9.04.2020 r.

 

Protokół Nr XXVI/2020

z obrad XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

w dniu 9 kwietnia 2020 r.

w trybie zdalnym w formie wideo transmisji.

 

Obrady XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji, w dniu 9 kwietnia 2020 roku o godz. 1600 w trybie zdalnym, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2).

    W obradach XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:

  • Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
  • Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
  • Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach (zdalnie).

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 26 Radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

W obradach XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Andrzej Babul, Adam Backiel, Bożena Bieryło, Maria Busłowska, Roman Czepe (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Jolanta Den, Andrzej Gąsowski, Mariusz Gołaszewski (Wiceprzewodniczący Rady), Barbara Grabowska,  Anna Grycuk, Jan Kaczan, Michał Kozłowski, Elżbieta Jaroszuk, Rafał Łada, Paweł Kondracki (Wiceprzewodniczący Rady), Zdzisław Łukaszewicz (Członek Zarządu), Bożena Nienałtowska, Jan Bolesław Perkowski (Starosta Powiatu Białostockiego), Jadwiga Piotrowska, Eugeniusz Siemieniuk, Sebastian Ptaszyński (Członek Zarządu), Sylwia Rząca, Henryk Suchocki, Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka, Bogdan Zdanowicz, Zenon Żukowski.

 

Nieobecny był: Jan Gradkowski (Członek Zarządu), (obecność usprawiedliwiona).

 

Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż porządek dzienny XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego został przesłany Radnym. Jednocześnie zapytał o uwagi do porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski odczytał wniosek
o zwołanie XXVI nadzwyczajnej sesji stanowiący porządek obrad (zał. nr 3):

  1. Otwarcie obrad XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2019 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2019 rok.
  5. Zamknięcie obrad XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Ad 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020 (zał. nr 4).

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego poprosił o wyjaśnienie potrzeby zakupu karetki dla SP ZOZ w Łapach oraz jak będzie ona wykorzystywana po zakończeniu epidemii.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż po epidemii karetka wykorzystywana będzie w Szpitalu do wyjazdów pogotowia ratunkowego w ramach oddziału Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Dodał, iż posiada ona wszystkie niezbędne homologacje. Zaznaczył, iż została zakupiona za 169 500 zł bez wyposażenia. Dodał, iż resztę wyposażenia z czasem trzeba będzie zakupić. Poinformował, iż zakup karetki był nieunikniony ze względy na powstanie SOR-u w Szpitalu w Łapach.

 Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego poprosił o wyjaśnienie przekazania dotacji w kwocie 75 000 zł na wyposażenie komórek Szpitala w Łapach.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż jest to zmniejszenie dotacji z 300 000 zł część kwoty została przekazana na karetkę i termomodernizację budynku przychodni na ul. Piaskowej w Łapach, a pozostała kwota wynosi 75 000 zł. Wyjaśnił, iż dotacja wymieniona w punkcie 12 projektu budżetu powiatu miała zostać przekazana z rezerw budżetowych Państwa, lecz ze względu na epidemię środki te nie zostaną przekazane.

 

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poinformował, iż Pan Starostwa Powiatu Białostockiego w wyniku negocjacji z firmą sprzedającą karetkę wynegocjował respirator.

 

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego przypomniał, iż w ubiegłych latach w szpitalu istniał problem z dowozem pacjentów na dializy. Zapytał, czy zakupiona karetka będzie mogła pełnić tę funkcję.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż taką funkcję będzie mogła pełnić, lecz na chwilę obecną jej celem jest przewóz pacjentów z podejrzeniem zachorowania na COVID -19. Dodał, iż karetka będzie mogła również odwozić pacjentów, gdyż dziś takie zdanie prowadzi odpłatnie firma zewnętrzna.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego dopowiedziała, iż w projekcie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020 zawarty jest punkt dotyczący pokrycia ujemnego wyniku finansowego Szpitala w Łapach, który wynosi 297 947,05 zł.

Pani Jolanta Den - Radna Powiatu Białostockiego zapytała dla jakich gmin powiatu posłuży zakupiona karetka.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż karetka posłuży dla wszystkich mieszkańców powiatu, którzy znajdą się w Szpitalu w Łapach. Wyjaśnił, iż zaistniał problem transportu pacjentów między szpitalami, gdyż firma która wygrała przetarg na przewóz osób chorych, nie posiadała w umowie przetargowej punktu dotyczącego przewozu osób chorych na COVID-19 i  takich usług nie prowadzi. Dodał, iż w sytuacji przewozu osoby z podejrzeniem choroby COVID-19, która później trafia na izbę przyjęć uniemożliwi pracę personelu medycznego do czasu otrzymania wyników zakażenia na COVID-19. W sytuacji posiadania swojej karetki, gdy pojawi się pacjent z podejrzeniem zachorowania można go od razu przewieść do Szpitala w Łomży, czy do Białegostoku, a izba przyjęć w Szpitalu w Łapach mogłaby przyjmować innych pacjentów.

