013 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.

            Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 149 z dnia 18 lipca 2013r.

Uchwała Nr 510/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2014 – 2015.

Uchwała Nr 511/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.

           Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 150 z dnia 25 lipca 2013r.

Decyzja Nr 512/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie ustanowienia na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku trwałego zarządu dla nieruchomości, wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1539B.

Decyzja Nr 513/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie ustanowienia na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku trwałego zarządu dla nieruchomości, wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1540B.

Decyzja Nr 514/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie ustanowienia na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku trwałego zarządu dla nieruchomości, wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1533B.

Decyzja Nr 515/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie ustanowienia na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku trwałego zarządu dla nieruchomości, wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1532B.

Decyzja Nr 516/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie ustanowienia na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku trwałego zarządu dla nieruchomości, wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1520B.

Uchwała Nr 517/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 lipca 2013 roku wyrażająca stanowisko Zarządu Powiatu Białostockiego w sprawie planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszyńska.

           Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 151 z dnia 31 lipca 2013r.

Uchwała Nr 518/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Białostockiego nieruchomości zajętej pod drogę powiatową.

Uchwała Nr 519/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 lipca 2013 roku uchylająca uchwałę w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie ruchome Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 520/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.

           Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 152 z dnia 12 sierpnia 2013r.

Uchwała Nr 521/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.

Postanowienie Nr 522/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej.

Postanowienie Nr 523/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej.

           Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 153 z dnia 22 sierpnia 2013r.

Uchwała Nr 524/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego do zaciągnięcia zobowiązania na zakup i dystrybucję energii elektrycznej.

Uchwała Nr 525/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie całkowitego zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych Pani Danuty Bojczuk – Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.

Uchwała Nr 526/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu.

Uchwała Nr 527/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół w Michałowie.

Uchwała Nr 528/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Wicedyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach.

Uchwała Nr 529/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Uhowie.

Uchwała Nr 530/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2013 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XXXIII/268/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2013.

            Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 154 z dnia 2 września 2013r.

Uchwała Nr 531/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 września 2013 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2013 roku.

Uchwała Nr 532/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 września 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Wicedyrektora Zespołu Szkół w Michałowie.

Uchwała Nr 533/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 września 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie powierzenia stanowiska wicedyrektora w I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach.

Uchwała Nr 534/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 września 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Wicedyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach.

Uchwała Nr 535/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 września 2013 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania.

Uchwała Nr 536/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 września 2013 roku w sprawie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.

              Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 155 z dnia 6 września 2013r.

Uchwała Nr 537/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 września 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „JAWOR” w Jałówce.

Uchwała Nr 538/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 września 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy.

Uchwała Nr 539/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 września 2013 roku w sprawie podziału rezerw oraz zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.

              Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 156 z dnia 12 września 2013r.

Uchwała Nr 540/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 września 2013 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania.

Uchwała Nr 541/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 września 2013 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na zakup dwóch mikrobusów 9-miejscowych przystosowanych do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim.

              Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 157 z dnia 19 września 2013r.

Uchwała Nr 542/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 września 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

Uchwała Nr 543/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 września 2013 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Uchwała Nr 544/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 września 2013 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

              Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 158 z dnia 26 września 2013r.

Uchwała Nr 545/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2013 rok.

              Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 159 z dnia 10 października 2013r.

Uchwała Nr 546/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 października 2013 roku w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku o przyznanie pomocy finansowej.

Uchwała Nr 547/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2013 rok.

              Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 160 z dnia 23 października 2013r.

Uchwała Nr 548/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 października 2013 roku w sprawie realizacji Umowy nr WRR/0000111/10/D z dnia 20 września 2013r. o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze G zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Białostockim.

Uchwała Nr 549/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 października 2013 roku w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego mienie Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 550/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 października 2013 roku w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Białostocki kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2013 roku.

             Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 161 z dnia 24 października 2013r.

Uchwała Nr 551/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2013 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XXXV/283/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2013.

             Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 162 z dnia 30 października 2013r.

