21.05.2020 r.


Protokół nr XXVIII/2020
z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji
w dniu 21 maja 2020 r.
w trybie zdalnym w Starostwie Powiatowym w BiałymstokuObrady XXVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w dniu 21 maja 2020 roku o godzinie 14:30 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.


Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości  (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).
W obradach XXVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:
•    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
•    Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
•    Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
•    Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku (zdalnie),
•    Pani Dorota Krystyna Kolenda –  Dyrektor PUP w Białymstoku (zdalnie),
•    Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor PCPR w Białymstoku (zdalnie),
•    Pan Andrzej Czaban – Dyrektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku (zdalnie),
•    Pan Maciej Daniel Wesołowski – Komendant Miejski Policji w Białymstoku (zdalnie),
•    Pan Dariusz Koc – p. o. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku (zdalnie),
•    Pani Iwona Olejkowska – Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii (zdalnie),
•    Pan Waldemar Kulesza - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku (zdalnie).


Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 27 radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

W obradach XXVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Pan Andrzej Babul, Pan Adam Backiel, Pani Bożena Bieryło, Pan Roman Czepe (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Pani Barbara Grabowska, Pani Jolanta Den, Pani Maria Busłowska, Pan Andrzej Gąsowski, Pan Mariusz Gołaszewski (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Jan Gradkowski (Członek Zarządu Powiatu Białostockiego), Pani Anna Grycuk, Pani Elżbieta Jaroszuk, Pan Jan Kaczan, Pan Paweł Kondracki (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Michał Kozłowski, Pan Rafał Łada, Pan Zdzisław Łukaszewicz (Członek Zarządu Powiatu Białostockiego), Pani Bożena Nienałtowska, Pan Jan Bolesław Perkowski (Starosta Powiatu Białostockiego), Pani Jadwiga Piotrowska, Pani Sylwia Rząca, Pan Eugeniusz Siemieniuk, Pan Sebastian Ptaszyński (Członek Zarządu Powiatu Białostockiego), Pan Henryk Suchocki, Tamara Maria Tyszkiewicz - Winogrodzka, Pan Bogdan Zdanowicz, Pan Zenon Żukowski.Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż porządek dzienny XXVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego został przesłany Radnym. Zapytał, czy są do niego uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przedstawił zebranym porządek obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 -2034.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu spłaty należności przysługujących Powiatowi Białostockiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia zadania bieżącego utrzymania chodników, miejsc postojowych i zieleńców w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Czarna Białostocka.
7.    Informacja o stanie bezpieczeństwa jednostek terenowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku w 2019 roku.
8.    Informacja o stanie bezpieczeństwa p.poż. na terenie Powiatu.
9.    Informacja o sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie Powiatu Białostockiego w zakresie weterynarii.
10.    Informacja o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego w roku 2019.
11.    Informacja z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Białostockiego w roku 2019.
12.    Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
13.    Interpelacje i zapytania Radnych.
14.    Przyjęcie protokołów z obrad XXIII sesji oraz XXV, XXVI, XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
15.    Sprawy różne.
16.    Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.


Ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020 (zał. nr 4).

Pan Bogdan Zdanowicz – Radny Powiatu Białostockiego zapytał o przesunięcia w budżecie – zwiększenie wydatków osobowych o 52 000 zł.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego odpowiedziała, iż została zmniejszona ostateczna kwota części subwencji oświatowej na 2020 rok dlatego o 52 144 zł z rezerw budżetu powiatu również zostało zmniejszone o tę kwotę. Poinformowała, iż w rezerwie budżetu powiatu zawsze są środki przeznaczone m.in. na wypłatę rocznych wyrównań dla nauczycieli, które są co roku oraz inne rezerwy. Subwencja oświatowa została zmniejszona ze względu na mniejszą liczbę uczniów w szkołach powiatowych w roku szkolnym 2019/2020.

Pan Bogdan Zdanowicz – Radny Powiatu Białostockiego zapytał o zwiększenie środków finansowych na zakup samochodów służbowych o 100 000 zł.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, środki zostały zwiększone z uwagi na to, że zabrało tej kwoty w przetargu i został unieważniony w drugiej części przetargu na zakup aut. Dodał, iż na dzień dzisiejszy środki te są przesuwane, a przetarg nie będzie wznowiony do czasu, kiedy nie będzie pewności, że utracone dochody z uwagi na mniejsze dochody powiatu nie wpłynął na inwestycje powiatu. Zaznaczył, iż jeśli skutki pandemii nie będą bardzo odczuwalne dla budżetu powiatu to auta będą zakupione, a jeśli wpłynie, to środki zostaną przesunięte na inne zadania powiatu.  

