23.01.2020 r.Protokół nr XXII/2020
z obrad XXII sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji
w dniu 23 stycznia 2020 r.
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 


Obrady XXII sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w dniu 23 stycznia 2020 roku o godzinie 14:00 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości  (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

W obradach XXII sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:
•    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
•    Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
•    Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
•    Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
•    Pan Jarosław Kapica – Główny specjalista w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
•    Pan Maciej Sańczyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji,
•    Pani Kamilla Łaguna - Ryszkiewicz – p. o. Dyrektora WSSiZK,
•    Pani Małgorzata Nowik – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego,
•    Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa,
•    Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku,
•    Pani Dorota Krystyna Kolenda –  Dyrektor PUP,
•    Pani Julita Skiepko – Dyrektor Wydziału KSTiP,
•    Pan Piotr Pyłkowski – Samodzielne stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
•    Piotr Łapiński – Główny specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego,
•    Pani Ewelina Buczyńska – Kiślaczuk – Rzecznik Prasowy.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 23 radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. W obradach XXII sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Pan Andrzej Babul, Pan Adam Backiel, Pani Bożena Bieryło, Pani Maria Busłowska, Pan Andrzej Gąsowski, Pan Mariusz Gołaszewski (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pani Barbara Grabowska, Pan Jan Gradkowski (Członek Zarządu Powiatu Białostockiego), Pani Anna Grycuk, Pani Elżbieta Jaroszuk, Pan Paweł Kondracki (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Michał Kozłowski, Pan Rafał Łada, Pan Zdzisław Łukaszewicz (Członek Zarządu Powiatu Białostockiego), Pani Bożena Nienałtowska, Pan Jan Bolesław Perkowski (Starosta Powiatu Białostockiego), Pani Jadwiga Piotrowska, Pan Sebastian Ptaszyński (Członek Zarządu Powiatu Białostockiego), Pan Eugeniusz Siemieniuk, Pan Henryk Suchocki, Tamara Maria Tyszkiewicz - Winogrodzka, Pan Bogdan Zdanowicz, Pan Zenon Żukowski.

Nieobecni byli: Pan Roman Czepe (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Pani Jolanta Den, Pan Jan Kaczan, Pani Sylwia Rząca.


Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż porządek dzienny XXII sesji Rady Powiatu Białostockiego został przesłany Radnym. Zapytał, czy są do niego uwagi.

Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski zgłosił zmiany do porządku obrad:
•    wprowadzenie do porządku obrad puntu nr 3: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020”.
•    wprowadzenie do porządku obrad puntu nr 4: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 – 2034”.

Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski zarządził głosowanie nad wprowadzeniem ww. punktów.

Rada Powiatu Białostockiego przy 19 głosach „za” (zał. nr 4) wprowadziła do porządku obrad punkt nr 3: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020”.


Rada Powiatu Białostockiego przy 20 głosach „za” (zał. nr 5) wprowadziła do porządku obrad punkt nr 4: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 – 2034”.Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przedstawił zebranym porządek obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad XXII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwały w zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 – 2034.
5.    Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2019.
6.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
7.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
8.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki na rok 2020.
9.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
10.    Przedstawienie sprawozdań z pracy Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego za 2019 rok.
11.    Interpelacje i zapytania Radnych.
12.    Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
13.    Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Powiatu Białostockiego oraz z obrad XXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
14.    Sprawy różne.
15.    Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020 (zał. nr 6).

Pytań i uwag nie zgłoszono.


Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020 przedstawiła:

•    Pani Bożena Nienałtowska - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.

Rada Powiatu Białostockiego przy 20 głosach „za” (zał. nr 7) podjęła uchwałę Nr XXII/182/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020 (zał. nr 8).


Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 - 2034.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 – 2034 (zał. nr 9).
Pytań i uwag nie zgłoszono.


Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 - 2034 przedstawili:

•    Pan Andrzej Babul - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna,
•    Pani Bożena Nienałtowska - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 - 2034.

Rada Powiatu Białostockiego przy 17 głosach „za” (zał. nr 10) podjęła uchwałę Nr XXII/183/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 – 2034 (zał. nr 11).Pan Jarosław Kapica – Główny specjalista w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedstawił zebranym Radnym sposób funkcjonowania bazy programu EWOPIS, która powstała od 1 stycznia 2020 r. w Referacie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości. Wyżej wymieniona baza służy do zamawiania różnych dokumentów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego.


Ad 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2019.

Piotr Łapiński – Główny specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2019 (zał. nr 12 ).

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego poprosił o wyjaśnienie punktu dotyczącego zwalczania afrykańskiego pomoru świń w powiecie białostockim.

Piotr Łapiński – Główny specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego odpowiedział, iż przygotowywane są przez lekarza weterynarii różne procedury, które powiat musi wykonać. Dodał, iż między innymi w strefie zagrożenia na drogach powiatowych wykładane są maty dezynfekujące.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego dopytał, czy w wykonywanych działaniach uczestniczą myśliwi.