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego dodał, iż karetka będzie mogła również wspomóc inne szpitale w transporcie osoby podejrzanej zakażeniem na COVID-19.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego dopowiedział, iż jeśli będzie przewożony pacjent z Czarnej Białostockiej, czy z Wasilkowa na dializy, to zostanie przewieziony tą karetką.

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka zapytała, czy osoba zarażona wirusem COVID-19 pochodząca np. z Wasilkowa zostanie przewieziona do szpitala zakupioną karetką.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż ta decyzja zostanie podjęta przez stacje sanitarno – epidemiologiczną. Dodał, iż jeżeli pacjent np. z Wasilkowa, czy Czarnej Białostockiej trafi do szpitala w Łapach u którego będzie podejrzenie zakażenia wirusem, to wtedy transport do szpitala zakaźnego odbędzie się za pomocą nowej karetki. 

Pan Bogdan Zdanowicz – Radny Powiatu Białostockiego poprosił o wyjaśnienie, czego dotyczy projekt powiatu z Gminą Juchnowiec Kościelny, który opiewa na około 100 000 zł.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Białymstoku znajdowały się 72 dokumentacje projektowe, a w tym momencie zostało 28 dokumentacji. Dodał, iż projekt dotyczy tzw. starodroży, czyli po wstępnym remoncie dróg mają być przekazane dla gmin. Zaznaczył, iż w dniu dzisiejszym zapadnie decyzja Pana Premiera RP odnośnie finansowania programu „Funduszu Dróg Samorządowych”.  

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż problem ze starodrożami istnieje od pewnego czasu. Dodał, iż drogi – nr 698 i 682 oraz 678 przechodzą z poziomu drogi wojewódzkiej, na poziom powiatowy. Zaznaczył, iż w tej sytuacji powiat może przekazać drogę gminie lub wyremontować i wtedy przekazać, lecz etap dokumentacji wskaże najrozsądniejszą decyzję.

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka poprosiła o przygotowanie zestawienia na jakim poziomie w 2019 roku były wpływy z poszczególnych gmin do budżetu powiatu.

 Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego odpowiedziała, iż to mieszkańcy poszczególnych gmin płacą podatek dochodowy. Zaznaczyła, iż takie dane posiada tylko Izba Skarbowa. 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż takie wystąpienie wystosuje do Izby Skarbowej, gdyż Zarząd Powiatu nie posiada takich danych. Poprosił o przypomnienie prośby, już po walce z pandemią.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego zapytała, czy zostały zakupione środki ochrony dla personelu i mieszkańców Powiatowych Domów Pomocy Społecznej.  Dopytała jak można wspomóc DPS-y i jakie działania zostały wykonane w jednostkach powiatu w walce z COVID-19.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż osobiście był w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy, gdzie posiadał rękawiczki, maseczkę oraz została sprawdzona temperatura ciała. Poinformował, iż goście, którzy przychodzą nie są wpuszczani w głąb budynku, tylko przyjmowani są  w sali konferencyjnej. Dodał, iż na dzień dzisiejszy żaden z DPS-ów nie zgłaszał potrzeby wyposażenia ochronnego. Zaznaczył, iż zobowiązani są, aby wysyłać dwa razy w tygodniu informację o stanie środków zabezpieczających. Poinformował, iż udało się zakupić około 600 litrów płynu dezynfekującego, który już częściowo został rozdany jednostkom Starostwa. 

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego dodał, iż największa odpowiedzialność w takich placówka spoczywa na dyrektorach, pracownikach i pensjonariuszach.

Pani Sylwia Rząca – Radna powiatu Białostockiego zapytała w jakim stanie technicznym jest zakupiona karetka do szpitala w Łapach.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż jest to karetka marki Ford z 2017 roku, stan przebiegu wynosi 88 000 km. Poinformował, iż prawdopodobnie dziś o około godz. 18:00 przyjedzie pod Szpital Powiatowy w Łapach. 

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego zapytał skąd pochodzi karetka.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż karetka pochodzi od firmy, która zajmuje się sprzedażą nowych i używanych karetek, firma mieści się w Wadowicach.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 20 głosach „za” (zał. nr 5) podjęła uchwałę Nr XXVI/196/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020 (zał. nr 6).