Pan Bogdan Zdanowicz – Radny Powiatu Białostockiego zapytał jakie planowane jest zadłużenie powiatu na koniec roku 2020.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż w chwili obecnej środki w budżecie powiatu są tylko przesuwane. Poinformował, iż ze sprawozdania finansowego za I kwartał, na dzień 30 kwietnia 2020 r. wynika, iż nastąpiło zmniejszenie dochodu budżetu powiatu o kwotę około 1 300 000 zł, co może wynikać z przesunięcia zapłaty podatków lub innych składek wynikających z ustawy o Covid-19 oraz
z programów tarczy antykryzysowej. Zaznaczył, iż jeśli będzie zwiększony deficyt budżetu powiatu to Radni zostaną o tym poinformowani.


Pan Bogdan Zdanowicz – Radny Powiatu Białostockiego zapytał o spłatę pożyczek udzielonych Szpitalowi w Łapach przez powiat.  Zaznaczył, iż przesunięcia w spłatach rat pożyczek również oddziaływają na budżet powiatu.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż przy planowaniu projektu budżetu powiatu przewidziano to, iż te pożyczki nie będą spłacane. Dodał, iż dziś na sesji przesuwana jest jedna rata w wysokości 150 000 zł.  

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.


Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020 przedstawili:

•    Opinię Komisji Budżetu i Finansów odczytał Pan Przewodniczący Rady – opinia pozytywna,
•    Pan Andrzej Babul – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej,
•    Pan Henryk Suchocki - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020.

Rada Powiatu Białostockiego przy 22 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” (zał. nr 5) podjęła uchwałę Nr XXVIII/204/2020 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020 (zał. nr 6).


Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 - 2034.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych  z projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 – 2034 (zał. nr 7).


Pytań i uwag nie zgłoszono.


Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 - 2034 przedstawili:

•    Opinię Komisji Budżetu i Finansów odczytał Pan Przewodniczący Rady – opinia pozytywna,
•    Pan Andrzej Babul - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 - 2034.

Rada Powiatu Białostockiego przy 21 głosach „za”, 1 głosie „przeciw”  oraz 1 głosie „wstrzymującym się” (zał. nr 8) podjęła uchwałę Nr XXVIII/205/2020 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 – 2034 (zał. nr 9).

Ad 5.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu spłaty należności przysługujących Powiatowi Białostockiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu spłaty należności przysługujących Powiatowi Białostockiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach (zał. nr 10).


Pani Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka – Radna Powiatu Białostockiego zapytała Panią Dyrektor SP ZOZ w Łapach, kiedy szpital będzie wstanie spłacić pożyczki.

Pani Urszula Łapińska - Dyrektor Szpitala SP ZOZ w Łapach odpowiedziała, iż gdyby nie zmieniła się kwota płacy minimalnej, gdyby nie było ustawy regulującej podwyżki w zawodach medycznych każdego roku przez 5 lat z dniem 1 lipca o 20 % i innych różnych okolicznościach nie zależnych od szpitala pożyczka była zbędna. Dodała, iż płaca minimalna w tym roku wzrosła, co skutkiem dla szpitala było pozyskanie, wygospodarowanie około 650 000 zł. Zaznaczyła, iż w lipcu będzie kolejna podwyżka w grupach zawodowych więc szpital będzie musiał pozyskać około 120 000 zł.  Poinformowała, iż sytuacja w czasie epidemii spowodowała to, iż finansowanie opieki zdrowotnej wygląda bardzo różnie, szpital w Łapach nie pozyskuje dodatkowych środków tak jak szpitale jednoimienne stworzone do walki z coronavirusem. Podsumowała, iż na pytanie Radnej w tej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć rzetelnie.

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka – Radna Powiatu Białostockiego poprosiła o wyjaśnienie kwoty raty pożyczki.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego odpowiedziała, iż pożyczka jest udzielona na okres spłaty – 8 rat, a każda rata to 1 rok spłaty. 1 rata wynosi 100 000 zł i kolejne 7 rat po 200 000 zł. Zaznaczyła, iż poprzez przesunięcie raty, kolejne ulegają również przesunięciu.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał Panią Dyrektor Szpitala, czy Powiat w tym roku będzie musiał udzielić kolejnej pożyczki na kolejne podwyżki płac, czy będzie wstanie wygospodarować te pieniądze.

 
Pani Urszula Łapińska - Dyrektor Szpitala SP ZOZ w Łapach odpowiedziała, iż dopiero realizowane są zabiegi planowe i jest to bardzo utrudnione ze względu na konieczność przebadania każdego przyjmowanego pacjenta. Dodała, iż nie jest wstanie przewidzieć, jak Narodowy Fundusz Zdrowia będzie płacił za nadwykonania. Poinformowała, iż według gazet składki na ubezpieczenia zdrowotne w marcu i kwietniu spadły, więc na dzień dzisiejszy trudno jest określić. Zaznaczyła, iż gdyby uzyskano kontrakty w takiej wysokości jak w tej chwili są plus opłacone nadwykonania, to pożyczka nie będzie potrzebne, choć roszczenia pracowników o podwyższenie wynagrodzeń są stałe. Przypominała, iż przychody Szpitala pochodzą w około 96 % z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał Panią Dyrektor o zakup tomografu na potrzeby szpitala.

