Uchwały, postanowienia, decyzje Zarządu Powiatu Białostockiego rok 2015

       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 59 z dnia 30 grudnia 2015r.

Uchwała Nr 265/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą   Nr XVII/112/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015

       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 58 z dnia 28 grudnia 2015r.

Uchwała Nr 263/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaźniach

Uchwała Nr 264/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie powiatu na 2015 rok.

       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 57 z dnia 22 grudnia 2015r.

Uchwała Nr 258/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Białostockiego prawa własności nieruchomości niezbędnej pod drogę powiatową

Uchwała Nr 259/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Białostockiego prawa własności nieruchomości niezbędnej pod drogę powiatową

Postanowienie Nr 260/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1392B na odcinku Fasty – Dobrzyniewo Fabryczne, ze zjazdami, z budową rowów przydrożnych krytych, przebudową z rozbudową mostu, z budową i przebudową infrastruktury technicznej (Gm. Dobrzyniewo Duże).

Uchwała Nr 261/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej Skarbu Państwa przypadających od dłużnika

Uchwała Nr 262/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 56 z dnia 15 grudnia 2015r.

Uchwała Nr 251/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku

Postanowienie Nr 252/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej Woronicze - Międzyrzecze

Uchwała Nr 253/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej, położonej w obrębie Kleosin gm. Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr 254/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg publicznych drogi położonej na terenie miejscowości Kleosin gm. Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr 255/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany wysokości opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości

Uchwała Nr 256/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany numeru działki 

Uchwała Nr 257/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 55 z dnia 8 grudnia 2015r.

Uchwała Nr 245/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu trwania umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr 246/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty z tytułu służebności gruntowej

Uchwała Nr 247/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości

Postanowienie Nr 248/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy i rozbudowy ulic: Żeromskiego, Norwida, Kruczkowskiego Kochanowskiego i Kasprowicza wraz z budową kanalizacji deszczowej i usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w sołectwie Gąsówka Stara Kolonia, gmina Łapy

Postanowienie Nr 249/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej przebudowy ulicy Izabeli Demblińskiej w Zabłudowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową gazociągu oraz sieci telefonicznej.

Uchwała Nr 250/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 grudnia 2015 r. zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 54 z dnia 3 grudnia 2015r.

Uchwała Nr 243/2015  Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą   Nr XVI/  100 /2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015

Uchwała Nr 244/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany zasad obowiązujących w Powiecie Białostockim przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2015 r. Moduł II -  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 53 z dnia 1 grudnia 2015r.

Uchwała Nr 236/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy do zaciągania zobowiązań

Postanowienie Nr 237/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej „Budowy Al. J. Paderewskiego w Białymstoku wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej” w zakresie zmiany układu drogowego na włączeniu w ul. Wiadukt.

Postanowienie Nr 238/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne

Postanowienie Nr 239/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484B granica miasta Białystok – Stanisławowo – Wojszki na odcinku Stanisławowo – Niewodnica Nargilewska od km 0+000 do km 3+185 (gm. Juchnowiec Kościelny) ze zjazdami, budową pętli autobusowej, budową i przebudową infrastruktury technicznej.

Postanowienie Nr 240/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 682 i Nr 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Markowszczyzna – Roszki Wodźki wraz z obejściem miejscowości Markowszczyzna, Turośń Dolna, Uhowo, Łapy, Płonka Kościelna i Roszki Wodźki.

Uchwała Nr 241/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Białostockiego prawa własności nieruchomości niezbędnej pod drogę powiatową

Uchwała Nr 242/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 52 z dnia 23 listopada 2015r.

Uchwała Nr 227/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych w przyjętym projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok

Postanowienie Nr 228/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B Czaplino – Niewodnica Kościelna gm. Choroszcz ze zjazdami, przebudową przepustów oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

Uchwała Nr 229/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości

Uchwała Nr 230/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr 231/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie  umorzenia należności pieniężnej Skarbu Państwa

Uchwała Nr 232/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiegodo zaciągnięcia zobowiązania na zakup i dystrybucję energii elektrycznej

Uchwała Nr 233/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w powiatowych jednostkach organizacyjnych.

