24.03.2020 r.

Protokół Nr XXV/2020

z obrad XXV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

w dniu 24 marca 2020 r.

w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady XXV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji, w dniu 24 marca 2020 roku o godz. 1600 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

    W obradach XXV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:

  • Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
  • Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
  • Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 20 Radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

W obradach XXV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Andrzej Babul, Adam Backiel, Bożena Bieryło, Maria Busłowska, Roman Czepe (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Andrzej Gąsowski, Mariusz Gołaszewski (Wiceprzewodniczący Rady), Jan Gradkowski (Członek Zarządu), Anna Grycuk, Jan Kaczan, Michał Kozłowski, Rafał Łada, Zdzisław Łukaszewicz (Członek Zarządu), Bożena Nienałtowska, Jan Bolesław Perkowski (Starosta Powiatu Białostockiego), Jadwiga Piotrowska, Sebastian Ptaszyński (Członek Zarządu), Henryk Suchocki, Bogdan Zdanowicz, Zenon Żukowski.

Nieobecni byli: Jolanta Den (nieobecność usprawiedliwiona), Barbara Grabowska (nieobecność usprawiedliwiona), Elżbieta Jaroszuk (nieobecność usprawiedliwiona), Paweł Kondracki (nieobecność usprawiedliwiona), Sylwia Rząca (nieobecność usprawiedliwiona), Eugeniusz Siemieniuk (nieobecność usprawiedliwiona), Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka (nieobecność usprawiedliwiona).  

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski odczytał wniosek o zwołanie XXV nadzwyczajnej sesji, co stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż porządek dzienny XXV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego został przesłany Radnym. Jednocześnie zapytał o uwagi do porządku obrad.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego poprosił o:

  • wprowadzenie do porządku obrad, jako pkt. 5 projektu uchwały – „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego”.

 

Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 19 głosach „za” wprowadziła  do porządku obrad punkt 5, (zał. nr 5). Pan Henryk Suchocki podczas głosowania omyłkowo zaznaczył „wstrzymuję się”.

 

Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przedstawił zebranym porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad XXV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 – 2034.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego.
  6. Zamknięcie obrad XXV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Ad 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020 (zał. nr 6).

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego dopowiedział, iż że względu na epidemię w Polsce jest wiele niewiadomych co do różnych rozliczeń finansowych. Zaznaczył, iż wpływy z Wydziału Komunikacji Starostwa zostały zawieszone, aby nie kumulować kolejek, żeby mieszkańcy na siłę nie przychodzili do Starostwa. Dodał, iż będą rejestrowane tylko auta, które muszą poruszać się po drogach krajowych (przerejestrowywane, sprowadzone z Unii Europejskiej lub nierejestrowane). Wyjaśnił, iż nie wiadomo jak długo pandemia będzie występowała w kraju, a do jej zakończenia budżet powiatu może jeszcze wiele razy się zmienić.

Pan Bogdan Zdanowicz – Radny Powiatu Białostockiego zapytał Pana Starostę, czy dokumentacje projektowe będą miały szansę na realizację.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż dokumentacje projektowe zostały wprowadzone ze względu na współfinansowanie przez gminy. Zaznaczył, iż dokumentacje nie stracą ważności, lecz ewentualnie termin realizacji inwestycji ulegnie wydłużeniu.

Pan Andrzej Babul - Radny Powiatu Białostockiego zapytał Pana Starostę, dlaczego 5 dokumentacji projektowych jest z gminy Choroszcz.

 Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż nastąpiły zamiany w inwestycjach. Część została, a 3 zostały wyzerowane na gminie Choroszcz.

Pan Andrzej Babul - Radny Powiatu Białostockiego zapytał Pana Dyrektora PZD w Białymstoku do czego posłuży opryskiwać zakupiony na potrzeby PZD w Białymstoku.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku odpowiedział, iż opryskiwacz posłuży do likwidacji chwastów przy drogach publicznych powiatowych w ciągach chodników.

Pan Andrzej Babul - Radny Powiatu Białostockiego zapytał Pana Dyrektora PZD jakie środki będą używane do likwidacji chwastów.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż opryskiwacz posłuży do usuwania chwastów przez środki jakie zapisane są w przepisach prawa. Opryskiwacz jest doposażeniem małego ciągnika, który będzie poruszał się po chodnikach, ścieżkach rowerowych i ciągach pieszo - rowerowych w ciągu publicznych dróg powiatowych.

 Pan Andrzej Babul - Radny Powiatu Białostockiego zaznaczył, iż obecnie środek Glifosat jest jeszcze dopuszczalny, ale podobno niedługo ma zniknąć ze sprzedaży, a nie ma innych skutecznych środków, które niszczą chwasty.

Pan Bogdan Zdanowicz – Radny Powiatu Białostockiego zapytał o drogę w Pogorzałkach, gdyż nie widnieje w planie inwestycyjnym.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku odpowiedział, iż inwestycja na drodze w Pogorzałkach widnieje w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż Fundusz Dróg Samorządowych zakłada inwestycje, które mają być zrealizowane w 2021 roku. Dodał, iż w tym roku na tę drogę zostanie rozpisany przetarg.

Pan Mariusz Gołaszewski – Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy zapisana kwota w budżecie powiatu w planie dochodów - 80 000 zł (wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych) stanowią wniesione kary za nieterminową rejestrację aut.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego poinformował, iż przed pandemią było około 30 postępowań. Dodała, iż koniec roku pokaże całkowitą kwotę kar.

Pan Mariusz Gołaszewski – Wiceprzewodniczący Rady zapytał na jaki cel zostanie przekazana kwota wydatków w wysokości 628 264 zł, która jest zapisana w budżecie pod punktem „zakup usług pozostałych” Starostwa Powiatowego.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła, iż środki zostaną wydane na zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych oraz praw jazdy.