Pani Urszula Łapińska - Dyrektor Szpitala SP ZOZ w Łapach odpowiedziała, iż w tej chwili szpital czeka na odwołanie w Krajowej Izbie odwoławczej, gdyż jedna z firm, która była na 3 pozycji wniosła odwołanie. Od połowy marca wszelkie posiedzenia Izby zostały zawieszone, więc należy czekać na rozstrzygnięcie.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał o kwotę zakupu tomografu. 

Pani Urszula Łapińska - Dyrektor Szpitala SP ZOZ w Łapach odpowiedziała, iż około 1 800 000 zł.


Innych pytań i uwag nie zgłoszono.


Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu spłaty należności przysługujących Powiatowi Białostockiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach przedstawiła:

•    Pani Bożena Nienałtowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu spłaty należności przysługujących Powiatowi Białostockiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Rada Powiatu Białostockiego przy 24 głosach „za”, oraz 2 głosach „wstrzymujących się” (zał. nr 11) podjęła uchwałę Nr XXVIII/206/2020 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu spłaty należności przysługujących Powiatowi Białostockiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach (zał. nr 12).


Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia zadania bieżącego utrzymania chodników, miejsc postojowych i zieleńców w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Czarna Białostocka.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia zadania bieżącego utrzymania chodników, miejsc postojowych i zieleńców w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Czarna Białostocka (zał. nr 13).

Pytań i uwag nie zgłoszono.


Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia zadania bieżącego utrzymania chodników, miejsc postojowych
i zieleńców w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Czarna Białostocka przedstawił:

•    Pan Andrzej Babul - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia zadania bieżącego utrzymania chodników, miejsc postojowych i zieleńców w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Czarna Białostocka.

Rada Powiatu Białostockiego przy 26 głosach „za” (zał. nr 14) podjęła uchwałę Nr XXVIII/207/2020 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia zadania bieżącego utrzymania chodników, miejsc postojowych i zieleńców w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Czarna Białostocka (zał. nr 15).

Ad 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa jednostek terenowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku w 2019 roku.


Informacja o stanie bezpieczeństwa jednostek terenowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku w 2019 roku została przekazana Radnym w celu zapoznania się  (zał. nr 16).

Pytań i uwag nie zgłoszono.


Pan Maciej Daniel Wesołowski – Komendant Miejski Policji w Białymstoku poinformował, iż podejmowane są wszelkie działania, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Powiatu Białostockiego. Podziękował Zarządowi oraz Radnym za przekazanie w ubiegłym roku środków umożliwiających zakup pojazdów służbowych, jak i w tym roku za zakup na potrzeby Policji ozonatora.


Rada Powiatu Białostockiego przyjęła Informację o stanie bezpieczeństwa jednostek terenowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku w 2019 roku do wiadomości.


Ad 8.    Informacja o stanie bezpieczeństwa p.poż. na terenie Powiatu.

Informacja o stanie bezpieczeństwa p.poż. na terenie Powiatu została przekazana Radnym w celu zapoznania się (zał. nr 17).

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego poprosił o opinię na temat wsparcia zakupu samochodu gaśniczego dla OSP w Gródku.

Pan Dariusz Koc – p. o. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku odpowiedział, iż na wyposażeniu OSP w Gródku jest samochód gaśniczy ciężki. Dodał, iż jednostka ta ma największą liczbę wyjazdów na akcje z jednostek powiatu białostockiego, a jest bardzo odsunięta od Białegostoku. Zaznaczył, iż wniosku OSP Gródek jest bardzo uzasadniony, gdyż w tamtym rejonie są tylko 3 jednostki, a posiadają przeszkolonych druhów, są wstanie wyjechać na 3 auta. Poinformował, iż samochód ciężki gaśniczy bardzo dużo kosztuje, nawet około 1 000 000 zł bez wyposażenia. Zaznaczył, iż jest to jedyna jednostka która napisała wniosek o zakup ciężkiego samochodu gaśniczego. Podsumował, iż zakup takiego auta jest bardzo zadane przede wszystkim ze względu na położenie gminy, czyli znaczne oddalenie od Białegostoku, co wydłuża czas dojazdu na akcje przez inne jednostki. Zaznaczył, iż bardzo ważne jest rozmieszczenie sieci hydrantów, a tam jest teren typowo wiejski, przygraniczny, występują lasy, torfowiska oraz łąki.  Zasugerował potrzebę zakupu samochodu ciężkiego gaśniczego dla OSP w Gminie Gródek.