Uchwała Nr 234/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie upoważnienia do umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających jednostce – Dom Dziecka w Supraślu

Uchwała Nr 235/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

     Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 51 z dnia 16 listopada 2015r.

Uchwała Nr 222/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2016 rok.

Uchwała Nr 223/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016 – 2020

Uchwała Nr 224/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej Skarbu Państwa

Uchwała Nr 225/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach

Uchwała Nr 226/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 50 z dnia 10 listopada 2015r.

Postanowienie Nr 218/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie  zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1521B na odcinku Łapy-Pluśniaki – droga powiatowa Nr 1522 B, ze zjazdami, przebudową z rozbudową mostu na rz. Szeroka Struga oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej (gm. Łapy)”.

Uchwała Nr 219/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr 220/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w sferze udzielania  nieodpłatnej pomocy prawnej

Uchwała Nr 221/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 49 z dnia 3 listopada 2015r.

Uchwała Nr 216/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości pomiędzy Powiatem Białostockim   i osobami fizycznymi

Uchwała Nr 217/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie powiatu na 2015 rok.

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 48 z dnia 29 października 2015r.

Uchwała Nr 214/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą  Nr XV/94/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015

Uchwała Nr 215/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie udzielenia pożyczki pieniężnej

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 47 z dnia 27 października 2015r.

Uchwała Nr 211/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Białostockiego

Uchwała Nr 212/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie  uchylenia uchwały Nr 52/2003 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 marca 2003r. w sprawie kontroli przestrzegania przez podległe i nadzorowane jednostki  sektora finansów publicznych procedur kontroli finansowej.

Uchwała Nr 213/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 46 z dnia 22 października 2015r.

Uchwała Nr 210/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą    Nr XIV/91/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 45 z dnia 20 października 2015r.

Postanowienie Nr 203/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B (Czaplino – Niewodnica Kościelna – Topole – Markowszczyzna) na odcinku od cmentarza do granicy z Gminą Choroszcz, ze zjazdami, przebudową przepustów oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej (gm. Turośń Kościelna)”.

Uchwała Nr 204/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości

Decyzja Nr 205/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie  wygaśnięcia trwałego zarządu

Uchwała Nr 206/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie  upoważnienia do podpisania wniosku, podpisania i realizacji umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Uchwała Nr 207/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku, podpisania i realizacji umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Uchwała Nr 208/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Uchwała Nr 209/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 44 z dnia 13 października 2015r.

Uchwała Nr 195/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 października 2015 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie projektu  p.n. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (I)” realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Uchwała Nr 196/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 października 2015 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (I)” realizowanego w ramach Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Uchwała Nr 197/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 października 2015 r. w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Białostockiego prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości zajętej pod drogę powiatową

Postanowienie Nr 198/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1392B w m. Obrubniki wraz ze zjazdami (gm. Dobrzyniewo Duże).

Postanowienie Nr 199/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969B na odcinku przejścia przez miejscowość Łaś Toczyłowo (Gmina Zawady) ze zjazdami, wraz z budową i przebudową przepustów oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej od km rob. 0+000 do km rob. 0+800”;

Uchwała Nr 200/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie powiatu na 2015 rok.

Uchwała Nr 201/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 października 2015 r. w sprawie  ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Białymstoku na rok 2016

Uchwała Nr 202/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i finansowania świadczeń rodzinom zastępczym i usamodzielnianym wychowankom związanych z realizacją zadań dotyczących pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 43 z dnia 6 października 2015r.

Uchwała Nr 189/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 października 2015 r. w sprawie przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego” w roku 2015.

Uchwała Nr 190/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 października 2015 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Pani Iwony Heleny Rojcewicz – p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.

Uchwała Nr 191/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 października 2015 r. w sprawie upoważnienia Pani Doroty Kolenda - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 192/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 października 2015 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku, podpisania i realizacji umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Uchwała Nr 193/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 października 2015 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku, podpisania i realizacji umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Uchwała Nr 194/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 października 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka w Supraślu do zaciągania zobowiązań

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 42 z dnia 29 września 2015r.