 

Ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2019 rok.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2019 rok (zał. nr 7).

Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach wyjaśniła, iż sprawozdanie przedstawia rzetelny, jasny obraz sytuacji majątkowej jednostki na dzień 31 grudnia 2019 r. Dodała, iż sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości oraz iż jednostka podlega corocznemu obowiązku badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Zaznaczyła, iż sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodne z treścią obowiązującymi w jednostce przepisami prawa, postanowieniami umowy jednostki.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego pogratulował dobrze sporządzonej prognozy straty finansowej szpitala. Poinformował, iż wobec pokrycia straty netto szpitala, powiat dokłada jeszcze ok. 8 000 000 zł, co stanowi dużą kwotę na działalność jednostki. Zaznaczył, iż za rok po skończonych inwestycjach w szpitalu powiat straci możliwość korygowania strat za pomocą amortyzacji i wtedy będzie bardzo niebezpiecznie.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż strata netto szpitala jest niepokojąca, ale trzeba zaznaczyć, iż tegoroczny kontrakt opiewał na 22 000 000 zł, z czego  1 800 000 zł stanowi kwota wynagrodzeń. Dodał, iż amortyzacja w szpitalu jeszcze potrwa, gdyż nie jest oddany do użytku budynek SOR-u. Zaznaczył, iż Zarząd Powiatu stale stara się o zwiększenie kontaktów. Wyraził swoją nadzieję, iż po epidemii nastawienie do szpitali powiatowych się zmieni, że będą coraz bardziej doceniane.

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka zapytała do jakiej kwoty Starosta Powiatu planuje dofinansowanie szpitala w Łapach.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż to cała Rada Powiatu decyduje o finansowaniu szpitala, a Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady. Dodał, iż inwestycje nie generują strat, a jeśli nie będą spełniane wymogi dla szpitala to wtedy zostanie zamknięty, ze względy na nie przechodzenie akredytacji. 

Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach dodała, iż tegoroczna strata głównie wynika z ubiegłorocznych podwyżek dla personelu – w skali roku było to 500 000 zł. Zaznaczyła, iż dalszy rozwój działalności szpitala, nie już możliwy korzystając z dotychczasowej kubatury, dopiero teraz według Narodowego Funduszu Zdrowia szpital buduje kontrakt. Wyjaśniła, iż szpital rozpoczyna budowę kontaktów od niskich kwot finansowych. Przypominała, iż początkowy kontrakt na Zespół Oddziału Intensywnej Terapii wynosił 39 000 zł, a późniejszy 2 300 000 zł. Dopowiedziała, iż występowała do Narodowego Funduszu Zdrowia o zapłacenie nadwykonań, lecz po tym burzliwym okresie nie przewidują dużej wypłaty. Poinformowała, iż wzrost płacy minimalnej wygeneruje 650 000 zł. Dodała, iż od 1 kwietnia 2020 r. szpital otrzymał kontrakt na otworzenie Poradni Okulistycznej.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał, czy kwota na wynagrodzenia personelu zostanie wygenerowana przez szpital, czy potrzebna będzie kolejna pożyczka z budżetu powiatu.

Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach odpowiedziała, iż wzrost ryczałtu wyniósł 580 000 zł w skali roku, więc szpital poradzi sobie z pokryciem wzrostu płacy minimalnej. Zaznaczyła, iż przestała obowiązywać ustawa o wzroście wynagrodzeń w poszczególnych grupach zawodowych szpitala i jej skutek obowiązywać będzie od 1 lipca, więc z tych bieżących umów szpital nie posiada pokrycia, lecz wszelkie prace będą wykonywane, aby zapewnić wszelkie pokrycia.  

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2019 rok.

Rada Powiatu Białostockiego przy 22 głosach „za” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” (zał. nr 8) podjęła uchwałę Nr XXVI/197/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2019 rok (zał. nr 9).

 

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2019 rok.

Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2019 rok (zał. nr 10).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2019 rok.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 20 głosach „za” oraz 6 głosach „wstrzymujących się” (zał. nr 11) podjęła uchwałę Nr XXVI/198/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2019 rok (zał. nr 12).

 

 

Ad 5. Zamknięcie obrad XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zamknął obrady XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu VI kadencji w dniu 9 kwietnia 2020 r. o godz. 16:20.

 

 

 

    Protokołowała:                                                                                                                                       Podpisał:

        Joanna Sanik                                                                                                                    Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

                                                                                                                                                           Pan Zenon Żukowski

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 09-04-2020

Data udostępnienia w BIP: 22-05-2020 12:12

Data modyfikacji informacji: 22-05-2020 12:12