Pan Mariusz Gołaszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zapytał Pana Komendanta, czy jednostki OSP składające wnioski posiadają tzw. promesy.

Pan Dariusz Koc – p. o. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku odpowiedział, iż Narodowy Fundusz nigdy nie potwierdza dofinansowania lecz jest lista z Komedy Głównej potwierdzona przez Komendanta Głównego PSP w którym jest zapis, iż Minister Klimatu zatwierdził wykaz jednostek OSP przewidzianych do dofinansowania i wszystkie jednostki z terenu powiatu są tam ujęte. Dodał, iż środki przekazane na dofinansowanie samochód, są środkami pewnymi zagwarantowanymi przez Ministerstwo.   

Pan Mariusz Gołaszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o dostarczenie takiej listy do Starostwa w celu zapoznania się.

Pan Dariusz Koc – p. o. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku odpowiedział, iż taka lista zostanie przesłana. Dodał, iż na tej liście nie jest dodana jednostka z Gródka i Klepacz, ponieważ oni startowali do drugiej tury naboru w której się zakwalifikowały. Podziękował w swoim imieniu oraz jednostek OSP za rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie, gdyż należy korzystać z możliwości dofinansowania Ministerstwa, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców powiatu. Zaznaczył, iż zakupiony sprzęt będzie służył przez wiele lat. Dodał, iż działania jednostek OSP są bardzo dużym wsparciem dla Państwowej Straży Pożarnej. Poinformował, iż planowany jest zakup 513 samochodów gaśniczych dla całego kraju, z czego dla województwa Podlaskiego około 20. Poprosił o pozytywne rozpatrzenie wniosków dotyczących zakupu samochodów gaśniczych dla jednostek OSP z terenu powiatu białostockiego.

Pan Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego zapytał o opinię zakupu wozu strażackiego dla OSP w Studziankach, ze względu na częste pożary w sortowni śmieci położonej obok.

Pan Dariusz Koc – p. o. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku odpowiedział, iż w kosztach zakupu samochodu partycypuje również gmina, gdyby miała dodatkowe środki na wsparcie to jak najbardziej. Dodał, iż takie zapotrzebowanie można zgłosić na początku roku, gdyż takie zapytania są kierowane do gmin, czy są zainteresowani zakupem. Poinformował, iż OSP w Studziankach posiada stary, wysłużony sprzęt, którym nie zawsze można wyjechać na akcje. Zaznaczył, iż ta jednostka jest jednostką mobilną, dobrze wyposażoną w której brzemię duży potencjał.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady dodał, iż w OSP w Dąbrówkach istnieje duży potencjał ludzi, bo straż to nie tylko samochody. Zaznaczył, iż OSP to ochotnicy, którzy bez żadnych specjalnych wynagrodzeń służą mieszkańcom w zapewnieniu bezpieczeństwa.  
 
Pan Dariusz Koc – p. o. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku zaznaczył, iż jednostki OSP to duże wsparcie dla PSP, np. OSP w Gródku zawsze są pierwsi i wiele zdarzeń są wstanie załatwić swoimi siłami. Dodał, iż ochotnicy również są bieżąco, bez kosztowo szkoleni przez Państwowe Straże Pożarne.

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka – Radna Powiatu Białostockiego zapytała Pana Komendanta o drużyny młodzieżowe, czy można liczyć na wsparcie PSP w doszkalaniu tej młodzieży.

Pan Dariusz Koc – p. o. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku odpowiedział, iż takie szkolenia nie są prowadzone przez PSP, lecz takie szkolenia prowadzą Naczelnicy w swoich jednostkach. Zachęcił do utworzenia w swoich jednotach takich grup młodzieżowych, gdyż w taki sposób będzie zapewniona ciągłość istnienia OSP. Poinformował, iż jest możliwość dofinasowania obozów młodzieżowych drużyn pożarniczych w ramach dofinansowania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie będą szkolenia z podstawowej zasady obsługi sprzętów, zachowania się w różnych sytuacjach. Zaznaczył, iż w Gminie Dobrzyniewo Duże, Turośni Kościelnej, czy w Łapach prowadzone są takie prężne młodzieżowe grupy z których należy czerpać doświadczenie.       


Pan Mariusz Gołaszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego podziękował za działania Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym na terenie Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła Informację o stanie bezpieczeństwa p. poż. na terenie Powiatu do wiadomości.

Ad 9.    Informacja o sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie Powiatu Białostockiego w zakresie weterynarii.

Informacja o sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie Powiatu Białostockiego w zakresie weterynarii została przekazana Radnym w celu zapoznania się (zał. nr 18).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację o sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie Powiatu Białostockiego w zakresie weterynarii do wiadomości.

10.    Informacja o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego w roku 2019.

Informacja o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego w roku 2019 została przekazana Radnym w celu zapoznania się (zał. nr 19).