Postanowienie Nr 184/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej – „Rozbudowa drogi gminnej Nr 106866B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1477B Zabłudów – Gnieciuki - Sieśki – Ostrówki w m. Kol. Zabłudów, gm. Zabłudów do mostu przez rzekę Rudnia w m. Kol. Zabłudów, gmina Zabłudów”

Uchwała Nr 185/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie  wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych, na terenie miasta i gminy Choroszcz

Uchwała Nr 186/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości „Nagrody Starosty Białostockiego’’ nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki  w roku 2015.

Uchwała Nr 187/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie  powołania Komisji do przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego’’

Uchwała Nr 188/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie  zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 41 z dnia 24 września 2015r.

Uchwała Nr 182/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Powiatu Białostockiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach

Uchwała Nr 183/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą  Nr XIII/ 83 /2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 40 z dnia 22 września 2015r.

Uchwała Nr 177/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznegona ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiegona lata 2016-2018.

Postanowienie Nr 178/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 września 2015 roku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin – Złotoria (gm. Tykocin) od km 0+000 do km 8+009,15 ze zjazdami, wraz z przebudową mostu oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

Postanowienie Nr 179/2015 Zarządu Powiatu Białostockiegoz dnia 15 września 2015 roku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji polegającej na „Budowie mostu przez rzekę Supraśl w m. Supraśl wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 676”.

Uchwała Nr 180/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zwrotnego przeniesienia prawa własności nieruchomości na rzecz  Skarbu Państwa

Uchwała Nr 181/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tykocin na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022”

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 39 z dnia 15 września 2015r.

Postanowienie Nr 171/2015 z dnia 15 września 2015 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi powiatowej Nr 1532B Bojary – przystanek Kolejowy Bojary ze zjazdami wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej (Gmina Turośń Kościelna).

Postanowienie Nr 172/2015 z dnia 15 września 2015 roku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi gminnej Nr 106866B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1477B Zabłudów – Gnieciuki – Sieśki – Ostrówki w m. Ostrówki, gm. Zabłudów do skrzyżowania z drogą powiatową 1480B Pawły – Dawidowicze – Soce – Trześcianka w m. Dawidowicze, gm. Zabłudów”.

Postanowienie Nr 173/2015 z dnia 15 września 2015 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej – „Budowa drogi gminnej Nr 106866B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1477B Zabłudów – Sieśki – Ostrówki w m. Kol. Zabłudów, gm. Zabłudów do mostu przez rzekę Rudnia w m. Kol. Zabłudów, gmina Zabłudów (początek 0+0,00 od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1477B Zabłudów – Sieśki – Ostrówki w m. Kol. Zabłudów, gm. Zabłudów w natomiast koniec 30m przed mostem na rzece Rudnia w m. Kol. Zabłudów, gm. Zabłudów 1+683,15) wraz ze zjazdami i przepustami pod zjazdami, przepustami pod drogą, rowami przydrożnymi oraz wycinką drzew”

Uchwała Nr 174/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od 1 stycznia 2016 roku

Uchwała Nr 175/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2016-2017

Uchwała Nr 176/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 38 z dnia 8 września 2015r.

Uchwała Nr 167/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 września 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych, dróg wewnętrznych położonych na terenie Gminy Łapy

Postanowienie Nr 168/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 września 2015 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1538B Choroszcz (droga do Kościuk) – Kościuki w obrębie wsi Kościuki od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+877,30 wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej

Uchwała Nr 169/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 września 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Kierownika Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół w Michałowie

Uchwała Nr 170/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 września 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „JAWOR” w Jałówce

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 37 z dnia 31 sierpnia 2015r.