Pan Mariusz Gołaszewski – Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy ta kwota będzie wystarczająca na zabezpieczenie środków Wydziału Komunikacji na cały rok.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła, iż jest to zwiększenie środków na ten cel. Dodała, iż umowa przewiduje dwu letni okres, a okres jednego roku wynosi pond 2 000 000 zł na ten cel.

 Pan Mariusz Gołaszewski – Wiceprzewodniczący Rady zapytał o kwotę 49 460 zł zapisaną na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła, iż zwiększenie wynikło z tytułu zwiększonego odpisu na jednego pracownika.

Pan Mariusz Gołaszewski – Wiceprzewodniczący Rady zapytał na co zostanie przekazana kwota w wysokości 191 603 zł (pozostała działalność) wykazana po stronie wydatków budżetu powiatu.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła, iż kwota dotyczy projektu „Bony na szkolenia”. Dodała, iż wkład własny uczestników projektu musi być zapisany w budżecie uchwałą Rady Powiatu.

Pan Mariusz Gołaszewski – Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy Starostwo zamierza kupić jedną zamiatarkę, czy więcej.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż zostanie zakupiona jedna zamiatarka, która będzie ciągnięta za ciągnikiem, samozbierająca. Dodał, iż czekają na złożone oferty.

Pan Bogdan Zdanowicz – Radny Powiatu Białostockiego zapytał, czy w projekcie budżetu powiatu zapisane są już środki do przekazania dla Szpitala w Łomży.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego odpowiedział, że tak.

Pan Bogdan Zdanowicz – Radny Powiatu Białostockiego zapytał, czy powiat może wspierać szpital, który podlega Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego odpowiedziała, iż Szpital posiada osobowość prawną, więc dotacje może przyjąć od każdego. Dodała, iż nie są to środki na bieżącą działalność, tylko pomoc w szczególnej sytuacji.

Pan Mariusz Gołaszewski – Wiceprzewodniczący Rady zapytał Pana Starostę, czy Dyrektorzy DPS-ów, Domów Dziecka lub jednostek organizacyjnych powiatu składali wnioski o zabezpieczenie środków na walkę z epidemią.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż na dzień dzisiejszy jednostki powiatu są zabezpieczone. Dodał, iż Szpital w Łapach otrzyma 200 000 zł z rezerwy, która zostanie wydana na podstawowe wyposażenie w walkę z epidemią (maski, gogle, ochraniacze i inne). Dodał, iż Zarząd wyszedł z inicjatywą dofinansowania Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w kwocie 40 000 zł na potrzebne materiały w celu zabezpieczenia pracy pielęgniarek i lekarzy. Podziękował Radnym za przychylenie się do tej inicjatywy.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego, zapytał Pana Starostę, czy firmy dzierżawiące nieruchomości od powiatu zwróciły się o wsparcie finansowe bądź umorzenie opłat. Zapytał, czy Zarząd jest gotowy na udzielenie takiej pomocy.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż jeszcze nie wpłynęły takie wnioski, a jeśli wpłyną to na bieżąco będą rozpatrywane.

Pan Bogdan Zdanowicz – Radny Powiatu Białostockiego zapytał, czy zostanie przygotowany wieloletni drogowy plan inwestycyjny powiatu.

 Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż taki plan miał już powstać, lecz poprzez wprowadzenie programu Funduszu Dróg Samorządowych  został odłożony w czasie. Dodał, iż po zakończeniu epidemii, gdy będzie spokojniej taki plan powstanie. Poprosił Radnych o spokojne przemyślenie jakie drogi wykazać w tym planie w ich gminach.

Pan Andrzej Gąsowski - Radny Powiatu Białostockiego zapytał, czy 200 000 zł przekazane dla Szpitala w Łapach są wystarczające na ochronę pracowników i pacjentów.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż o taką kwotę wnioskowała Pani Dyrektor Szpitala w Łapach. Dodał, iż jeśli ta kwota nie będzie wystarczająca, wtedy środki zostaną zwiększone. Poinformował, iż Pani Dyrektor Szpitala na bieżąco informuje o sytuacji w szpitalu.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 20 głosach „za” (zał. nr 7) podjęła uchwałę Nr XXV/192/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020 (zał. nr 8).

 

Ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 – 2034.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 – 2034 (zał. nr 9).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 – 2034.

Rada Powiatu Białostockiego przy 20 głosach „za”  (zał. nr 10) podjęła uchwałę Nr XXV/193/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 – 2034 (zał. nr 11).

 

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży (zał. nr 12).

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 20 głosach „za” (zał. nr 13) podjęła uchwałę Nr XXV/194/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży (zał. nr 14).

 

Ad 5.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego.

 Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (zał. nr 15).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu Białostockiego przy 20 głosach „za”  (zał. nr 16) podjęła uchwałę Nr XXV/195/2020 z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającą uchwałę  w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (zał. nr 17).

 

Pan Adam Backiel – Radny Powiatu Białostockiego podziękował w imieniu swoim i mieszkańców Zarządowi Powiatu Białostockiemu za szybką interwencję w sprawie naprawy drogi powiatowej w Tykocinie.

 

Ad 6. Zamknięcie obrad XXV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zamknął obrady XXV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu VI kadencji w dniu 24 marca 2020 r. o godz. 16:56.

 

 

 

    Protokołowała:                                                                                                                                      Podpisał:

        Joanna Sanik                                                                                                                            Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

                                                                                                                                                           Pan Zenon Żukowski

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-03-2020

Data udostępnienia w BIP: 22-05-2020 12:11

Data modyfikacji informacji: 22-05-2020 12:11