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego zapytała o obecną sytuację związaną z covid-19 oraz w jakim miejscu mieszkańcy powiatu białostockiego mogą, bez żadnych skierować, nieodpłatnie wykonać test na obecność wirusa.

Pan Waldemar Kulesza - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku odpowiedział, iż sytuacja związana z epidemia jest stabilna, a na terenie powiatu białostockiego odnotowano 33 osoby z dodatnim wynikiem. Poinformował, iż na dzień dzisiejszy jest 29 ozdrowieńców, jeden zgon, 3 osoby zakażone z czego dwie są w izolacji domowej ze względu na bezobjawowe przechodzenie choroby. Dodał, iż możliwość wykonania badania w kierunku wirusa na terenie Białegostoku dla osób chcących wykonać takie badania, nie ma. Obecnie wykonywane są badania tylko dla osób, które są
w kwarantannie lub są w izolacji. W kwarantannie są osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną lub osoby izolowane na skutek zakażenia i zwalniając ich z izolacji, czy kwarantanny są wykonywane bezpłatne badania. Zaznaczył, iż badania są wykonywane również dla osób hospitalizowanych, u których są objawy.  Poinformował, iż obecnie podjęto decyzję o badaniu osób, które są kwarantannowane tzw. z urzędu, czyli osoby które wracają z zagranicy, badane są w mobilnych punktach poboru prób – istniej przy Białostockim Centrum Onkologii. Dodał, iż szpital w Łapach miał również zorganizować taki mobilny punkt. Wyjaśnił, iż najbliżej w Warszawie w płatnym laboratorium istnieje możliwość wykonania badania.

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka – Radna Powiatu Białostockiego zapytała, czy podejmowane są działania w szkołach i przedszkolach na przyjęcie dzieci, a mianowicie czy są wykonywane badania dla personelu placówek.

 Pan Waldemar Kulesza - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku odpowiedział, iż takie badania nie są wykonywane. Zaznaczył, iż przy otwieraniu żłobków i przedszkoli o czym decyduje organ założycielski należy wdrożyć wytyczne Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego i jeśli są zachowane, wtedy można otworzyć placówki.

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka – Radna Powiatu Białostockiego zapytała czy ostatni wzrost zachorowań jest związany z tym, że zostały otwarte placówki szkolne.

Pan Waldemar Kulesza - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku odpowiedział, iż na terenie Powiatu Białostockiego nie wystąpił wzrost zachorowań. Dodał, iż sytuacja jest bardzo stabilna. Zaznaczył, iż ostatnio odnotowano wzrost zachorowań ze względy na odnotowanie zakażenia w jednym z białostockich urzędów.

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał o szczepienia dzieci, w związku z zamkniętymi przychodniami i ograniczaniem poruszania się w dobie epidemii. Zapytał, czy sanepid ma nad tym kontrole.

Pan Waldemar Kulesza - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku odpowiedział, iż dopóki nie otworzą się poradnie, to istnieje duży problem, gdyż lekarz powinien poinformować rodziców o obowiązkowych szczepieniach i wstawienia się na określony dzień, a także musi dokonać badania pacjenta przed szczepieniem, aby mogło być wykonane. Poinformował, iż od tygodnia wydawane są szczepionki świadczeniodawcom w terenie, więc jest duże prawdopodobieństwo, iż niedługo wszystko ruszy. Zaznaczył, iż największym problemem są oporni, których jest coraz więcej i to z rodzicami jest największy problem. Dodał, iż zatrzymanie szczepień da się nadrobić.  

Pan Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego zapytał ile zostało przeprowadzonych testów wśród mieszkańców powiatu białostockiego.

Pan Waldemar Kulesza - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku odpowiedział, iż było przeprowadzonych około 1 200, a łączna suma wynosi około 3 000.

Pani Anna Grycuk - Radna Powiatu Białostockiego zapytała czy otwierać szkołę, gdy jedna z osób pracujących jest na kwarantannie, gdyż miała kontakt z chorą osobą i nie dawno była w szkole.  

Pan Waldemar Kulesza - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku odpowiedział, iż zasada jest taka, że kiedy uzyskany jest dodatni wynik u pacjenta to automatycznie ustalane są wszystkie osoby z bezpośredniego kontaktu i one są kwarantannowane. Dodał, iż osoby z pośredniego kontaktu zgodnie z obowiązującymi przepisami, inspektor sanitarny nie może narzucić żadnych izolacji społecznej, czy zawodowej. Zaznaczył, iż osoby z pośredniego kontaktu, która mogłaby być ewentualnie zarażona prowadzone są rozmowy i sugerowany jest tzw. nadzór sanitarny, do którego pacjent musi się poddać, proponowane jest również rozważenie sytuacji, wycofania się z życia zawodowego, przynajmniej do czasu uzyskania informacji co do zakażenia osoby z którą miało się kontakt.