Uchwała Nr 160/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania

Uchwała Nr 161/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania

Uchwała Nr 162/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie powierzenia stanowiska kierownika kształcenia praktycznego w Zespole Szkół w Michałowie

Uchwała Nr 163/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Zespołu Szkół   w Michałowie w przypadku jego nieobecności

Uchwała Nr 164/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania  budżetu Powiatu Białostockiego za    I półrocze 2015 roku

Uchwała Nr 165/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą   Nr XII/79/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015

Uchwała Nr 166/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie powiatu na 2015 rok.

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 36 z dnia 25 sierpnia 2015r.

Uchwała Nr 155/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu p.n. „Rozwój – Praca – Odpowiedzialność” realizowanego w ramach Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

Uchwała Nr 156/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości

Uchwała Nr 157/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie naboru uczniów i słuchaczy do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki 

Uchwała Nr 158/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwała Nr 159/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 35 z dnia 18 sierpnia 2015r.

Uchwała Nr 153/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie  zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Uchwała Nr 154/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie przyznania dodatkowych zajęć lekcyjnych

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 34 z dnia 11 sierpnia 2015r.

Postanowienie Nr 143/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lipca 2015 roku w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie realizacji inwestycji drogowej polegającej „Budowie drogi gminnej od istniejącej drogi serwisowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 8 do drogi powiatowej nr 1418B Wasilków- Rybniki, od km 0+000 do km 0+895,4 w obrębach geodezyjnych Rybniki i Sochonie, gm. Wasilków wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną”.

Uchwała Nr 144/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi nr 1411B Przytulanka od drogi nr 1404B- Rusaki-Konopczyn- droga krajowa nr 65

Uchwała Nr 145/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi nr 1348B Morusy- droga wojewódzka 671

Uchwała Nr 146/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi nr 1839B Laskowiec- Brzeziny- Giełczyn

Uchwała Nr 147/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi nr 2274B ul. Szpitalnej w Bielsku Podlaskim

Uchwała Nr 148/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o nadaniu kategorii drogi powiatowej odcinkowi ulicy Ekologicznej do gr. adm. miasta Bielsk Podlaski w kierunku miejscowości Hryniewicze

Uchwała Nr 149/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych,  dróg zlokalizowanych na działkach o nr geod. 325, 20/3, 333/3, 334/201, 334/192, 334/207, 334/219, 334/151 w obrębie geodezyjnym nr 13 - miasto Wasilków

Uchwała Nr 150/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lipca 2015 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania

Uchwała Nr 151/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lipca 2015 roku w sprawie  wprowadzenia zmian w uchwale Nr 139/2015  Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 lipca 2015 roku  w sprawie powołania, określenia organizacji, składu i trybu pracy Sądu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu architektoniczno-urbanistycznego  na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Uchwała Nr 152/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 33 z dnia 28 lipca 2015r.

Postanowienie Nr 140/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie zaopiniowania wniosku, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie ulic Granicznej i Dolnej w Zaściankach i Grabówce oraz ulic Greckiej i Wiosennej w Zaściankach wraz z budową nowej i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej.

Postanowienie Nr 141/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie zaopiniowania wniosku, w sprawie realizacji inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie ul. Polonijnej w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże od km 0+018,60 do km 0+663,80 wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową: elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami, sieci kablowej SN-15kV, napowietrznej linii telekomunikacyjnej oraz doziemnych kabli telekomunikacyjnych, zagłębieniem odcinka sieci gazowej i przebudową dwóch gazowych punktów redukcyjno- pomiarowych”.

Uchwała Nr 142 /2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie, podziału rezerw w budżecie powiatu na rok 2015.

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 32 z dnia 21 lipca 2015r.

Uchwała Nr 138/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Uchwała Nr 139/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie powołania, określenia organizacji, składu i trybu pracy Sądu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 31 z dnia 17 lipca 2015r.

Uchwała Nr 136/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Uchwała Nr 137/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie wskazania członków zarządu upoważnionych do dokonania czynności prawnych w związku z udzieleniem poręczenia kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach w Spółdzielczym Banku Rozwoju Oddział w Białymstoku.

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 30 z dnia 14 lipca 2015r.

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu nie podjęto żadnych uchwał, decyzji, postanowień.

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 29 z dnia 10 lipca 2015r.