Piotr Łapiński – Główny specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego odpowiedział, iż myśliwi uczestniczą w działaniach zwalczania ASF.

Innych pytań nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2019 do wiadomości.


Ad 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Pan Piotr Pyłkowski – Samodzielne stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (zał. nr 13).  

Pytań i uwag nie zgłoszono.


Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków przedstawił:
•    Pan Andrzej Babul - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za” (zał. nr 14) podjęła uchwałę Nr XXII/184/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (zał. nr 15).


Ad 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego (zał. nr 16).  

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego przedstawił:
•    Pan Andrzej Babul - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za” (zał. nr 17) podjęła uchwałę Nr XXII/185/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego (zał. nr 18).Ad 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki na rok 2020.

Pani Kamilla Łaguna - Ryszkiewicz – p. o. Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki na rok 2020 (zał. nr 19).  

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki na rok 2020 przedstawił:
•    Pan Henryk Suchocki – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki na rok 2020.

Rada Powiatu Białostockiego przy 22 głosach „za” (zał. nr 20) podjęła uchwałę Nr XXII/186/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki na rok 2020 (zał. nr 21).


Ad 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Pani Julita Skiepko – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystki i Promocji zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (zał. nr 22).  

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka – Radna Powiatu Białostockiego zapytała, czy powiat planuje uczestniczenie w targach, a szczególnie w tych zagranicznych.

Pani Julita Skiepko – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystki i Promocji odpowiedziała, iż jeżeli powiat zostanie członkiem organizacji, to tak.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego dowiedział, iż powiat będzie uczestniczył w różnych targach oraz ich publikacjach.

Pan Bogdan Zdanowicz - Radny Powiatu Białostockiego zapytał, czy udział w targach zagranicznych jest bezpłatny, czy cały koszt pobytu na targach również zostanie pokryty przez organizacje.

Pani Julita Skiepko – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystki i Promocji odpowiedziała, iż tylko udział w targach będzie bezpłatny, natomiast koszty noclegów i dojazdu będą po stronie Starostwa.

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka – Radna Powiatu Białostockiego zapytała, czy istnieje plan w którym wyodrębniono działalność turystyczną, która będzie promowana podczas targów.  

Pani Julita Skiepko – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystki i Promocji odpowiedziała, iż na chwilę obecną nie ma takich planów.
 
Innych pytań nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej przedstawiła:
•    Pani Bożena Bieryło – Przewodnicząca Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu – opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.


Rada Powiatu Białostockiego przy 22 głosach „za” (zał. nr 23) podjęła uchwałę Nr XXII/187/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (zał. nr 24).

Ad 10. Przedstawienie sprawozdań z pracy Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego za 2019 rok.

Sprawozdania z pracy Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego za 2019 rok zostały wysłane Radnym do zapoznania się (zał. nr 25 - 33).

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego wszystkich członkom Komisji oraz Przewodniczącym Komisji podziękował za pracę i uczestnictwo w Komisjach Rady Powiatu Białostockiego.

Pytań nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się ze sprawozdaniami z pracy Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego za 2019 rok.


Ad 11. Interpelacje i zapytania Radnych.

Pan Adam Backiel - Radny Powiatu Białostockiego poinformował, iż złożył  3 interpelacje.

Pan Bogdan Zdanowicz - Radny Powiatu Białostockiego poprosił Pana Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o naprawę drogi Obrubniki – Kulikówka, gdyż pobocza na tej drodze są bardzo wyrobione, a nawierzchnia asfaltowa posiada bardzo dużo ubytków, co grozi wypadkowi lub uszkodzeniem samochodu. Przypomniał o ostatniej prośbie, czyli o wycięciu krzaków przy drodze powiatowej na ul. Spacerowej w Nowym Aleksandrowie.   
    
Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku odpowiedział, iż zgłoszone uwagi zostaną przeanalizowane  pod kątem możliwości poprawy stanu dróg.

Pan Michał Kozłowski - Radny Powiatu Białostockiego zapytał Pana Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, czy PZD planuje w najbliższym czasie wyrównać drogę na odcinku Cieliczanka – Kołodno, gdyż odcinek drogi uległ ponownemu mocnemu rozbiciu.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku odpowiedział, iż PZD zwróci uwagę na ww. drogę.


Ad 12. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.


Informację o pracach Zarządu stanowią protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu Białostockiego.

Pan Michał Kozłowski - Radny Powiatu Białostockiego poprosił o wyjaśnienie punktów z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14 stycznia 2020 r.: punkt 25 -    „Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia osoby do przeprowadzenia czynności likwidacyjnych i finansowych związanych z działalnością zlikwidowanego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku” oraz punktu nr 22: „Podpisanie odpowiedzi na pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące tworzenia nowych mieszkań chronionych”.  

Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego wyjaśniła, iż osobą do przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Ośrodka został wyznaczony Pan Dyrektor Jastrzębski. Zaznaczyła, iż na drugie pytanie odpowie w późniejszym czasie.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego dodał, iż mieszkania chronione występują w powiecie, między innymi w Kasnem.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości dodała, iż na terenie Miasta Białystok jest jedno mieszkanie z którego korzystają podopieczni Domu Dziecka.

Pan Michał Kozłowski - Radny Powiatu Białostockiego dodał, iż na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, która odbyła się w Domu Dziecka w Supraślu wynikło, iż nie ma takich mieszkań.

Pani Anna Grycuk - Radna Powiatu Białostockiego zapytała o szczegóły rozliczenia wydatków na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, czy powiat dokładał do wynagrodzeń.

Pani Kamilla Łaguna - Ryszkiewicz – p. o. Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego odpowiedziała, iż odpowiedź na te pytanie zostanie złożone pisemnie.

Pan Andrzej Babul - Radny Powiatu Białostockiego zapytał o punkt nr 4 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27 grudnia 2019 r.: „4. Udzielenie pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania interesów Powiatu Białostockiego – Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie o zapłatę przeciwko Quality Logistics Service Sp. z o.o. w Białymstoku”.

Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku odpowiedziała, iż było to pełnomocnictwo, które zostało jej do reprezentacji Powiatu Białostockiego. Zaznaczyła, iż sprawa dotyczy firmy, która wykonywała wyposażenie stanowisk pracy. Dodała, iż firma nie dokonała pewnych obowiązków wynikających z umowy, istniały problemy z opłatą składek ZUS. Sprawa odbędzie się w sądzie, będzie to pozew o zapłatę weksla przeciwko 4 osobom. Kwota stanowi około 19 000 zł.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, na pytanie Pana Michała Kozłowskiego o mieszkaniach chronionych. Poinformował, iż pismo dotyczyło pozyskania środków od Wojewody Podlaskiego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „za życiem”. Dodał, iż w Krasnem są 3 mieszkania. Zaznaczył, iż kontrola NIK wykazała podniesienie standardu tych mieszkań oraz iż powinny być wydzielone
z prowadzenia przez Dom Dziecka w Krasnem, nad czym Zarząd Powiatu pracuje.

Innych pytań nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady do wiadomości.


Ad 13. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Powiatu Białostockiego oraz z obrad XXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

    Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż XX sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji odbyła się w dniu 19 grudnia 2019 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści.

    Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 21 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła protokół Nr XX/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. (zał. nr 34).

    Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż XXI nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji odbyła się w dniu 19 grudnia 2019 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści.

    Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 17 głosach „za” przyjęła protokół Nr XXI/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. (zał. nr 35).


Ad 14. Sprawy różne.

Pan Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poinformował zebranych Radnych, iż wpłynęło pismo od Polskich Kolei Państwowych dotyczące spotkań w sprawie „Budowy Północnej Obwodnicy Białegostoku” oraz pismo Posła na Sejm RP (zał. nr 36) z którymi można zapoznać się w biurze Rady Przypomniał o spotkaniu, które odbędzie się 9 lutego 2020 r. oraz poprosił o potwierdzenie obecności. Zaznaczył, iż prace dotyczące wykonania legitymacji Radnych dobiegają końca.

Pan Mariusz Gołaszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o „minutę ciszy” pamięć zmarłego kilka dni wcześniej byłego biskupa Diecezji Łomżyńskiej Stanisława Stefanka, którego uroczystości pogrzebowe biskupa seniora trwały podczas obrad sesji.

Pan Rafał Łada - Radny Powiatu Białostockiego podziękował Panu Staroście za usprawnienie pracy Wydziału Komunikacji. Zaznaczył, iż pracownicy pracują sumiennie, a ruch kierowany jest doskonale.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego podziękował za słowa uznania. Zaznaczył, iż jest to przede wszystkim zasługa Dyrekcji oraz pracowników Wydziału. Dodał, iż na dzień dzisiejszy kolejki są mniejsze, ponieważ została wysłana informacja, iż do końca stycznia nie będą naliczane kary za opóźnienia w rejestracji.

Pan Rafał Łada - Radny Powiatu Białostockiego zapytał, czy istnieje możliwość rejestracji kolejki o-online w Wydziale Komunikacji.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż taka opcja została zakupiona, a prace nad wdrożeniem trwają i w przeciągu kilku tygodni na pewno zacznie działać.

Innych spraw różnych nie zgłoszono.

Ad 15. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zamknął obrady XXII sesji Rady Powiatu VI kadencji, w dniu 23 stycznia 2020 roku, o godz. 15:17.
 

Protokołowała:                                                                                                                           Podpisał:
Joanna Sanik                                                                                                                     Pan Zenon Żukowski

                                                                                                                             Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego


Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-01-2020

Data udostępnienia w BIP: 24-02-2020 12:14

Data modyfikacji informacji: 24-02-2020 12:14