Pan Mariusz Gołaszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zapytał jak zachować wszystkie wytyczne przez dzieci wsiadające do jednego autokaru szkolnego.

Pan Waldemar Kulesza - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku odpowiedział, iż otwierając szkoły należy izolować klasy i dedykować do tego nauczycieli, co może być nie wykonalne.

Pan Mariusz Gołaszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego dodał, iż na Dyrektorach szkół oraz nauczycielach spoczywa bardzo duża odpowiedzialność.

Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach dodała, iż w Szpitalu w Łapach od dwóch tygodni działa mobilny punkt pobrań i każda osoba z kwarantanny, czy w izolacji może wykonać badania. Poinformowała, iż zostały uruchomione planowane zabiegi i osoby przyjmowane mają wykonywane badania tzw. szybkie serologiczne, a w przypadku wątpliwości dla pacjenta wykonywane są badania wymazowe. Zaznaczyła, iż pacjent, który jest podejrzany lub ma objawy, to ma wykonywane badania.

Innych pytań nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego w roku 2019 do wiadomości.

Ad 11. Informacja z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Białostockiego w roku 2019.


Informacja z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Białostockiego w roku 2019 została przekazana Radnym w celu zapoznania się (zał. nr 20).


 Pytań nie zgłoszono.


Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację  z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Białostockiego w roku 2019 do wiadomości.

Ad 12. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.


Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego poprosił o wyjaśnienie punktu dotyczącego podpisania pisma w sprawie popełnienia przestępstwa.


Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego odpowiedziała, iż informacja o popełnieniu przestępstwa dotyczy Szkoły w Michałowie, gdzie po przekazaniu, po przeprowadzonym audycie wyszło, iż doszło do naruszenia regulaminu zakładowego świadczenia socjalnego – chodzi o spłatę pożyczek pracowników. Zaznaczyła, iż Zarząd przyjmując taką informację, był zobowiązany do powiadomienia o ewentualnym popełnieniu przestępstwa  przez ówczesną Panią Dyrektor.


Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał o skierowane do Komisji Uwłaszczeniowej odwołanie odnośnie decyzji Wojewody co do nabycia przez Gminę Supraśl kilkunastu działek w Karakulach.  

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku odpowiedział, iż dotyczy to dwóch działek na drodze powiatowej Ciasne – Grabówka, Ciasne – Ogrodniczki, jak również innej działki na drodze Karakule – Ogrodniczki. Zaznaczył, iż w roku 2000 Wojewoda Podlaski uwłaszczył Gminę Supraśl na fragmentach drogi powiatowej, czyli taka rzecz nie powinna się stać. Zaznaczył, iż jedynym organem, który takie sprawy rozpatruje to Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa do której Zarząd wystąpił o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Podlaskiego.   

Pan Michał Kozłowski – Radny Powiatu Białostockiego zapytał o podział działek  w Domu Dziecka w Supraślu.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż podział działek wynika z konieczności powstania dwóch placówek.


Innych pytań nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady do wiadomości.

Ad 13. Interpelacje i zapytania Radnych.


Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego poprosiła o odpowiedź na zadane pytanie na Komisji Budżetu i Finansów.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż Zarząd pracuje nad odpowiedzią, ponieważ trzeba uzyskać dane z jednostek powiatu. Poprosił Panią Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy o omówienie sytuacji dotyczących działań Programu antykryzysowego.

Pani Dorota Krystyna Kolenda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zaznaczyła, iż Powiatowy Urząd Pracy pracuje na wysokich obrotach, gdyż wiele osób czeka na pomoc z Urzędu. Ilość wniosków, które wpływają zmieniają się co godzinę, gdyż wnioski wpływają internetowo oraz papierowo. Dodała, iż na dzień dzisiejszy liczba wniosków – pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców wynosi 19 884, rozpatrzonych zostało 10 671. Poinformowała, iż liczba mikro przedsiębiorców którym udzielono pożyczki to 9 732 osoby, kwota pożyczek wyniosła 48 629 928 zł. Procent udzielonych pożyczek w stosunku do ilości pożyczek, które wpłynęły wynosi 54%. Poinformowała, iż oprócz pożyczek realizowane są jeszcze 3 programy: wnioski mikro przedsiębiorców, małych, średnich firm o udzielenie dofinansowania do kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek od wynagrodzenia takich wniosków wpłynęło 888 wniosków, rozpatrzonych – 593, liczba przedsiębiorców, którym udzielono wsparcia na chwilę obecną wynosi 290 (67%) na kwotę 4 177 903 zł. Wnioski o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności dla prowadzenia przedsiębiorcy samo zatrudnionego – wpłynęło 1 664 wnioski, liczba rozpatrzonych wniosków - 1 259 (76 %), liczba przedsiębiorców, którzy uzyskali pomoc – 1 127, wypłacono 3 845 000 zł. Ostatnia forma wsparcia dotyczy organizacji pozarządowych – wniosek o pokrycie części kosztów i wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne- wpłynęło 33 wnioski, rozpatrzonych 22 (71%), liczba przedsiębiorców, którym udzielono wsparcia to 13,  a udzielona kwota wsparcia wynosi  89 501 zł. Zaznaczyła, iż pracownicy PUP pracują po godzinach oraz we wszystkie soboty, aby pomóc przedsiębiorcom.