Uchwała Nr 135/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr X/77/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 28 z dnia 08 lipca 2015r.

Postanowienie nr 130 /2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 08 lipca 2015 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin – Rzędziany (Gm. Tykocin) od km 0+000 do km 7+687 wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.”

Postanowienie nr 131 /2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 08 lipca 2015 roku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1492B od km rob. 0+000 do km rob. 0+102,00 i nr 1493B od km rob. 0+000 do km rob. 0+132,89 w m. Olmonty gm. Juchnowiec Kościelny, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Uchwała Nr 132/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 08 lipca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości

Uchwała Nr 133/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 08 lipca 2015 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Uchwała Nr 134/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 08 lipca 2015 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach do realizacji inwestycji przewidzianej do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 27 z dnia 02 lipca 2015r.

Uchwała Nr 129 /2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 02 lipca 2015 roku w sprawie wyłonienia spośród Zarządu Powiatu Białostockiego członka Komisji konkursowej

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 26 z dnia 30 czerwca 2015r.

Uchwała Nr 125 /2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (I)” realizowanego w ramach Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Uchwała Nr 126 /2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr IX/73/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015

Uchwała Nr 127 /2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie powiatu na 2015 rok.

Uchwała Nr 128 /2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 - 2019.

       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 25 z dnia 23 czerwca 2015r.

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu nie podjęto żadnych uchwał, decyzji, postanowień.

       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 24 z dnia 16 czerwca 2015r.

Postanowienie Nr 123/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie realizacji inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Henrykowo w zakresie pętli autobusowej wraz z rozbiórką i budową niezbędnej infrastruktury technicznej”.

Uchwała Nr 124/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie powiatu na 2015 rok.

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 23 z dnia 10 czerwca 2015r.

Uchwała Nr 117/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie dokonania darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Czarna Białostocka.

Uchwała Nr 118/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do wynajęcia części nieruchomości.

Decyzja Nr 119/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 czerwca 2015 roku zmieniająca decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.

Uchwała Nr 120/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań do realizacji przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 121/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie powiatu na 2015 rok.

Uchwała Nr 122/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie upoważnienia Wicestarosty Powiatu Białostockiego do reprezentowania Powiatu Białostockiego w Konwencie Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”.

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 22 z dnia 28 maja 2015r.

Uchwała Nr 113/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie.

Uchwała Nr 114/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno – Doradczego przy Zarządzie Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 115/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach w Spółdzielczym Banku Rozwoju Oddział w Białymstoku.

Uchwała Nr 116/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr VIII/59/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 21 z dnia 25 maja 2015r.

Postanowienie Nr 108/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji polegającej na budowie dróg nr 1 i 2 w projektowanej strefie przemysłowo-usługowej w Gminie Zabłudów.

Postanowienie Nr 109/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji polegającej na budowie drogi nr 3 w projektowanej strefie przemysłowo-usługowej w Gminie Zabłudów.

Decyzja Nr 110/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2015 roku zmieniająca decyzję w sprawie wygaśnięcia i ustanowienia trwałego zarządu.

Uchwała Nr 111/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie przekazania składników mienia  Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 112/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Łapach w przypadku jego nieobecności.

       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 20 z dnia 15 maja 2015r.

Postanowienie Nr 92/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1509B Zawyki-Zawyki Ferma (Gmina Suraż) – Etap I od km 0+000 do km 0+510,50.

Uchwała Nr 93/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Białostockiego udziału w prawie własności nieruchomości zajętej pod drogę powiatową.

Postanowienie Nr 94/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1393B w m. Dobrzyniewo Fabryczne – ul. Królewska (Gmina Dobrzyniewo Duże).

Uchwała Nr 95/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 maja 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr 96/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie  przeznaczenia do wynajęcia części nieruchomości.

Uchwała Nr 97/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów  i  rokowań dotyczących zbywania, wydzierżawiania oraz wynajmowania nieruchomości będących własnością Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 98/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie częściowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Uchwała Nr 99/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach.