Uchwała Nr 552/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2013 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku do zaciągnięcia zobowiązań wynikających z umowy najmu pomieszczeń na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Uchwała Nr 553/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr 554/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2013 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót wykonanych w ramach Operacji „Budowa toru przeszkód crossowych dla koni na terenach rekreacyjno – sportowych Powiatu Białostockiego w Supraślu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Uchwała Nr 555/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2013 rok.

              Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 163 z dnia 4 listopada 2013r.

Nie podjęto żadnych uchwał, postanowień, decyzji.

              Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 164 z dnia 7 listopada 2013r.

Postanowienie Nr 556/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej – „Przebudowy ulicy Plac T. Kościuszki w Supraślu wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Uchwała Nr 557/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń i lokali.

              Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 165 z dnia 15 listopada 2013r.

Uchwała Nr 558/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie projektu Wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr 559/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu powiatu na 2014 rok.

              Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 166 z dnia 21 listopada 2013r.

Uchwała Nr 560/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych w przyjętym projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok.

            Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 167 z dnia 27 listopada 2013r.

Uchwała Nr 561/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie rozwiązania porozumienia zawartego w dniu 26 września 2013 r. w Białymstoku pomiędzy Powiatem Białostockim a Gminą Supraśl.

Uchwała Nr 562/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości „Nagrody Starosty Białostockiego’’ nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki  w roku 2013.

Uchwała Nr 563/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach.

Uchwała Nr 564/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uchwała Nr 565/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uchwała Nr 566/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Białymstoku na rok 2014.

           Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 168 z dnia 28 listopada 2013r.

Uchwała Nr 567/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2013 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XXXVI/291/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2013.

            Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 169 z dnia 5  grudnia 2013r.

Uchwała Nr 568/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia do podpisania aneksu do umowy ramowej nr UDA-POKL.06.01.03-20-10/08-00 dotyczącej realizacji projektu systemowego „Podejmij Kluczową decyzję” w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Postanowienie Nr 569/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie ulicy gminnej Błękitnej Nr 105303B oraz budowy ulicy Piasta Nr 105345B w miejscowości Wasilków Powiat Białostocki wraz z budową odc. kanalizacji deszczowej i przebudową odc. sieci gazowej”.

Uchwała Nr 570/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych - dróg położonych na terenie gminy Suraż.

Uchwała Nr 571/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji do przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego’’.

Uchwała Nr 572/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 grudnia 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie blokowania wydatków budżetowych na 2013 rok.

Uchwała Nr 573/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powołania komisji do odbioru pojazdów oraz ich wyposażenia służącego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, zakupionych na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy oraz Domu Pomocy Społecznej w Jałówce w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II.

            Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 170 z dnia 11  grudnia 2013r.

Uchwała Nr 574/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie ruchome Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 575/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie ruchome Powiatu Białostockiego.

            Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 171 z dnia 12  grudnia 2013r.

Postanowienie Nr 576/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na „Budowie ulic Prostej, Sadowej, Wąskiej i Mokrej w Grabówce, wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Uchwała Nr 577/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego” w roku 2013.

Uchwała Nr 578/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Wspólne działanie – jeden projekt” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

            Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 172 z dnia 16  grudnia 2013r.

Uchwała Nr 579/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2013 rok.

           Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 173 z dnia 18  grudnia 2013r.

Uchwała Nr 580/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie ruchome Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 581/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie ruchome Powiatu Białostockiego.

Postanowienie Nr 582/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 682 w m. Markowszczyzna, Etap II – odcinek I od km 0+192 do km 4+475,00”.

Postanowienie Nr 583/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428 B w m. Studzianki, gm. Wasilków.

           Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 174 z dnia 19  grudnia 2013r.

Uchwała Nr 584/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie dokonania darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Michałowo.

Uchwała Nr 585/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy z Bankiem PKO Bank Polski S.A.

 

           Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 175 z dnia 31  grudnia 2013r.

Uchwała Nr 586/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w uchwale budżetowej na 2014 rok.

Uchwała Nr 587/2013 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2013 rok.

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Małgorzata Nowik

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 11-01-2013

Data udostępnienia w BIP: 11-01-2013 13:25

Data modyfikacji informacji: 13-01-2014 10:22