Pan Adam Backiel – Radny Powiatu Białostockiego zapytał Panią Dyrektor czy organizacje pozarządowe uzyskają takie same wsparcie jak mikro przedsiębiorcy.

Pani Dorota Krystyna Kolenda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy odpowiedziała, że tak, intencją jest ocena spadku obrotów dwóch miesięcy w stosunku do dwóch miesięcy poprzedniego roku. Epidemia spowodowała brak możliwości prowadzenia działań przez organizacje np. szkoleń.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego wyraziła podziw oraz szacunek dla działania Pani Dyrektor oraz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w działaniach antykryzysowych. Zapytała, czy Rząd określił kwotę dla samorządów do wypłaty na obsługę tarczy i  wniosków. Poprosiła o wyjaśnieni, czy są dane jaki jest procent bezrobocia w dobie pandemii.  
 

Pani Dorota Krystyna Kolenda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy odpowiedziała, iż Starosta Powiatu wydelegował 10 pracowników Starostwa do pomocy przy rozpatrywaniu wniosków dla mikro przedsiębiorców. Zaznaczyła, iż na wszystkie formy wsparcia wydatkowano (na godz. 15:00)  57 873 388 zł. Poinformowała, iż zostały przyznane środki w wysokości 0,5 % od kwoty o którą ubiega się Powiatowy Urząd Pracy i dzięki temu pracownicy mogą pracować po godzinach oraz w soboty za które uzyskują dodatkowe wynagrodzenie.  Wyjaśniła, iż wykonano symulację rozpatrzenia wniosków, i jeśli tempo będzie utrzymane, to pod koniec czerwca wnioski na pożyczki będą rozpatrywane na bieżąco. Pani Dyrektor porównała liczbę bezrobotnych w obecnym miesiącu z miesiącem roku ubiegłego -  30 kwietnia 2019 roku zarejestrowanych bezrobotnych było 12 151 osób, czyli o 137 mniej niż na koniec lutego 2020 roku. W powiecie ziemskim liczba bezrobotnych w stosunku do kwietnia 2019 roku zmniejszyła się o 9,7 %. Wyjaśniła, iż w styczniu 2019 roku było 12 884 osoby, a w 2020 r. 11 636, czyli spadek o 1 248. W lutym, marcu występowały spadki bezrobocia. W kwietniu 2019 r. zarejestrowanych było 12 337 osób, a w 2020 r. 12 151, czyli o 186 osób mniej. W okresie od stycznia do kwietnia w zakresie nowo zarejestrowanych – 3 931 osób w 2020 r. W 2019 r. na koniec kwietnia nowo zarejestrowanych było 1 190, a w 2020 r. 1 044, czyli o 146 osób mniej. Wyłączenie osób z ewidencji z tytułu podjęcia pracy w 2019 r. w kwietniu było 1 190 osób, a w 2020 r.  w kwietniu o 805 osób mniej.
 

Pani Tamara Maria Tyszkiewicz – Winogrodzka – Radna Powiatu Białostockiego zapytała o liczbę osób pracujących przy obsłudze wniosków antykryzysowych.

Pani Dorota Krystyna Kolenda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy odpowiedziała, iż od początku nie jest to jednakowa liczba pracowników, gdyż od 18 kwietnia dokonano zmiany beneficjantów pożyczek, we wcześniejszej wersji o pożyczkę mógł ubiegać się tylko mikro przedsiębiorca, który zatrudniał osobę przynajmniej na 0,5 etatu, po zmianach 16 kwietnia o pożyczkę mógł się ubiegać również mikro przedsiębiorca, który nie zatrudnia osób, co skutkowało o wiele większą liczbę wpływających wniosków co również skutkowało przeorganizowaniem pracy Urzędu. Poinformowała, iż w obsłudze pracuje około 70 osób.   