Uchwała Nr 100/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku i zawarcia umowy finansowej na realizację inwestycji współfinansowanej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Uchwała Nr 101/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie zmiany zasad obowiązujących w Powiecie Białostockim przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2015 r. Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Uchwała Nr 102/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie zasad obowiązujących w Powiecie Białostockim przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2015 r. - Moduł I.

Uchwała Nr 103/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 maja 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem.

Uchwała Nr 104/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnemu Domowi Dziecka w Krasnem funkcjonującego w ramach Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. J. Korczaka w Krasnem.

Uchwała Nr 105/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie sprawozdania finansowego za 2014 rok.

Uchwała Nr 106/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2015 rok.

Uchwała Nr 107/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie korekty informacji o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2014 rok.

   Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 19 z dnia 30 kwietnia 2015r.

Uchwała Nr 85/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO” w Supraślu.

Uchwała Nr 86/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie częściowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Uchwała Nr 87/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr VII/44/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Uchwała Nr 88/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2015 rok.

Uchwała Nr 89/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Białostockiego udziału w prawie własności nieruchomości zajętej pod drogę powiatową.

Postanowienie Nr 90/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji polegającej na budowie zespołu dróg w projektowanej strefie przemysłowo-usługowej w Gminie Zabłudów.

Postanowienie Nr 91/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1522B na odcinku Daniłowo Duże – droga Nr 681 (Gmina Poświętne).

   Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 18 z dnia 28 kwietnia 2015r.

Uchwała Nr 83/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr 84/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie reprezentacji Powiatu Białostockiego w Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

    Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 17 z dnia 21 kwietnia 2015r.

Uchwała Nr 82/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad obowiązujących w powiecie białostockim przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2015 r. Moduł II -  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

    Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 16 z dnia 8 kwietnia 2015r.

Uchwała Nr 78/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Uchwała Nr 79/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie darowizny nieruchomości drogowej pozbawionej kategorii drogi powiatowej na rzecz gminy.

Uchwała Nr 80/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości.

Uchwała Nr 81/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie powiatu na 2015 rok.

       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 15 z dnia 31 marca 2015r.

Uchwała Nr 74/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie częściowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Uchwała Nr 75/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Uchwała Nr 76/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr VI/ 42 /2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 marca  2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Uchwała Nr 77/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 14 z dnia 25 marca 2015r.

Uchwała Nr 65/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Uchwała Nr 66/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim oraz powiecie miasto Białystok (I)” realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Postanowienie Nr 67/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi w miejscowości Łapy Kołpaki od drogi wojewódzkiej nr 681 do ul. Kruczkowskiego w Gąsówce Starej Kolonii”.

Uchwała Nr 68/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie oceny działalności w 2014 r. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej prowadzonego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Czarnej Białostockiej.

Uchwała Nr 69/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie oceny działalności w 2014 r. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach prowadzonego przez Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku.

Uchwała Nr 70/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie oceny działalności w 2014 r. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli prowadzonego przez Fundację Podlaskie Hospicjum Onkologiczne.

Uchwała Nr 71/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie częściowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Uchwała Nr 72/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2014 rok.

Uchwała Nr 73/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2014 rok.

       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 13 z dnia 12 marca 2015r.

Postanowienie Nr 59/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie realizacji inwestycji drogowej polegającej na Przebudowie ulicy Plac T. Kościuszki w Supraślu wraz z niezbędną infrastrukturą.

Uchwała Nr 60/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie określenia sposobu realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych należących do kompetencji samorządu powiatowego w zakresie finansowym w 2015r.

Uchwała Nr 61/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Uchwała Nr 62/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Uchwała Nr 63/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie powiatu na 2015 rok.

Uchwała Nr 64/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2014 rok.

       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 12 z dnia 25 lutego 2015r.

Uchwała Nr 53/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie  wypowiedzenia umowy o zarządzanie Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Uchwała Nr 54/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku do zaciągania zobowiązań.

Postanowienie Nr 55/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1392B na odcinku Fasty – Dobrzyniewo Fabryczne wraz z przebudową, tj. rozbiórką i budową mostu na rzece Białej, gmina Dobrzyniewo Duże.