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego poprosiła o przygotowanie przez Zarząd informacji dotyczącej planów rozbudowy, przebudowy budynku Starostwa
w kontekście planowanego zakupu działek za ponad 400 000 zł. Jakie są plany Zarządu, kiedy rozpocznie się przebudowa, jak zostanie zagospodarowana kupiona działka przy
ul. Wiewiórczej.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odpowiedział, iż Pani Radna głosowała przeciwko projektowi budżetu w którym jest rozbudowa starostwa, a  wiele razy wspominała i współczuła pracownikom Starostwa Powiatowego jakie są złe i ciężkie warunki. Dodał, iż planowany zakup działki to kontynuacja pozyskania sąsiednich działek, gdyż poprzedni Zarząd już jedną działkę kupił w tamtej kadencji, aby uzupełnić i powiększyć teren na możliwą rozbudowę budynku Starostwa. Zaznaczył, iż jeśli uda się zakupić działkę, na co finanse powiatu pozwalają, to będzie miejsce gdzie ulokować dodatkową część budynku. Wyjaśnił, iż rozbudowa będzie zależna od środków finansowych w przyszłych latach i również od decyzji Radnych.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego wyjaśniła, iż nigdy nie była przeciwko rozbudowy budynku starostwa. Poprosiła o wyjaśnienie w formie pisemnej informacji, jakie plany na dzień dzisiejszy ma Zarząd Powiatu i

Pan Starosta odnośnie rozbudowy budynku, jaka dokumentacja została przygotowana oraz czy była wykonywana wycena rzeczoznawcy działki. Jakie są plany oraz strategia rozbudowy. Wyraziła zdziwienie, iż w szybkim tempie są podejmowane decyzje oraz zapytała dlaczego w tym roku została ona podjęta. Zaznaczyła iż „trzyma kciuki” za Zarząd oraz Pana Starostę, aby jak najszybciej zostały poprawione warunki pracy pracowników Starostwa.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż działka kupowana jest od Instytutu, został wykonany operat szacunkowy. Zaznaczył, iż decyzja o kupnie działki została podjęta tak szybko gdyż w tym miejscu nie ma działek do kupienia.

Pani Jolanta Den – Radna Powiatu Białostockiego odpowiedziała, iż obecnie na rynku ceny nieruchomości spadają.

Pan Zenon Żukowski  -Przewodniczący Rady znaczył, iż w każdej inwestycji najważniejsza jest działka, a później przygotowuje się plan budowy.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego dodał, iż to będzie przetarg pisemny i nikt nie ma wpływu kiedy zostanie ogłoszony dlatego jest tak szybko podejmowana decyzja. Zaznaczył, iż cena działek w mieście nigdy nie spada, gdyż są to bardzo atrakcyjne miejsce do inwestowania. Poinformował, iż najbardziej rozsądną decyzja jest zakup działek sąsiednich. Wyjaśnił, iż kwota 400 000 zł, to kwota maksymalna pozwalająca Zarządowi do udziału w przetargu oraz obejmuje również postępowania o wyższą kwotę, gdyby było więcej oferentów.

Pan Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu poinformował, iż gdyby nie decyzje które są tak szybko podejmowane, to nie byłoby 32 inwestycji drogowych. Dodał, iż należy podejmować szybkie decyzje, aby nie odwlekać w czasie inwestycji, aby pokazać innym ile rzeczy można wykonać w jednej kadencji.
 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad 14. Przyjęcie protokołów z obrad XXIII sesji oraz XXV, XXVI, XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego. Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż XXIII sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji odbyła się w dniu 20 lutego 2020 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści.

    Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 19 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęła protokół Nr XXIII/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. (zał. nr 21).
    
    Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż XXV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji odbyła się w dniu 24 marca 2020 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści.

    Pan Andrzej Babul zgłosił poprawkę dotyczącą nazwy środka chemicznego do likwidacji chwastów.

    Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie wraz z poprawką.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 20 głosach „za” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęła protokół Nr XXV/2020 z dnia 24 marca 2020 r. (zał. nr 22).

    Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż XXVI nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji odbyła się w dniu 9 kwietnia 2020 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści.

    Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 21 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła protokół Nr XXVI/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. (zał. nr 23).

    Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż XXVII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji odbyła się w dniu 23 kwietnia 2020 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści.

    Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 19 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła protokół Nr XXVII/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. (zał. nr 24).Ad 15. Sprawy różne.


Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż wpłynęło pismo z Komisji Europejskiej (zał. nr 25) oraz podziękowanie od Starosty i Wicestarosty Powiatu Monieckiego za wsparcie działań przeciwpożarowych w Biebrzańskim Parku Narodowym (zał. nr 26).


Innych spraw różnych nie zgłoszono.

Ad 16. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.


Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zamknął obrady XXIII sesji Rady Powiatu VI kadencji, w dniu 21 maja 2020 roku, o godz. 16:43.


Protokołowała:                                                                                                               Podpisał:
Joanna Sanik                                                                                                            Pan Zenon Żukowski

                                                                                                                             Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-05-2020

Data udostępnienia w BIP: 23-06-2020 10:56

Data modyfikacji informacji: 04-09-2020 10:46