Uchwała Nr 56/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Uchwała Nr 57/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Uchwała Nr 58/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie upoważnienia Starosty Powiatu Białostockiego do zaciągania zobowiązań.

       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 11 z dnia 16 lutego 2015r.

Uchwała Nr 48/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

Uchwała Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

Uchwała Nr 50/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania.

Uchwała Nr 51/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Uchwała Nr 52/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 PLAN WYKONAWCZY.

       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 10 z dnia 11 lutego 2015r.

Uchwała Nr 41/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Białostockiego  pod drogę powiatową.

Uchwała Nr 42/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Białostockiego  pod drogę powiatową.

Decyzja Nr 43/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie ustanowienia na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, trwały zarząd dla nieruchomości, wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1539B o przebiegu: Choroszcz (ul. Zastawie I)  – Zaczerlany – Zawady – stacja kolejowa Baciuty, położonej w gminie Choroszcz.

Uchwała Nr 44/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie korekty przekazania kierownikom jednostek budżetowych informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w uchwale budżetowej na 2015 rok.

Uchwała Nr 45/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie naboru uczniów i słuchaczy do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwała Nr 46/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Uchwała Nr 47/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie upoważnienia do udzielania odpowiedzi na zapytania, wnioski i interpelacje Radnych.

       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 9 z dnia 4 lutego 2015r.

Postanowienie Nr 37/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej – „Budowa ul. Krańcowej, ul. Jaśminowej, ul. Konwaliowej, ul. Różanej i ul. Strażackiej w Łapach” .

Postanowienie Nr 38/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi powiatowej NR 1551B na odcinku droga krajowa Nr 8 – Porosły – Krupniki, gm. Choroszcz od km 0+000 do km 1+872.

Decyzja Nr 39/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie zmiany wysokości opłaty rocznej z tytułu  trwałego zarządu nieruchomości.

Uchwała Nr 40/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie  przekazania kierownikom jednostek budżetowych informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych  przyjętych w uchwale budżetowej na 2015 rok.

       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 8 z dnia 29 stycznia 2015r.

Uchwała Nr 34/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg położonych na terenie gminy Łapy.

Uchwała Nr 35/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi położonej w granicach administracyjnych miejscowości Supraśl.

Uchwała Nr 36/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg położonych w granicach administracyjnych miejscowości Zaścianki i Grabówka gm. Supraśl.

       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 7 z dnia 26 stycznia 2015r.

Postanowienie Nr 31/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1392B i Nr 1393B w m. Dobrzyniewo Fabryczne – ul. Królewska (Gmina Dobrzyniewo Duże) od km 0+000 do km 1+132,09 w zakresie budowy i przebudowy zjazdów gospodarczych.

Uchwała Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie przyznania dodatkowych zajęć lekcyjnych.

Uchwała Nr 33/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 stycznia 2015 roku uchylająca uchwałę w sprawie zasad ustalania premii dla dyrektorów niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego.

        Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 6 z dnia 19 stycznia 2015r.

Uchwała Nr 29/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości.

Uchwała Nr 30/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy.

        Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 5 z dnia 8 stycznia 2015r.

Uchwała Nr 22/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej, położonej w obrębie Tykocin gm. Tykocin.

Postanowienie Nr 23/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ronda w miejscowości Olmonty (skrzyżowanie dróg powiatowych nr 1492 B i nr 1493 B) oraz chodnika do ul. Jaworowej w ciągu drogi powiatowej nr 1493 B (Gmina Juchnowiec Kościelny).

Uchwała Nr 24/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Uchwała Nr 25/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Uchwała Nr 26/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości położonej w Supraślu na czas oznaczony do 3 lat.

Uchwała Nr 27/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat.

Uchwała Nr 28/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy i Programów Działalności Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach na 2015 r.

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Katarzyna Anuszkiewicz

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 15-01-2015

Data udostępnienia w BIP: 15-01-2015 08:59

Data modyfikacji informacji: 12-01-2016 07:58